ไม่ต้องบริหารงานก็โดดเด่น


“สุดยอดของการบริหารคือการไม่บริหาร"

ไม่ต้องบริหารงานก็โดดเด่น

                โดยพรชัย  ภาพันธ์

                ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง)

                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1

 

                                     ต้นน้ำฝากขิงแดงให้คุณยายแดงนะจ๊ะ

         ผู้บริหารจะไม่ประสบความสำเร็จ ถ้าลูกน้องล้มเหลว ภารกิจของผู้บริหารที่สำคัญยิ่ง คือ การทำงานให้ประสบความสำเร็จ โดยอาศัยบุคคลอื่น และรักษาผลประโยชน์ขององค์กรและลูกน้อง

   

หมาน้อยฝากน้องสาวหล่าวิไล

ผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จจึงมักจะมีองค์ประกอบ 3  ประการ คือ

         1. โอกาส (Opportunity) การมีโอกาสได้ทำงาน คนมีฝีมือมากมาย แต่ขาดโอกาสที่จะทำงาน เมื่อมีโอกาสต้องสร้างผลงานให้ประจักษ์

         2. ความสามารถ (Ability) คนที่มีความสามารถ คือ คนที่ทำงานมีประสิทธิภาพ บริหารที่ที่มีความสามารถ จะต้องสร้างเพื่อนร่วมงาน ให้ทำงานเกิดผลต่อองค์กร 2 ประการ คือ

             2.1 สัมฤทธิผล คือ ทำงานเป็นไปตามเป้าหมาย

             2.2 ความสำเร็จ คือ ทำงานเป็นไปตามความต้องการ เกิดความพึงพอใจ

          3. ความตั้งใจ (Willing) ผู้บริหารต้องแสดงความมุ่งมั่นบ่อย ๆ ให้ลูกน้องเห็นว่าเอาจริง

          มีคนกล่าวไว้ว่า  “สุดยอดของการบริหารคือการไม่บริหาร” นั่นคือผู้บริหารสามารถสร้างแรงจูงใจ  พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การจนเกิดความเป็นมืออาชีพ  จึงถอยออกมาปล่อยวางเพื่อให้ทีมงานได้บริหารกันเอง (Self Managing Work Team)  เป็นการมอบหมายอำนาจ (Empowerment) ให้ผู้ปฏิบัติดังนี้

           1. ฝึกให้ทำงานเอง

           2. ตัดสินใจเอง เพราะการอยู่หน้างานทำให้ทราบปัญหาได้ดี

           3. ตั้งเป้าหมายเอง  วางแผนการทำงานเอง

           4. ตรวจสอบและแก้ปัญหาเองได้

           ความสำเร็จของผู้ปฏิบัติงาน คือ ตัวชี้วัดฝีมือผู้บริหาร กลุ่ม Self Managing Work Team จะทำงานได้ตามนี้ผู้บริหารจะต้อง

            1. ต้องอบรมให้มีความรู้โดยนำผู้ชำนาญการมาสร้างแรงจูงใจ

            2. ประชุมกันบ่อย ๆ

            3. ทุกคนในกลุ่มต้อง “มีงานยุ่งอยู่เสมอ”  (Keep Busy) หากว่างมากจะขี้เกียจเคยตัวและพูดมากกว่าทำงาน

            4. ทุกคนต้องฝันและมีปณิธานร่วมกัน

            5. ห้ามประณามกัน  เมื่อมีความผิดพลาดเกิดขึ้น

            6. สร้างทีมงานหลายๆทีม ให้ผู้ปฏิบัติย้ายทีมเรื่อยๆ

           ผู้บริหารที่ดีต้องมองจากทักษะที่ขาดหายไปของผู้ปฏิบัติงาน  ต้องฝึกให้เขาเหล่านั้นปฏิบัติงาน เก่งการประเมินบุคคล  ในการทำงานจะใช้ผู้คนที่เกี่ยวข้องประเมินได้แก่  เพื่อนร่วมงาน ผู้ปกครอง นักเรียน การประเมินจะต้องประเมินโดยผลงาน (Result Oriented) หรือดัชนีวัดผล(Performance  Indicators) การเป็นผู้บริหารที่จะทำให้เพื่อนร่วมงานประทับใจได้ ต้องได้รับการฝึกฝนอบรม ต้องรู้เรื่องการบริหารและเครื่องมือในการบริหารมากกว่า สามารถเป็นครูสอนลูกทีมได้ เป็นผู้นำที่ทำให้คนทั้งองค์การฝันร่วมกันให้ได้และบุคคลเหล่านั้นเกิดความคิดที่จะทำตามคิดนั้น เมื่อเกิดควารมขัดแย้งจะเป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ย เพราะเป็นที่เชื่อทางทฤษฎีว่า 25%
ของงานบริหารหมดไปกับการจัดการความขัดแย้งของผู้ร่วมงาน

ข้อเสนอแนะสำหรับผู้บริหาร ที่จะบริหารโดยไม่ต้องบริหารในอนาคต มีดังนี้

        1. ใช้การบริหารแบบเดินไปดูบ่อย ๆ (Management by walking around) ดูของจริงที่หน้างาน จะได้พบปัญหาและสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ปฏิบัติว่าเราเอาใจใส่

        2. แสดงความมุ่งมั่นบ่อย ๆ ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นว่าเอาจริง

        3. รับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานบ้าง

        4. ตัวผู้บริหารเองอย่าหยุดการเรียนรู้ เพื่อทำให้องค์การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้(Learning Organization)

        5. ตัวผู้บริหารที่ดีต้องครบวงจร นั่นคือ วางแผน(Plan) ให้รอบคอบ คิดถึงทุกเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น เมื่อลงมือทำ (Do) ก็ต้องทำตามแผน มีการประเมินผล(Check) การประเมินยิ่งบ่อยยิ่งดี เพราะจะทำให้เปลี่ยนแผนได้ทันท่วงที แผนที่ดีคือแผนที่ยืดหยุ่นเปลี่ยนได้ เพื่อกำหนดมาตรฐาน(Action)

         6. การบริหารบางครั้งก็ต้อง “รวมศูนย์” บางครั้งก็ต้อง”แยกศูนย์” หรือกระจายอำนาจ เปลี่ยนไปมาได้

         7. อย่าเน้นโครงสร้างการบริหารจนเกินไป จงเน้นกระบวนการและผลลัพธ์ที่จะได้

          ผู้บริหาร คือ ผู้ที่ทำให้คนธรรมดาทำงานเหนือคนธรรมดา สร้างองค์กรที่มีคนไม่กี่คน แต่แก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี จะเห็นว่าบุคคลที่ประสบความสำเร็จ จะทำงานเกิดประสิทธิภาพโดยอาศัยบุคคลอื่น ที่ยึดหลักการว่า “สุดยอดของการบริหาร คือ การไม่ต้องบริหาร” ผู้บริหารควรใช้เวลาวันละหนึ่งนาทีก็พอ ในการพิจารณาทบทวนเรื่องดังต่อไปนี้ หนึ่งนาทีสำหรับทบทวนเป้าหมายที่ตั้งไว้ ว่าได้ทำงานไปถึงไหนแล้ว หนึ่งนาทีสำหรับทบทวนปรับปรุงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น หนึ่งนาทีสำหรับการชมเชยลูกน้องที่ทำดี จะได้มีกำลังใจ “รู้ใจได้คน รู้คนได้งาน รู้บริหารได้ทั้งงานและได้ทั้งคน”  มืออาชีพจึงควรถอยออกมา จุดประกายขายความคิดให้คนอื่นทำงาน ผู้ปฏิบัติงานเป็นสุข สนุกกับงาน ผู้บริหารเบิกบานใจ ส่งผลให้เกิดคุณภาพทั้งองค์กร

 

บทความนี้ได้รับการตีพมพ์

             วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต  ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกันยายน – ธันวาคม 2543  นักศึกษาปริญญาโท
สาขาการบริหารการศึกษา สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี

                           

 

                          

หมายเลขบันทึก: 315779เขียนเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2009 18:07 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 21:57 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (60)

มาชื่นชมแนวคิการบริหารแบบ..ถึงคน..ถึงงาน..ถึงใจ ..ขอบคุณค่ะท่านผอ.พรชัย..

 • สวัสดีค่ะ 
 • น้องสาวมารายงานตัวค่ะพี่ชาย
 • “รู้ใจได้คน รู้คนได้งาน รู้บริหารได้ทั้งงานและได้ทั้งคน"
 • โอกาส ความสามารถ ความตั้งใจ ท่านคือผู้บริหารอย่างแท้จริง ๆ
 • มีความสุขกับการทำความดีในทุก ๆ วันนะค่ะ
 • ขอบคุณค่ะ

<h1>ไม่เข้าใจค่ะ</h1>

<h1><span style="color: #0000ff;">ไม่ต้องบริหารงานก็โดเด่น</span></h1>

สวัสดีค่ะอาจารย์

 • น้องซิลเวียแวะมาเรียนรู้เทคนิกการทำงานและการบริหารงานค่ะอาจารย์
 • หนูค่อนข้างชอบเทคนิกนี้ค่ะ..“มีงานยุ่งอยู่เสมอ”  (Keep Busy)..
 • วันก่อนอ่านหนังสือเล่มหนึ่ง เรื่องของเด็กล้างจานค่ะ พองานเรียบร้อยแล้ว เสียงจะเงียบหายไป นายจ้างไม่พึงพอใจ ..เพราะเข้าใจว่าลูกจ้างไม่ทำงาน
 • ตอนหลังๆเด็กล้างจาน ทำงานเสร็จแล้ว ก็เอาทัพพีเคาะกะทะไปเรื่อยๆ เพื่อใหดูเหมือนทำงานอยู่ตลอดเวลาค่ะ..คือ keep Busy น่ะค่ะ

สวัสดีค่ะ

ขอบคุณค่ะ

จะนำไปปฏิบัตินะคะ

หวังจะได้องค์กรในฝันบ้างค่ะ

อย่าเน้นโครงสร้างการบริหารจนเกินไป จงเน้นกระบวนการและผลลัพธ์ที่จะได้

ชอบข้อความนี้ค่ะ

 • แวะมาเรียนรู้  "ไม่ต้องบริหารงานก็โดเด่น"
  ขออภัยค่ะ  น่าจะเป็น โดดเด่น หรือเปล่าคะ  อาจจะรีบพิมพ์
 • ขอบพระคุณข้อคิดดี ๆ ที่มีค่าค่ะ

อ่านแล้วหวาดเสียวเหมือนกันครับ โดเด่น

    ตามมาเก็บหมาน้อย  ขอบคุณเด้ออ้าย

       ท่านอ้ายที่เคารพ  ตามที่น้องเจอมา  ผู้บริหารที่ประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงาน

ส่วนใหญ่ถือคตินี้  "ผู้ใดเชื่อฟังเมีย  ผู้นั้นเจริญยิ่งแล"  ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะคะ  (ขำๆๆ)

สวัสดีค่ะ...ท่าน ผอ. P พรชัย

 • หนึ่งนาทีสำหรับทบทวนเป้าหมายที่ตั้งไว้ ว่าได้ทำงานไปถึงไหนแล้ว
 • หนึ่งนาทีสำหรับทบทวนปรับปรุงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น
 • หนึ่งนาทีสำหรับการชมเชยลูกน้องที่ทำดี จะได้มีกำลังใจ

ขอบคุณค่ะ

เรียน คุณนงนาท

ขอบคุณที่มาชวนไปทำสิ่งดีๆ อยากไปครับ

เรียน คุณบุษรา

ขอบคุณน้องสาวคนดีที่มาให้กำลังใจ

เรียน คึณครู ป.1

ผมคงไม่ได้อธิบายว่าการบริหารโดย ให้ทีมงานร่วมกันบริหารเพื่อ ความสำเร็จขององค์การ

ผู้บริหารจึงถอยออกมา

สวัสดีค่ะท่านผอ. มาเยี่ยมค่ะ หลังจากการห่างหายไปหลายวัน

ยังระลึกถึงนะคะ

ผู้บริหารที่เก่ง ดี มีคุณธรรม คือท่านผอ.พรชัย

สุขกายสุขใจนะคะ

เชิญชวนท่าน มาบริหารเงินค่ะ เช็นทรัล เปิด 3 ธค52

 

 

 

เรียนน้องซิลเวีย

ขอบคุณที่มาร่วมให้ความคิดเห็น ยังไงก็คงว่างในการอ่านสิ่งที่เป็นอาหารสมองสำหรับการบริหาร

เรียน คุณหมอรุ่ง ตันติราพันธ์

ขอบคุณครับ ที่นำไปใช้ในการบริหารครับ ใช้ตามโอกาส และทรัพยากรที่มีอยู่ ครับ

เรียน คุณมนัญญา

ขอบคุณครับ

บางที่การเน้น ทางการเกินไป อาจจะเป็นระบบเจ้านาย

"อย่าเน้นโครงสร้างการบริหารจนเกินไป จงเน้นกระบวนการและผลลัพธ์ที่จะได้"

เรียน คุณธรรมทิพย์

ขอบคุณที่บอกจุดที่ผิดพลาด คงรีบครับ เพราะพิมพ์ช่วงเลิกโรงเรียนก่อนจะกลับบ้าน

จนท่าน Small Man หวาดเสียว ขออภัยท่านด้วยที่ทำให้ตกใจครับ ตอนนี้แก้ไขแล้ว โด่เด่ เป็น โดดเด่น

ขอบคุณเป็นที่สุดครับ

ผู้บริหารก็อย่างนี้แหละทำอะไรมักจะพลาดได้เสมอ เพราะคุ้นเคยกับการขอร้องให้คนอื่นทำ

สวัสดีค่ะ

 • มาเป็นกำลังใจให้นักบริหารค่ะ
 • ขอให้ประสบความสำเร็จ  มีเพื่อนร่วมงานที่ตรงใจนะคะ

เรียน คุณครู วิไล บุรีรัตน์

เครือหมาน้อยที่ปลูกไว้ข้างรั้วบ้าน อยากให้น้องหล่าเอาไปคั้นซดกินแซบ แซบ

อ้ายย้านคักตั๋ว ม. สระ เอีย นี่ เอินแม่ เขากะบ่ให้เอิน เผินว่า บ่ มีลูกชั่วปานนี้ดอก

มีเมียอยู่ในหน่วยงาน เหมือนหินหนักแปดตันอยู่ในหัวใจ อ้ายว่า (ฮ่วยซะมายืนจึ้ง พึ้ง ข้างหลัง)

เรียนคุณครูอิ๊ด

ขอบคุณครับ ที่จับประเด็นสำคัญ

หนึ่งนาทีสำหรับทบทวนเป้าหมายที่ตั้งไว้ ว่าได้ทำงานไปถึงไหนแล้ว

หนึ่งนาทีสำหรับทบทวนปรับปรุงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น

หนึ่งนาทีสำหรับการชมเชยลูกน้องที่ทำดี จะได้มีกำลังใจ

ขอใช้หนึ่งนาทีชมคุณครูอิ๊ดที่เป็นครูยุคใหม่ ใส่ใจคุณภาพงาน ทั้งยังมีน้ำใจงดงาม ครับ

เรียน คุณแดง

ขอบคุณครับ หลานต้นน้ำเอาดอกขิงแดงมาฝากด้วยวันนี้ เขาบอกให้คุณยายแดงสวยยิ่งขึ้นครับ

คุณแดงคงยุง ยังไงก็พักผ่อนบ้างนะครับ รักษาสุขภาพคงง่ายกว่าผม เพราะเป็นพยาบาล

เรียนคุณครูคิม ผู้มีแต่ให้

ขอบคุณกำลังใจที่มอบให้ เรื่องเล่าก็ยังไม่มีเวลาเขียน เลยเก็บงานเก่ามาบอกต่อครับ

สวัสดีค่ะ ผอ.

*** อย่าเน้นโครงสร้างการบริหารจนเกินไป จงเน้นกระบวนการและผลลัพธ์ที่จะได้

*** ดิฉันเคยมีผลลัพธ์ แต่ไม่ใช่สิ่งที่เขากำหนดไว้ในโครงสร้าง ...ทำให้หงุดหงิดอย่างมาก ก็เลยต้องกลับมาประเมินตัวเองใหม่

*** ขอบคุณเรื่องราวดีๆของผอ.ค่ะ

เรียน คุณครูกิติยา เตชะวรรณวุฒิ

โรงเรียนจ่านกร้องคงโกยรางวัล เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรม ระดับภาคมากมายแน่เลย

"ดิฉันเคยมีผลลัพธ์ แต่ไม่ใช่สิ่งที่เขากำหนดไว้ในโครงสร้าง ...ทำให้หงุดหงิดอย่างมาก ก็เลยต้องกลับมาประเมินตัวเองใหม่"

บางที่เขาก็อาจจะมองคนละมุม บางทีทรัพยากรอาจจะป้อนไม่ถึงกระบวนการ บางที่เบื้องบนก็ต้องการแต่ผลงาน เราก็หนัก

ใจเย็นๆ ครับ ค่อยปรับค่อยแก้คงดีเอง

สวัสดีค่ะท่านผอ.พรชัย

ที่ไหนได้ หาใช่ว่า...... “สุดยอดของการบริหารคือการไม่บริหาร”..ไม่

สิ่งที่ท่านปฏิบัติแนวคิดที่ท่านสื่อคือการทำตนให้กลมกลืนเนียนเนื้อในการบริหารอย่างเป็นธรรมชาติ

สร้างคน สร้างทีมโดยไม่ให้เขารู้สึกว่าถูกบริหารจัดการ พัฒนาตนและพัฒนาทีมงานไปด้วย

ช่างสุขุม นุ่มลึกและบ่งบอกอัจฉริยภาพในเชิงบริหารอย่างแจ่มชัด

ขอแสดงความเคารพ นับถือ ชื่นชมอย่างจริงใจค่ะ

ขอมาเรียนรู้ด้วยคนครับ

 • แวะมาเยี่ยมบ้านท่าน ผอ ครับผม
 • ด้วยความขอบคุณสำหรับ การไปหยอดผญา นำลูก นำหลานเด้อครับท่าน ผอ.ครับ
 • แนวทางในการบริหารท่าน ผอ. เยี่ยมมาก ๆ ครับผม ขอชื่นชม

สวัสดีค่ะ ท่านผอ. ขอบคุณนะคะที่แวะไปทักทายให้กำลังใจ

เก่งคน เก่งงาน เก่งบริหาร

ขอเป็นกำลังใจให้นะคะ

เอากล้วยไม้ป่ามาฝากค่ะ

เอื้องเงิน...ขอให้มีเงินเต็มบ้านนะคะ

 

ขอบคุณท่าน ผอ.ขอรับ..นำผลไม้มาขอบคุณที่ไปทักทายขอรับ

สวัสดีค่ะ...ผอ.พรชัย...

ผู้บริหาร ทำหน้าที่เสมือนเป็นโค้ช (ผู้กำกับ + ควบคุมทีม + สอน + ทำให้ดู) ค่ะ...

ผู้บริหารขยันหมั่นเรียนรู้

พร้อมเป็นครูให้ลูกน้องต้องศึกษา

ได้โอกาสสร้างผลงานมั่นศรัทธา

มีคุณค่าด้วยสามารถชัดตั้งใจ

 

สวัสดีค่ะ อ.พรชัย

หนู Zip file 5ส. คิดว่าส่งทาง E-mail จะเร็วกว่า หนูรบกวนอาจารย์ฝาก E-mail address ของอาจารย์ ไว้ที่ blog หนูด้วยนะคะ น่าจะเร็วกว่าส่งทางไปรษณีย์

ต้องขอโทษอาจารย์ด้วยนะคะ ที่ต้องรอนาน เพราะหนูออกไปทำงานนอก รพ. (เชิงรุก) วันนี้แวะไปคัดเลือก File ที่ รพ.มาแล้วค่ะ

ขอบคุณค่ะอาจารย์

สวัสดีค่ะ ท่านผอ.

แวะมารับฟังแนวทางการบริหารงานค่ะ

วันนี้วันตรุษ "อีดิ้ล-อัฎฮา" http://gotoknow.org/blog/somdejmas/316250

สุขสันต์วันอีดค่ะ

สวัสดีค่ะ

 • พี่คิมมาชวนท่าน ผอ.ไปให้กำลังใจน้องหนานเกียรติค่ะ
 • http://gotoknow.org/blog/kgeneral/316212
 • ขอขอบพระคุณค่ะ

สวัสดีค่ะ

 • ผอ.  กรุณาไปทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ที่บล้อกพี่ก็ได้ค่ะ
 • แล้วพี่จะรีบลบ  และติดต่อมาหาทางโทรศัพท์
 • ขอมาด้วยคนนะคะ

 • ...สวัสดีครับ...ท่าน ผอ.พรชัย...ที่เคารพ
 • ...ขอบพระคุณอย่างสูงที่ท่านกรุณาแวะไปทักทายครับ...
 • ...อ่านบทความของท่าน ผอ.แล้ว ได้แนวความคิดอีกหลายประการเลยครับ...
 • ...“รู้ใจได้คน รู้คนได้งาน รู้บริหารได้ทั้งงานและได้ทั้งคน” จริงที่สุดครับ.. 
 • สวัสดีค่ะ ผอ.พรชัย
 • ขอบพระคุณที่ไปทักทายค่ะ
 • มาเยี่ยมเยียนในวันหยุด  คงมีความสุขกับครอบครัวนะคะ
 • สวัสดีค่ะ ผอ.พรชัย
 • งานบริหารเป็นงานที่ยิ่งใหญ่..
 • ผู้บริหาร มีอุดมการณ์ อย่าง ผอ.พรชัย..งานการศึกษาเจริญแน่นอนค่ะ..

แวะมาเยี่ยมอาจารย์ครับ

คงมีโอกาสไปเยือนอาจารย์ถึงที่โรงเรียนครับ....

เรียน คุณ k - kukiat

ขอบคุณกระเช้าผลไม้ครับ น่ากิน สวย ให้ความรู้สึกดีครับ

เรียน อาจารย์บุษยา

ขอบคุณครับ ผู้บริหารเป็น โค๊ช เป็นครู เป็นผู้สนับสนนุน ผู้เพิ่มพูนกำลังใจ

เรียนคุณ วิโรจน์ พูลสุข

ขอบคุณบทกลอนที่ไพเราะ กระชับ เข้าใจง่าย สรุปในตัว

เรียน คุณ น้ำชา Namsha

ขอบคุณครับที่ส่งสิ่งดีๆ มาให้อ่าน เป็นสารก่อมะเร็ง ส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่ใช้เสียด้วยซิ

เรื่อง 5 ส. ยังเปิดไม่ได้ครับ

เรียนคุณครู Mena

ขอบคุณครับ ที่เอาเรื่องศาสนามาบอกครับ เคยมีเพื่อนเป็นอิสลาม เมื่อเรียนชั้น ม.ศ.3

เรียนคุณครูคิม

ขอบคุณครับที่บอกสิ่งดี ๆ ให้ทราบครับ ฝากขอบคุณหนานเกียรติด้วยครับที่เสียสละเพื่อเด็ก

เรียน ท่าน ผอ. Udomran

ขอบคุณท่าน ผอ. ที่มาร่วมและเปลี่ยนครับ ผมก็ชอบอ่านเรื่องที่ท่านเขียนเช่นกันครับ

เรียน คุณธรรมทิพย์

วันนี้วันหยุดอยู่บ้านครับ ขอบคุณที่มาเยียมเยือน ผมก็แฟนงานเขียนคุณคนหนึ่ง

เรียน คุณณัฐพร จันทร์ส่งสิงห์

ขอบคุณครับ คุณเขียนบทความได้น่าอ่านครับ

เรียน คุณหนานเกียรติ

ขอบคุณแทนเด็กคุณครูคิมทุกคนครับที่ไปจัดค่ายแบบร่วมแรงร่วมใจครับ

อยากต้อนรับท่านมาเป็นวิทยากรให้โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 63 ครับ เช่นกันครับ

 • สวัสดีค่ะท่านผอ.พรชัย
 • ผู้บริหารดี ครูดี นักเรียนดี ...ร.ร.ดีด้วยค่ะ
 • ชื่นชมที่ได้เห็นบันทึกของ ผู้บริหาร ร.ร.ไทยรัฐวิทยาค่ะ

 • ผู้บริหารต้อง  " หาร "  ให้  " ลงตัว " ครับท่าน
 • ขอบคุณที่เข้าไปทักทายกันเสมอ ๆ ครับ

 

โรงเรียนไทยรัฐ ฯ เขาโดดเด่นจริงๆค่ะขอบคุณที่แวะมานะค่ะ

 • สวัสดีค่ะ อาจารย์พรชัย
 • บุษรามาแจ้งข่าว ตอนนี้กัลยาณมิตรของเราได้จากไปอย่างไม่มีวันกลับแล้ว คือคุณนก  P supalak ค่ะ

 

 

 

myspace graphics

เรียนท่านผอ.เรื่องการจัดทำหลักสูตรผอ.มีอะไรแนะนำครูอ้อยเล็กได้แนะนำเลยนะคะยินดีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ค่ะ..

ด้วยจิตคาระวะค่ะ...

สวัสดีค่ะ ท่าน ผอ.พรชัย

ขอบคุณค่ะ ที่ ผอ.ให้กำลังใจ

ถึงจะเหนื่อยจะหนักแค่ไหนแต่ก็มีความสุขที่ได้เรียนรู้

มีความสุขที่ได้ทำงานค่ะ

 • สวัสดีค่ะ
 • ข้อมูลบุษราทราบไม่แน่ชัดเพราะบุษราเพิ่งทราบข่าวช่วงเช้าของวันนี้ จากคุณ namsha ค่ะ แต่เมื่อเวลา 20.15 น. บุษราเข้าไปบล๊อกของคุณนกอีกครั้ง ได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณแก้ว  จ๋วงพานิช  ว่าพี่นกและลูกสาวนั่งรถไป มีมอเตอร์ไซด์ตัดหน้า จึงเกิดเหตุ เวลา 24.00น.ของวันศุกร์ ส่วนลูกสาวปลอดภัยค่ะ

 

สวัสดีค่ะท่าน ผอ.

 มาเรียนรู้หลักการบริหารด้วยคนน๊ะค๊ะ

 เผื่อมีโอกาสจะได้นำไปปรับใช้

ขอบคุณสำหรับสาระที่น่าเรียนรู้ค่ะ

สวัสดีครับท่าน ผอ.

 • อิอิ.อิ......คุณสมบัติ 3 ประการของผู้บริหารของผมก็
 • ตกฝากดี  มีวาสนา  ฟ้าบันดาล.....555เอาไว้คิดเล่นๆนะครับ
 • ชื่นชม เป็นกำลังใจ ให้ท่าน ผอ.ดีดีมีคุณภาพ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท