การจัดทำคำอธิบายรายวิชา ให้พิจารณาคำสำคัญจากมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ซึ่งจะพบในลักษณะของเนื้อหาสาระ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน คำสำคัญของเนื้อหาสาระบ่งบอกให้ทราบว่า ผู้เรียนหรือนักเรียนจะต้องเรียนรู้เนื้อหาสาระใดบ้าง ส่วนคำสำคัญในเรื่องทักษะกระบวนการนั้น มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติ รวมทั้งคุณลักษณะที่ต้องการปลูกฝังให้เกิดแก่ผู้เรียนเพื่อให้บรรลุมาตรฐานที่กำหนด

            คำอธิบายรายวิชาควรประกอบไปด้วย ชื่อรายวิชา รหัสวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้น จำนวนเวลา หรือจำนวนหน่วยกิต รายละเอียดคำอธิบายรายวิชาเป็นความเรียง เพื่อแสดงจุดเน้น/เนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆและมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง ดังตัวอย่างต่อไปนี้...

 

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชา ศ 21101 ศิลปะ (ทัศนศิลป์)                    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

จำนวน 1 หน่วยกิต                                            เวลา  40  ชั่วโมง

 

                ระบุ และบรรยาย เปรียบเทียบ ความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันของงานทัศนศิลป์และสิ่งแวดล้อม

โดยใช้ความรู้เรื่องทัศนธาตุ งานทัศนศิลป์ของภาคต่าง ๆ ในประเทศไทย จุดประสงค์ในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ของวัฒนธรรมไทยและสากล         หลักการออกแบบงานทัศนศิลป์ โดยเน้นความเป็นเอกภาพความกลมกลืน และความสมดุล เกี่ยวกับลักษณะ รูปแบบงานทัศนศิลป์ของชาติและของท้องถิ่นตนเองจากอดีตจนถึงปัจจุบัน   วาดภาพทัศนียภาพแสดงให้เห็นระยะไกลใกล้ เป็น ๓ มิติ     รวบรวมงานปั้นหรือสื่อผสมมาสร้างเป็นเรื่องราว ๓ มิติโดยเน้นความเป็นเอกภาพ ความกลมกลืน และการสื่อถึงเรื่องราวของงาน       ออกแบบรูปภาพ สัญลักษณ์ หรือกราฟิกอื่น ๆ ในการนำเสนอความคิดและข้อมูล          ประเมินงานทัศนศิลป์ และบรรยายถึงวิธีการปรับปรุงงานของตนเองและผู้อื่นโดยใช้เกณฑ์ที่กำหนดให้

                โดยใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติทางทัศนศิลป์  การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูลและการอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่ มีความสามารถในการตัดสินใจ     สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ  เห็นคุณค่า ความสำคัญ และชื่นชมศิลปะจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีวินัย  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มุ่งมั่นในการทำงาน

รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ

ตัวชี้วัด  ศ1.1ม.1/1,ศ1.1ม.1/2,ศ1.1ม.1/3,ศ1.1ม.1/4,ศ1.1ม.1/5,ศ1.1ม.1/6 

                ศ1.2 ม.1/1,ศ1.2 ม..1/2,ศ 1.2 ม..1/3

             รวม   9  ตัวชี้วัด

คุณลักษณะอันพึงประสงค์    ข้อ 3 ,4 ,6 ,7,8

 ***************************************************************

                                           คำอธิบายรายวิชา

รายวิชา ศ 21102   ศิลปะ (ดนตรี-นาฏศิลป์ )          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

จำนวน 1 หน่วยกิต                                              เวลา  40 ชั่วโมง

 

อ่าน เขียน ร้องโน้ตไทย และโน้ตสากล      เปรียบเทียบเสียงร้องและเสียงของเครื่องดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมที่ต่างกัน อารมณ์ ความรู้สึกในการ ฟังดนตรีแต่ละประเภท      ร้องเพลงและใช้เครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการร้องเพลงด้วยบทเพลง ที่หลากหลายรูปแบบ     จัดประเภทของวงดนตรีไทยและ วงดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่าง ๆ       แสดงความคิดเห็นที่มีต่ออารมณ์ของบทเพลงที่มีความเร็วของจังหวะ     และความดัง - เบา แตกต่างกัน      นำเสนอตัวอย่างเพลงที่ตนเองชื่นชอบ และอภิปรายลักษณะเด่นที่ทำให้งานนั้นน่าชื่นชม   ใช้เกณฑ์สำหรับประเมินคุณภาพ งานดนตรีหรือเพลงที่ฟัง   ใช้และบำรุงรักษาเครื่องดนตรี อย่างระมัดระวังและรับผิดชอบ      อธิบายบทบาทความสัมพันธ์และอิทธิพลของดนตรีที่มีต่อสังคมไทย     ระบุความหลากหลายขององค์ประกอบดนตรีในวัฒนธรรมต่างกัน

อธิบายอิทธิพลของนักแสดงชื่อดังที่มีผลต่อการโน้มน้าวอารมณ์หรือความคิดของผู้ชม  ใช้นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละครในการแสดง ทักษะการทำงานเป็นกลุ่มในกระบวนการผลิตการแสดง  เกณฑ์ง่าย ๆ ที่กำหนดให้ในการพิจารณาคุณภาพการแสดงที่ชมโดยเน้นเรื่องการใช้เสียงการแสดงท่า  และการเคลื่อนไหว แสดงนาฏศิลป์และละครในรูปแบบง่าย ๆ      ระบุปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของนาฏศิลป์  นาฏศิลป์พื้นบ้าน ละครไทย และละครพื้นบ้าน   บรรยายประเภทของละครไทย ในแต่ละยุคสมัย

                โดยใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติทางดนตรี นาฏศิลป์  การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูลและการอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่ มีความสามารถในการตัดสินใจ   แสดงออกทางดนตรี

และนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตรี  ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีและ

นาฏศิลป์ อย่างอิสระ  เห็นคุณค่า ความสำคัญ และชื่นชมดนตรี นาฏศิลป์ จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย

และภูมิปัญญาสากล  ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  มีวินัย  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย  

มีจิตสาธารณะ

 

ตัวชี้วัด  ศ2.1ม.1/1,ศ2.1ม.1/2,ศ2.1ม.1/3,ศ2.1ม.1/4,ศ2.1ม.1/5,ศ2.1ม.1/6,ศ2.1ม.1/7,ศ2.1ม.1/8,ศ2.1ม.1/9

                ศ2.2 ม.1/1,ศ2.2 ม..1/2

                ศ3.1ม.1/1,ศ3.1ม.1/2,ศ3.1ม.1/3,ศ3.1ม.1/4,ศ3.1ม.1/5

                ศ3.2 ม.1/1,ศ3.2 ม.1/2

             รวม   18  ตัวชี้วัด

คุณลักษณะอันพึงประสงค์    ข้อ 3 ,4 ,6 ,7,8