การศึกษาให้ได้ดีนั้นเราจะต้องอาศัย ปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิ (ความเห็นชอบ) ซึ่งมี ๒ อย่าง คือ

1. ปัจจัยภายใน เรียกว่า โยนิโสมนสิการ แปลว่า การทำในใจโดยแยบคาย หมายถึง การคิดถูกวิธี ความรู้จักคิดหรือคิดเป็น

โยนิโสมนสิการ ฉบับ MindMap http://www.prachasan.com/100maps/yonisomanasikarn.pdf (โดย ภก. ประชาสรรค์ แสนภักดี) http://gotoknow.org/archive/2006/05/29/07/36/20/e31619

ฉบับเต็มเกี่ยวกับเรื่องนี้หาอ่านได้ที่หนังสือ วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม โดย พระธรรมปิฏก

2. ปัจจัยภายนอก เรียกว่า ปรโตโฆสะ แปลว่า เสียงจากผู้อื่นหรือเสียงบอกจากผู้อื่น ได้แก่ การรับถ่ายทอดหรือรับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมทางสังคม สำหรับบุคคลที่มีลักษณะนี้เราเรียกว่า กัลยาณมิตร 

========================================================

นอกจากนี้ สัมมาทิฏฐิ (ความเห็นชอบ) ยังแยกได้เป็น 2 ระดับคือ

๑. ทัศนะ ความคิดเห็น แนวความคิด ความเชื่อ ค่านิยมที่ถูกต้องตามคลองธรรม (ขั้นจริยธรรม)

๒. ทัศนะ แนวความความคิด ที่มองเห็นความเป็นไปของสิ่งทั้งหลายตามธรรมดาแห่งเหตุปัจจัย ความรู้ความเข้าใจสิ่งทั้งหลายตามสภาวะของมันหรือที่มาของมัน ไม่เองเอียงไปตามความชอบความชังของตน หรือตามความอยากให้มันเป็นไม่ให้เป็นของตน (ขั้นสัจธรรม)

ที่มาของข้อความเกือบทั้งหมด คัดลอกมาจากหนังสือ วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม โดย พระธรรมปิฏก(ประยุทธื ปยุตุโต) ISBN 974-7235-01-1