พัฒนาขีดความสามารถในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


การวางและจัดทำผังเมือง เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการก่อสร้างให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ขั้นตอนการดำเนินการ KM

ของ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร

ตามแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบบริหารความรู้ภายในองค์กร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 จังหวัดชุมพร

ที่

การดำเนินงาน

หมายเหตุ

ขั้นตอนที่ 1

1. แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบบริหารความรู้

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร ได้แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบบริหารความรู้ภายในองค์กร โดยออกคำสั่ง ที่ 7/2548 ลงวันที่ 22 เมษายน 2548 ซึ่งประกอบด้วย

1. นายวิทยา มุลกุณี เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ผังเมือง 7ว

2. นายสุวิชัย จงหวัง วิศวกรโยธา 7 วช

3. นายปรีชา กลางณรงค์ นายช่างโยธา 6

4. นางมนัญญา เกิดมณี เจ้าพนักงานธุรการ 5

รับผิดชอบปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้

 

ขั้นตอนที่ 2 - 3

1. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานยุทธศาสตร์เข้าสัมมนา และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ได้แก่ นายปรีชา กลางณรงค์ นายช่างโยธา 6 ตามที่จังหวัดกำหนด (หนังสือที่ ชพ 0016.2/6213 ลงวันที่ 19 เมษายน 2548)

2. มอบหมายให้คณะทำงานพัฒนาระบบบริหารความรู้ของหน่วยงาน จำนวน 1 คน เข้าสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (หนังสือที่ ชพ 0016.2/6213 ลงวันที่ 19 เมษายน 2548 ได้แก่ นายวิทยา มุลกุณี เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ผังเมือง 7ว)

 

ขั้นตอนที่ 4

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่ 4 วันที่ 17 มิถุนายน 2548 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการ-และผังเมือง โดยได้เรียนเชิญคุณโชคชัย จากสำนักงานแขวงการทางจังหวัดชุมพร มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ประสบการณ์การดำเนินงาน ผลจากการประชุมปฏิบัติการฯ ของกลุ่ม ได้กำหนดวิสัยทัศน์ของการทำ KM (KV) และกำหนดสมรรถนะหลักของหน่วยงาน โดยวิเคราะห์สถานภาพโดยใช้ตารางอิสรภาพ ดังตัวอย่างที่แนบมาพร้อมนี้ (ภาคผนวก)

 

ขั้นตอนที่ 5

กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบ KM ของหน่วยงาน (CKO)

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร ได้กำหนดผู้รับผิดชอบ KM ของหน่วยงาน 3 คน ได้แก่

1. นายวิทยา มุลกุณี

2. นายสุวิชัย จงหวัง

3. นายปรีชา กลางณรงค์

กำหนดให้มีการประชุมทุกวันจันทร์ เวลา 13.30 น. ของทุกสัปดาห์ โดยได้มีการจัดมุมความรู้ และบรรยากาศห้องประชุม ฯ ให้เป็นแบบกระดานความรู้

 

ขั้นตอนที่ 6

การบันทึกกิจกรรมและขุมความรู้ (KA) ของกลุ่มใน VBB BLOCK

1. .

2. .

กำลังดำเนินการ อยู่ระหว่างการจัดส่งของกลุ่มสมาชิก

การประชุม KM ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร

วันที่ 17 มิถุนายน 2548

หัวปลา (KV) พัฒนาขีดความสามารถในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการวางผังและจัดทำผังเมือง รวมทั้งพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการก่อสร้าง

ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

สมรรถนะหลัก

ปัจจัย / องค์ประกอบ

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

1. การวางและจัดทำผังเมือง

มีการกำหนดแผนงานวางและจัดทำผังเมือง

มีแผนปฏิบัติการในการดำเนินการวางและจัดทำผังเมือง

ดำเนินการตามขั้นตอนของการวางและจัดทำผังเมืองตามขั้นตอนของกฎหมาย

มีการประกาศบังคับใช้ผังเมืองรวม โดยออกเป็นกฎกระทรวงบังคับใช้

มีการประเมินผลผังเมืองรวม

2. การจัดทำฐานข้อมูล

กำหนดให้มีข้อมูลสำหรับการวางผังเมืองในเขตวางผังเมืองต่าง ๆ

มีการจัดเก็บข้อมูลตามที่

กำหนดไว้

มีการวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลข้อมูล

จัดเก็บข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สามารถนำออกมาใช้ในงานวางผังเมืองได้

มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

3. การจัดทำแผนที่เพื่อใช้ในการวางผังเมือง

กำหนดให้มีการจัดทำแผนที่ด้วยมาตราส่วน เพื่อใช้สำหรับงานวางผังเมือง

มีการจัดทำแผนที่ด้วยระบบ Digital

จัดเก็บแผนที่ที่ได้จัดทำไว้ในระบบ Digital

ให้บริการแผนที่แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปรับปรุงงานด้านการจัดทำแผนที่

4. การฝึกอบรมงานวาง

ผังเมืองให้กับท้องถิ่น

มีแผนงานสำหรับการถ่ายโอนงานวางผังเมืองให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มีแผนปฏิบัติการจัดการอบรมงานวางผังเมือง โดยการจัดเตรียมหลักสูตรเอกสาร คู่มือ อุปกรณ์

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีส่วนร่วมโดยการจัดส่งเจ้าหน้าที่มาเรียนรู้งานวางผังเมืองโดยการฝึกปฏิบัติ

ดำเนินการวางผังเมืองร่วมกับท้องถิ่น โดยเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่นและนักวิชาการผังเมือง ตามขั้นตอนวางผัง

ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ถึงขั้นเสนอผังร่างต่อคณะกรรมการผังเมือง

5. การบริหารและพัฒนาบุคลากรภายใน

องค์กร

จัดสรรบุคลากรให้เหมาะสม

กับงาน

มอบหมายงานให้ปฏิบัติ

ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้เพิ่มขึ้น

บุคลากรสามารถนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ประเมินผลการพัฒนาบุคลากรและวางแนวทางในการพัฒนาบุคลากร

6. การควบคุมมาตรฐานงานก่อสร้าง

รวบรวมเอกสารมาตรฐานงานก่อสร้างทุกประเภท

จัดทำแผนการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานงานก่อสร้าง

นำแผนไปสู่การปฏิบัติกับงานแต่ละประเภทอย่างเหมาะสม

ติดตามผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ

สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

7. การถ่ายทอดความรู้ด้านเทคนิคในการก่อสร้าง

มอบให้มีคณะบุคคลหรือบุคคลรับผิดชอบ

จัดทำแผนสำหรับการถ่ายทอดเทคนิคด้านการก่อสร้าง

จัดทำแผนปฏิบัติพร้อมคู่มือ อุปกรณ์

ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเมินผลในการดำเนินการจัดฝึกอบรม

8. การควบคุมคุณภาพวัสดุก่อสร้าง

กำหนดคุณสมบัติของวัสดุตามมาตรฐานการก่อสร้าง

จัดทำแผนการควบคุมคุณสมบัติวัสดุให้มีคุณภาพ

นำแผนไปสู่การปฏิบัติกับงานก่อสร้าง

วิเคราะห์ / ตรวจสอบคุณภาพของวัสดุเทียมกับมาตรฐานการก่อสร้าง

ประเมินผลการนำวัสดุไปก่อสร้าง

9. สารสนเทศเพื่อผู้รับ

บริการ

มอบหมายผู้รับผิดชอบในการพัฒนาสารสนเทศองค์ความรู้ทุกด้านเกี่ยวกับงานก่อสร้างและผังเมือง

มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาสารสนเทศองค์ความรู้ด้านแผนก่อสร้างและผังเมืองผ่านเครือข่าย Internet

มีการรวบรวมและนำเข้าข้อมูลด้านการก่อสร้างและด้านผังเมือง

มีการติดตามการให้บริการสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและทันสมัยตลอดเวลา

มีการสนับสนุนและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านความรู้เพื่อนำมาพัฒนาขีดความสามารถ

คำสำคัญ (Tags): #uncategorized
หมายเลขบันทึก: 3161เขียนเมื่อ 29 สิงหาคม 2005 09:14 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 13:57 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท