รายการที่1  การวาดภาพระบายสี  ช่วงชั้นที่ 1 

ด.ญ.กัญญาณี  ศรีสม  ชั้น  ป.3

รายการที่  2  การวาดภาพระบายสี  ช่วงชั้นที่  2

ด.ญ.จิราภรณ์  บุญมี  ป.5

รายการที่  3  การวาดภาพระบายสีช่วงชั้นที่  3

ด.ญ.นุชรดี  ศรีสม

รายการที่  4  การวาดภาพไทยประเพณี  ด.ญ.ทวย  ลุงทุน

รายการที่  5  รวมศิลป์สร้างสรรค์  ช่วงชั้นที่  1

ด.ญ.หอม  ลุงอ่อน  ด.ช.หลง  ลุงกั่นนะ  ด.ช.ธีระภัทร์  ขัติวงศ์

รายการที่  6  รวมศิลป์สร้างสรรค์  ช่วงชั้นที่  2

ด.ช.ยุทธนา  ศรีกันธา  ด.ช.ธีระภัทร์  บุตรแก้ว  ด.ญ.หยก  ลุงยะ

ส่วนรางวัลชนะเลิศระดับอำเภอ  ดังนี้

สร้างภาพด้วยวัสดุธรรมชาติ  ช่วงชั้นที่1

สร้างภาพด้วยวัสดุธรรมชาติช่วงชั้นที่ 3

รวมศิลป์สร้างสรรค์ช่วงชั้นที่ 3