วันพฤหัสบดีที่ 25 – วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2549 มีการจัดโครงการอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) : ภาคเหนือตอนล่าง ที่โรงแรมลาพาโลมา จ.พิษณุโลก โดยมีคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยนเรศวรและคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เป็นแม่งาน

         มีวิทยากรจากคลินิกเทคโนโลยีกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและจากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติมาช่วยดำเนินการ มีผู้เข้าร่วมโครงการเกือบ 400 คน

         ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร (รศ.ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี) กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด และแจ้งกับที่ประชุมว่าขณะนี้ มน. กำลังหาทางช่วยเหลือพี่น้องชาวอุตรดิตถ์ที่ได้รับอุทกภัยและกำลังรวบรวมเงินบริจาคเพื่อส่งไปช่วย

         ผู้เข้าร่วมอบรม อสวท. ในวันนั้น กรุณารวบรวมเงินกันคนละเล็กคนละน้อยมามอบให้ผม (ในฐานะ ผอ.คลินิกเทคโนโลยี มน.) รวมจำนวน 5,067 บาท เพื่อสมทบกับส่วนของ มน.

         ผมจะนำเงินที่ได้รับมอบทั้งหมดนี้ไปสมทบกับของชาว มน. และจัดส่งไปช่วยพี่น้องชาวอุตรดิตถ์ที่ได้รับความเดือดร้อนตามเจตนาของทุกท่าน และขอขอบคุณในน้ำใจมา ณ โอกาสนี้อีกครั้งครับ

         วิบูลย์ วัฒนาธร

.