รหัสบุคคล(PIN Code : Personal Identification Number Code)

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่รัฐ จัดทำขึ้นให้แก่ประชาชนเพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นและในอนาคตอันใกล้นี้ ยังมีบริการอื่นๆ อีกมากที่จะตามมาดังนั้นรหัสบุคคลจึงมีความจำเป็นสำหรับทุกคนขอให้เก็บรักษาไว้ให้ดีและพยายามจดจำไว้ให้แม่นยำ, "สิทธิของท่านท่านพึงต้องรักษาไว้ด้วยตัวของท่าน"

รหัสบุคคล(PIN Code : Personal Identification Number Code)

PIN Code คืออะไร

     PIN Code คือชุดตัวเลขหรือตัวอักษรที่กำหนดขึ้นเป็นรหัสลับเฉพาะส่วนบุคคลที่ใช้ร่วมกับเลขประจำตัวประชาชนเพื่อใช้เป็นรหัสผ่านเข้าสู่ระบบงานหรือการให้บริการในระบบคอมพิวเตอร์ ภายใต้ข้อกำหนดหรือรูปแบบของหน่วยงานผู้ให้บริการจะกำหนดขึ้น

PIN Code กับ กรมการปกครอง 

     กรมการปกครองได้พัฒนาระบบงานการให้บริการประชาชนทางด้านงานทะเบียนและบัตรด้วยระบบคอมพิวเตอร์มาอย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพและประชาชนที่ไปติดต่อขอใช้บริการได้รับความสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย จากการพัฒนาระบบงานอยู่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนคนไทยทุกคนทุกหนแห่งมีสิทธิเข้าถึงการบริการของภาครัฐที่เปิดให้บริการข้อมูลด้านต่างๆ ได้อย่างทั่วถึงผ่านระบบเครือข่าย กรมการปกครองจึงได้ขยายรูปแบบการให้บริการโดยได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากอธิบดีกรมการปกครองให้สำนักบริหารการทะเบียนเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบนำโครงการรหัสบุคคล(PIN PROJECT) มาใช้ พร้อมทั้งให้กล่องจดหมายอิเล็กทรอนิกส์คนไทยดอทคอมฟรี (Free E-mail Address khonthai.com) แก่คนไทยทุกคนที่มีรหัส PIN Code เพื่อใช้ในการรับ-ส่งจดหมายผ่านระบบเครือข่าย Internet ที่เว็บไซต์ www.khonthai.com

เริ่มใช้รหัส PIN Code เมื่อไหร่

     กรมการปกครองได้เริ่มให้บริการรหัส PIN Code เป็นการทดลองปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2544 เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เป็นรหัสผ่านควบคู่กับเลขประจำตัวประชาชนเพื่อเข้าสู่ระบบการให้บริการตรวจสอบข้อมูลของตนเองและเป็นรหัสผ่านเข้าสู่กล่องจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ที่ได้มาพร้อมกับรหัส PIN Code ผ่านInternet ที่www.dopa.go.th และ www.khonthai.com

วิธีการได้มาของPIN Code

     ประชาชนคนไทยทุกคนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านถูกต้องตามกฎหมายมีสิทธิได้รับ PIN Code และสามารถ ไปขอPIN Code ได้ที่สำนักทะเบียนอำเภอกิ่งอำเภอสำนักงานเขต เทศบาลทุกแห่งที่ไหนก็ได้ทั่วประเทศ ซึ่งขณะนี้สำนักทะเบียนสามารถออนไลน์ทั่วถึงกันทุกแห่งแล้ว โดยผู้ขอต้องเป็นเจ้าของข้อมูลเท่านั้นใช้หลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนหรือหากยังไม่ทำบัตรก็สามารถนำหลักฐานสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาใบสูติบัตรไปยื่นขอได้ที่ฝ่ายทะเบียนและบัตรฯโปรแกรมให้รหัสลับ PIN Code รวมอยู่ในชุดโปรแกรมให้บริการงานทะเบียนราษฎรหัวข้อที่ 11 ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

รหัส PIN Code ที่ได้มาเป็นอย่างไร

     รหัส PIN Code ที่ได้มามี 2 ชุด ชุดที่ 1 เรียกว่าPIN 1 ชุดที่ 2 เรียกว่าPIN 2 โดยทั่วไปจะใช้ PIN 1 ส่วนPIN 2 จะใช้ในบางโปรแกรมที่เปิดให้บริการประชาชนจำเป็นต้องระบุทั้งPIN 1 และ PIN 2 โดยผู้พัฒนาโปรแกรมจะแจ้งไว้ให้ทราบอย่างชัดเจน
นอกจากได้รหัส PIN Code มาแล้วท่านยังได้รับกล่องจดหมายอิเล็กทรอนิกส์คนไทยดอทคอมด้วย ดังตัวอย่าง[email protected] ฟรีทันทีซึ่งให้เนื้อที่เก็บจดหมายขนาด 2 เมกะไบต์ (Megabytes) และสามารถแนบไฟล์ข้อมูลได้ครั้งละ 30 กิโลไบต์ (Kilobyte) เมื่อใดก็ตามที่เนื้อที่เก็บจดหมายของท่านเต็มท่านจะไม่สามารถรับจดหมายใหม่ได้ท่านต้องทำการลบจดหมายที่ไม่ต้องการทิ้งด้วยตัวท่านเอง

การใช้รหัส PIN Code

     รหัส PIN Code ที่ได้มาจะใช้งานได้ในวันถัดไปโดยใช้เป็นรหัสผ่านควบคู่กับเลขประจำตัวประชาชนของท่านเองเพื่อเข้าสู่การบริการภาครัฐและเข้าสู่กล่องจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ khonthai.com ผ่านช่องทางดังนี้
     1. ใช้ผ่าน Internet ที่เว็บไซต์ www.dopa.go.th และ www.khonthai.com ภายใต้หัวข้อประตูสู่การบริการภาครัฐ หรือhttp://www.khonthai.com/thailandgateway/ ซึ่งภายในโปรแกรมที่เปิดให้บริการในเว็บไซต์จะมีหัวข้อให้เลือกใช้บริการมากมาย เช่นสามารถตรวจสอบตนเองด้านข้อมูลตามทะเบียนราษฎรข้อมูลการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนข้อมูลการจดทะเบียนสมรส / หย่าข้อมูลการใช้สิทธิในการเลือกตั้งข้อมูลหนังสือเดินทางข้อมูลประกันสุขภาพฯลฯและข้อมูลการบริการภาครัฐอื่นๆ ที่จะเปิดให้บริการเพิ่มอีกในอนาคต อาทิ การลงคะแนนใช้สิทธิเลือกตั้งที่ใดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องกลับไปยังภูมิลำเนา ข้อมูลประกันสังคม ข้อมูลใบขับขี่หรือข้อมูลพื้นฐานอื่นๆ ของหน่วยงานภาครัฐที่ร่วมมือกับกรมการปกครองเป็นต้น หรือในส่วนของE-mail Address khonthai.com หากต้องการเปลี่ยนรหัส PIN Code หรือเปลี่ยนชื่ออีเมล์ของตนเองให้สั้นและจำง่ายก็สามารถทำได้
     2. ใช้ผ่านตู้บริการอเนกประสงค์ (MPM : Multi Purpose Machine) เป็นเครื่องบริการประชาชนอเนกประสงค์โดยมีระบบให้บริการประชาชนหลากหลายรูปแบบ อาทิ การคัดสำเนารายการทะเบียนอินเตอร์เน็ตสาธารณะ การซื้อลอตเตอรี่อัตโนมัติ หรือการแจ้งย้ายเข้าหรือออกจากทะเบียนบ้านแบบอัตโนมัติโดยไม่ต้องไปทำที่อำเภอฯลฯซึ่งจะเปิดให้บริการตามห้างสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อหรือสถานที่สำคัญๆ ในเร็ว ๆ นี้

ประชาชนจะได้รับประโยชน์อย่างไร

     1. เป็นรหัสสำหรับเข้าตรวจสอบข้อมูลของตนเองจากฐานข้อมูลโดยตรงเช่นข้อมูลตามทะเบียนราษฎรข้อมูลการทำบัตรข้อมูลการจดทะเบียนสมรส / หย่าฯลฯ 
     2. เป็นรหัสสำหรับเข้าตรวจสอบสิทธิประโยชน์อื่นๆ ของภาครัฐที่ทางราชการจะแจ้งสิทธิต่างๆ ของท่านให้ทราบผ่านทางเลือกนี้ และที่จะเปิดให้บริการเพิ่มเติม เช่นสิทธิการเลือกตั้งประกันสุขภาพประกันสังคม การขึ้นทะเบียนทหารการทำใบขับขี่ฯลฯ 
     3. เป็นรหัสสำหรับเข้าขอตรวจคัดรับรองสำเนารายการทะเบียนข้อมูลของตนเองผ่านทาง Internet และตู้บริการอเนกประสงค์ (MPM) เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการติดต่อหน่วยงานใด ๆ ได้โดยไม่ต้องพกพาเอกสารติดตัว
     4. เป็นรหัสสำหรับเข้าสู่กล่องจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Address khonthai.com) เพื่อรับ-ส่งข้อมูลข่าวสารได้ 
     5. เป็นรหัสสำหรับการยืนยันตัวบุคคลในการขอทำบัตรประจำตัวประชาชนครั้งต่อไป เพื่อเป็นการป้องกันบุคคลอื่นมาสวมตัวหรือสวมสิทธิขอท่านในการทำบัตร 
     6. เป็นรหัสในการขอเข้ารับบริการต่างๆ ภาครัฐ (E-GOVERNMENT) 
     7. เป็นรหัสในการแสดงความคิดเห็นและลงประชามติ 
     8. เป็นรหัสในการขอเข้ารับบริการทางธุรกิจ (E-BUSSINESS) 
     9. เป็นรหัสในการยื่นคำร้องสอบถามข้อมูลหรือจ่ายค่าบริการภาครัฐ 
     10. ประชาชนได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการขอใช้บริการทำให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

     สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่รัฐ จัดทำขึ้นให้แก่ประชาชนเพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นและในอนาคตอันใกล้นี้ ยังมีบริการอื่นๆ อีกมากที่จะตามมาดังนั้นรหัสบุคคลจึงมีความจำเป็นสำหรับทุกคนขอให้เก็บรักษาไว้ให้ดีและพยายามจดจำไว้ให้แม่นยำ

          "สิทธิของท่านท่านพึงต้องรักษาไว้ด้วยตัวของท่าน"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (1)

กดเพ
IP: xxx.142.58.35
เขียนเมื่อ 

ด้ดะกด้ะพก้ดะดดดดดดด้