องค์กรแห่งการเรียนรู้ :  องค์กรที่มุ่งมั่นให้เกิดการเรียนรู้ตลอดเวลา  บุคลากรได้ทำงานเต็มศักยภาพเพื่อให้เกิดผลงานที่ดีที่สุด  บุคลากรสามารถคิดและริเริ่มได้อย่างอิสระ  องค์กรตอบสนองความคิดและตั้งใจใหม่ ๆ ของบุคลากร  บุคลากรเรียนรู้วิธีการเรียนรู้ด้วยกันกับเพื่อนร่วมงาน  มีการถ่ายทอดความรู้ระหว่างบุคลากรตลอดเวลา  รวมทั้งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับความรู้และแนวคิดใหม่ ๆ

คุณลักษณะขององค์กรแห่งการเรียนรู้  5  ประการ

1.   System  Thinking  :  กระบวนการคิด  การแก้ปัญหาเชิงวิทยาศาสตร์   ซึ่งอาศัยความรู้  ประสบการณ์
      และเครื่องมือมาช่วยให้การคิดชัดเจนขึ้น
2.       Personal  Mastery :  บุคลากรมีความรู้เชี่ยวชาญในสิ่งที่ตนกำลังปฏิบัติอยู่  มีความมุ่งมั่น  ศักยภาพ  และตั้งใจในการสร้างสรรสิ่งใหม่
3.       Mental  Model
4.       Shared  Vision
5.       Team  Learning

พัฒนาการเรียนรู้ (กาวิน)  3  ระดับ

1.       Cognitive  :  คิดต่างกัน  เกิดความขัดแย้ง
2.       Behavioral  Change : รู้คุณค่าความคิดใหม่  เริ่มมีวิสัยทัศน์เดียวกันทั่วองค์กร  มี Commitment แก้ไขความขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
3.       Performance  Improvement :  พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน  ได้ผลลัพธ์พึงประสงค์  บุคลากรพึงพอใจ

การพัฒนากระบวนการคิด

1.       Systemic  Problem  Solving  :  อาศัยข้อมูล  สถิติ  hypothesis
2.       Experimentation :  หาวิธีการแก้ปัญหา  ต้องกล้าเสี่ยง + ได้รับการสนับสนุนคุ้มครองจากผู้บริหาร                  การให้อำนาจเป็นสิ่งสำคัญมากในกระบวนการนี้
3.       Learning  form  past experience  :  Learning  form  other  ต้องมีการปรับใช้ให้เหมาะสมกับองค์กร
4.       Transferring  Knowledge