ปัจจุบันการจัดเก็บข้อมูลของห้องสมุดไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะสื่อสิ่งพิมพ์เท่านั้นรูปแบบชองการจัดการสาสรสนเทศได้เปลี่ยนไปทั้งที่อยู่ในรูป วัสดุไม่ตีพิมพ์ ตลอดจน e-books ทำให้การสืบค้นข้อมูลในและการอ่านหนังสือที่อยู่ในรูปออนไลน์นั้นไม่ใช่การหยิบจับต้วเล่มหนังสือที่เราคุ้นเคย หากเป็นการอ่านโดยการเปิดแฟ้มข้อมูล ซึ่งมีหลายบริษัทจัดทำขึ้นเพื่อจัดจำหน่าย ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับจัดหามาเพื่อให้บริการแก่สมาชิกห้องสมุด