บทที่ 1 พฤติกรรม

 พฤติกรรม หมายถึง การกระทำการแสดงออกของมนุษย์ พฤติกรรมมี 2 พฤติกรรม คือ 1.พฤติกรรมภายใน 2.พฤติกรรมภายนอก

 -พฤติกรรมภายใน คือ ความรู้สึก ความคิด ทัศนคติ อารมณ์ เป็นต้น
 -พฤติกรรมภายนอก คือ การยิ้ม ร้องไห้ การเต้นของหัวใจ เป็นต้น

วัตถุประสงค์

1.เพื่ออธิบายพฤติกรรมของคนนั้นๆ       2.เพื่อทำงานทำนายในอนาคต

3.เพื่อการควบคุม ความประพฤติ พฤติกรรมมนุษย์

       บทที่ 2 ปัจจัยพื้นฐานของพฤติกรรมมนุษย์

 ปัจจัยพื้นฐานของพฤติกรรม

1.ปัจจัยพื้นฐานทางชีววิทยา               2.ปัจจัยพื้นฐานทางสังคมวิทยา

3.ปัจจัยพื้นฐานทางจิตวิทยา               4.ปัจจัยพื้นฐานทางคุณธรรมจริยธรรม