ความรู้เกี่ยวกับแผนที่....คลิก
ความรู้เกี่ยวกับทวีปยุโรป....คลิก
ความรู้เกี่ยวกับทวีปอเมริกาเหนือ...คลิก
ความรู้เกี่ยวกับทวีปอเมริกาใต้....คลิก
ความรู้เกี่ยวกับทวีปแอฟริกา....คลิก

ความรู้เกี่ยวกับการรวมกลุ่มประเทศ.....คลิก

 

 

*อ่านข้อมูลแบบฝึกปฏิบัติเพิ่มเติมได้ที่ สุคนธ์  สินธพานนท์และทัศนีย์ สุทธิวานิช  สังคมศึกษา สำนักพิมพ์นิยมวิทยา*