จากโรงเรียนชาวนา  สู่นาโยง


          เมื่อวันที่ 28 ส.ค.48   ผมไปบรรยายเรื่อง การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะ   ให้แก่แผนงานนโยบายสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ มสช.  ที่ ม.มหิดล  ศาลายา


          คุณพิศิษฐ์  ชาญเสนาะ   แห่งมูลนิธิหยาดฝน  จ.ตรัง   เล่าเรื่องการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะผ่านระบบนิเวศลุ่มน้ำ   และเล่าว่าในการดำเนินการ   ยุทธศาสตร์อย่างหนึ่งคือต้องดำเนินการจัดการความรู้โดยการเอาประสบการณ์ตรงของชาวบ้านเอง  มาลบล้างวาทกรรมจากภายนอกที่เข้ามาสร้างความเชื่อผิด ๆ    ตัวอย่างคือวาทกรรมว่าทำนาไม่คุ้ม   สู้ซื้อข้าวกินดีกว่า    คุณพิศิษฐ์ได้เชิญคุณเดชา  ศิริภัทรไปเล่าเรื่องโรงเรียนชาวนาให้ชาวนาของ อ.นาโยง  จ.ตรัง   ให้เห็นว่าสามารถทำนาได้ผลผลิตไร่ละ 120 ถังโดยไม่ยาก   ในสัปดาห์หน้า   ชาวนาที่ อ.นาโยงจะไปอยู่กับ มขข. 5 วันเพื่อเรียนรู้ดูงาน   ดร. เลิศชาย  ศิริชัย  อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ มวล.  จะร่วมไปด้วย


          นี่คือตัวอย่างการขยายเครือข่าย KM แบบ “เครือข่ายที่มีชีวิต” คือขยายได้เอง   โดย สคส. จะไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย   นี่ถ้าผมไม่พบคุณพิศิษฐ์และ ดร. เลิศชาย   เราก็จะไม่ทราบว่า KM ทำนาแบบเกษตรยั่งยืนได้ขยายเครือข่ายไป จ.ตรังแล้ว

 

                                     

                                             คุณพิศิษฐ์  ชาญเสนาะ


                                                                                                วิจารณ์  พานิช
                                                                                                   28 ส.ค.48