งานพบปะสังสรรค์ศิษย์เก่าคณะเกษตรฯ พิบูลสงคราม

[email protected]
งานพบปะสังสรรค์ศิษย์เก่าคณะเกษตรฯ พิบูลสงคราม

                                                                                                                                                                                               

                                            กลุ่มศิษย์เก่าคณะเกษตรฯ 2527

                                            คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

                                            มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

                                            ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

                                    วันที่ 12 พฤศจิกายน 2552

เรื่อง ขอเชิญพบปะสังสรรค์และร่วมพิจารณาจัดตั้งชมรม

เรียน ศิษย์เก่าคณะเกษตรฯ วิทยาลัยครู/สถาบัน/มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

                   ด้วยกลุ่มศิษย์เก่าคณะเกษตรฯ 2527 มีความเห็นร่วมกันว่า สมควรที่จะมีการพบปะสังสรรค์ระหว่างพี่น้องและเพื่อนที่เคยเข้ารับการศึกษาในคณะเกษตรฯ  ของวิทยาลัยครู/สถาบัน/มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อพบปะสังสรรค์และรำลึกถึงบรรยากาศในอดีตของศิษย์เกษตรแห่งทุ่งทะเลแก้ว  อีกทั้งเพื่อร่วมพิจารณาจัดตั้งชมรมศิษย์เก่าคณะเกษตรฯ พิบูลสงคราม อันจะเป็นศูนย์รวมศิษย์เก่าในการติดต่อสื่อสารและช่วยเหลือซึ่งกันในการพัฒนาอาชีพและสังคม  ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารปัจจุบัน  ที่ต้องการเห็นศิษย์เก่ามีความสมานสามัคคีเป็นปึกแผ่น

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญศิษย์เก่าคณะเกษตรฯ (คณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรม,       

คณะเกษตรและอุตสาหกรรม, คณะเทคโนโลยีการเกษตร, คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร)  ของวิทยาลัยครู/สถาบัน/มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามทุกท่านร่วมพบปะสังสรรค์ใน  วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2552 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยลงทะเบียน ท่านละ 200 บาท และท่านละ 300 บาท กรณีมาพร้อมครอบครัว เพื่อเป็นค่าอาหารและค่าใช้จ่ายในการจัดงาน   และขอให้ทุกท่านที่จะมาร่วมงานโปรดแจ้งรายชื่อภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2552 กับผู้ประสานงานท่านใดท่านหนึ่ง ดังนี้

                   1. นายณัฐพงษ์  พรดอนก่อ      โทร. 087-8442494

                   2. นายสำเริง  นาคผู้              โทร. 089-6412173

                   3. นายธเนศ  ทองทุ่ง             โทร. 083-4122124

                   4. นางดวงกมล  โตมิ             โทร. 083-9598419

และหวังอย่างยิ่งว่า ศิษย์เก่าคณะเกษตรฯ ทุกท่านจะมาร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซด์ http://kaset.psru.ac.th/board

                   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความกรุณาประชาสัมพันธ์ต่อไป

 

                                                          ขอแสดงความนับถือ

                 

                                                        นายสมชาย  ฉิมแย้ม

                                             ตัวแทนกลุ่มศิษย์เก่าคณะเกษตรฯ 2527

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานฟาร์ม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

คำสำคัญ (Tags)#งานพบปะสังสรรค์ศิษย์เก่าคณะเกษตรฯ พิบูลสงคราม

หมายเลขบันทึก: 314240, เขียน: 17 Nov 2009 @ 22:05 (), แก้ไข: 11 Jun 2012 @ 20:55 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

(ฉบับร่าง)

ระเบียบชมรมศิษย์เก่าคณะเกษตรฯ พิบูลสงคราม

ฉบับที่ 1 (ปี พ.ศ. 2552)

-----------------------

โดยมติการประชุมศิษย์เก่าคณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรม คณะเกษตรและอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ของวิทยาลัยครู/สถาบัน/มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2552 ให้ใช้ระเบียบชมรมฯ ที่ประกาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ดังนี้

หมวดที่ 1 เรื่องทั่วไป

1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบชมรมศิษย์เก่าคณะเกษตรฯ พิบูลสงคราม”

2. ที่ตั้งของชมรมศิษย์เก่าคณะเกษตรฯ พิบูลสงคราม ตั้งอยู่ที่ห้อง.....................ชั้น.......... อาคาร.......................................คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

3. เครื่องหมายของชมรม (ตามแนบท้ายระเบียบ)

4. ระเบียบนี้ กำหนดให้

4.1 ชมรม หมายถึง ชมรมศิษย์เก่าคณะเกษตรฯ พิบูลสงคราม

4.2 สมาชิก หมายถึง สมาชิกชมรมศิษย์เก่าคณะเกษตรฯ พิบูลสงคราม

4.3 กรรมการบริหาร หมายถึง ประธาน รองประธาน และกรรมการฝ่ายต่างๆ ของชมรม

4.4 กรรมการกลาง หมายถึง ผู้แทนรุ่นของสมาชิก

หมวดที่ 2 วัตถุประสงค์ของชมรม

1. เพื่อเป็นศูนย์รวมสมาชิกและการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

2. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของชมรม ศิษย์ปัจจุบัน และบุคลากรของ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

3. เพื่อสนับสนุนวิชาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก

4. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

5. เพื่อดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม อันเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของชมรมและคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

หมวดที่ 3 สมาชิก

1. สมาชิกของชมรม มี 3 ประเภท ได้แก่

1.1 สมาชิกสามัญ ได้แก่ ผู้เคยเข้ารับการศึกษาในคณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรม คณะเกษตรและอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ของวิทยาลัยครู/สถาบัน/มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

(1) หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ หรือ

(2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

1.2 สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ ผู้เคยเข้ารับการศึกษาในคณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรม คณะเกษตรและอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ของวิทยาลัยครู/สถาบัน/มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

(1) สูงกว่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือ

(2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สำหรับบุคคลประจำการ (กศ.บป.)

1.3 สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลที่คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการกลางของชมรมมีมติเชิญและ รับเป็นสมาชิกเพื่อเป็นเกียรติแก่ชมรม

2. การเข้าเป็นสมาชิก

ผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นสมาชิกสามัญและสมาชิกวิสามัญเป็นสมาชิกของชมรม

โดยปริยาย กรณีสมาชิกมีคุณสมบัติเป็นสมาชิกทั้ง 2 ประเภท ให้ถือสถานภาพตามคุณสมบัติแรกที่ เข้ารับการศึกษา สำหรับสมาชิกกิตติมศักดิ์ สมาชิกจะเป็นผู้เสนอชื่อให้คณะกรรมการพิจารณารับเข้าเป็นสมาชิก

3. สิทธิ์ของสมาชิก

3.1 สมาชิกทุกคนมีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ชมรมจัดขึ้น

3.2 สมาชิกทุกคนมีสิทธิ์เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมของชมรมต่อที่ประชุมคณะกรรมการกลางหรือคณะกรรมการบริหารเพื่อวินิจฉัยได้

3.3 สมาชิกทุกคนมีสิทธิ์ไต่ถาม และตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการกลางได้

3.4 สมาชิกสามัญและสมาชิกวิสามัญมีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นประธาน และคณะกรรมการบริหารชมรม

4. การพ้นสมาชิกภาพ สมาชิกจะพ้นสภาพเมื่อ

4.1 ตาย

4.2 คณะกรรมการกลางอย่างน้อย 3 ใน 4 ร่วมพิจารณาให้สมาชิกนั้นพ้นสภาพสมาชิก และคะแนนเสียงนั้นต้องเกินกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการกลางที่เข้าร่วมประชุม

หมวดที่ 4 การบริหารชมรม

1. ให้มีคณะกรรมการบริหารชมรมไม่น้อยกว่า 7 คน ประกอบด้วย ประธาน รองประธานเลขานุการ เหรัญญิก ฝ่ายทะเบียน ฝ่ายกิจกรรม ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และตำแหน่งอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร

2. ที่ปรึกษาชมรม ได้แก่ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประธานชมรมที่เพิ่งพ้นวาระการดำรงตำแหน่ง และบุคคลที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร

3. การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร

3.1 การเลือกประธานชมรม โดยสมาชิกเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควร และออกเสียงโดยสมาชิก ซึ่งผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเป็นประธาน และผู้ได้รับคะแนนรองลงมา เป็นรองประธาน

3.2 การเลือกกรรมการบริหาร ประธานชมรมที่ได้รับเลือกในข้อ 3.1 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการฝ่ายต่างๆ

4. อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

4.1 ดำเนินการบริหารกิจการของชมรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

4.2 เสนองบดุลประจำปี และรายงานการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมคณะกรรมการกลางและสมาชิกทราบ

4.3 คณะกรรมการบริหารมีอำนาจออกระเบียบแต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ หรือแต่งตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอกเป็นที่ปรึกษาเพื่อดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้

5. การคัดเลือกคณะกรรมการกลาง

ให้สมาชิกแต่ละรุ่นคัดเลือกและเสนอรายชื่อสมาชิกในรุ่นเป็นคณะกรรมการกลาง โดยต้องไม่เป็นคณะกรรมการบริหาร

6. อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการกลาง

6.1 มีหน้าที่ช่วยบริหารกิจกรรมต่าง ๆ ของชมรม

6.2 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ชมรมมอบหมาย

7. วาระของกรรมการ

7.1 ประธานชมรมมีวาระในตำแหน่ง 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ทำการเลือกตั้ง โดยที่กรรมการบริหารมีวาระตามประธานชมรม

7.2 ในกรณีที่ตำแหน่งประธานและรองประธานว่างลงก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการร่วมกันแต่งตั้งบุคคลมาดำรงตำแหน่งแทน และอยู่ในตำแหน่งตามวาระของตำแหน่งที่ดำรงแทน

7.3 กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระมีสิทธิ์เข้ารับการเลือกตั้งใหม่ได้ ยกเว้นตำแหน่งประธานที่ให้ดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 2 วาระต่อเนื่องกัน

7.4 คณะกรรมการกลางสามารถถอดถอนกรรมการบริหารได้ โดยต้องมีจำนวนคณะกรรมการกลางร่วมประชุมอย่างน้อย 3 ใน 4 และมติต้องเกินกึ่งหนึ่งของผู้เข้าประชุม

หมวดที่ 5 การประชุม

1. การประชุมคณะกรรมการกลาง

คณะกรรมการบริหารต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการกลาง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อแถลงถึงกิจกรรมของชมรมที่ได้ดำเนินการไป พร้อมทั้งเสนองบดุลและหารือเกี่ยวกับกิจกรรมของชมรม

2. การประชุมคณะกรรมการบริหาร

2.1 ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ประธานชมรมหรือกรรมการบริหารจำนวน 1 ใน 3 มีสิทธิ์ขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นกรณีพิเศษได้ โดยแจ้งให้กรรมการทุกคนทราบล่วงหน้า

2.2 องค์ประชุมจะต้องประกอบด้วย กรรมการบริหารไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ

คณะกรรมการบริหาร

2.3 การลงมติในที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากในที่ประชุมเป็นเกณฑ์ กรณีที่มีเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงชี้ขาด

3. การประชุมสมาชิก

คณะกรรมการบริหารต้องจัดให้มีการประชุมสมาชิก อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อรับทราบความเคลื่อนไหวของสมาชิก และแถลงกิจกรรมของชมรมที่ได้ดำเนินการ

หมวดที่ 6 การเงินของชมรม

1. ให้เหรัญญิกเป็นผู้รักษาเงินของชมรมภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร โดยฝากธนาคาร ในนามผู้ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารให้กระทำแทนชมรม

2. การเบิกจ่ายเงินเพื่อกิจกรรมของชมรมให้ดำเนินการตามแผนงานที่ผ่านการรับรองจาก

คณะกรรมการบริหาร

3. เหรัญญิกจะต้องจัดทำบัญชีต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามวิธีการทางบัญชีและเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการกลางเพื่อรับรอง

4. ทรัพย์สินที่จะนำมาใช้จ่ายในการดำเนินงานของชมรมได้มาจาก

4.1 เงินบริจาค และเงินสนับสนุนจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ

4.2 กิจกรรมของชมรม

4.3 รายได้อื่นๆ เช่น ดอกเบี้ยเงินฝาก เป็นต้น

หมวดที่ 7 อื่น ๆ

การปรับปรุงแก้ไขระเบียบชมรมศิษย์เก่าคณะเกษตรฯ พิบูลสงคราม สามารถกระทำได้โดย

1. สมาชิกหรือคณะกรรมการเสนอปรับปรุงแก้ไขในที่ประชุมสมาชิกประจำปี และสมาชิก ส่วนใหญ่มีมติเห็นชอบในการแก้ไขปรับปรุง

2. สมาชิกหรือคณะกรรมการเสนอปรับปรุงแก้ไข โดยคณะกรรมการกลางอย่างน้อย 3 ใน 4 ร่วมพิจารณาปรับปรุงแก้ไข และคะแนนเสียงเห็นชอบต้องเกินกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการกลางที่เข้าร่วมประชุม และต้องแจ้งให้สมาชิกทราบในการประชุมครั้งต่อไป

หมวดที่ 8 บทเฉพาะกาล

หลังจากที่ระเบียบชมรมฉบับนี้ได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมสมาชิก เมื่อได้ทำการคัดเลือกคณะกรรมการเสร็จสิ้นแล้ว ให้ประธานชมรมที่ได้รับการคัดเลือก เป็นผู้ลงนามในระเบียบชมรมฉบับนี้ และมีผลย้อนหลังไปจนถึงช่วงเวลาที่ประชุมสมาชิกมีมติเห็นชอบ

ประกาศ ณ วันที่ ธันวาคม พ.ศ. 2552

(.......................................................)

ประธานชมรมศิษย์เก่าคณะเกษตรฯ พิบูลสงคราม

เขียนเมื่อ 

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคณะเกษตรฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามทุกท่าน ที่สามารถจัดตั้งชมรมศิษย์เก่าได้สำเร็จ จากมติที่ประชุมเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2552 ซึ่งได้เห็นชอบกับระเบียบข้างบนนี้แก้ไขบ้างเล็กน้อย และได้เลือกตั้งประธานชมรม คือ คุณสมชาย ฉิมแย้ม ศิษย์เก่ารุ่นปี 2527 พร้อมกับรองประธานอีก 2 ท่าน ในบรรยากาศงานพบปะสังสรรค์ที่สนุกสนานอบอุ่น หลังจากนี้ก็คงต้องคอยติดตามดูทีมงานคณะกรรมการบริหารชมรมจะเป็นใครบ้าง ผลงานจะเป็นอย่างไรก็ขอเอาใจช่วย เพื่อความเจริญก้าวหน้าของชาวเกษตรพิบูลสงครามและสถาบันที่เรารัก