กลุ่มศิษย์เก่าคณะเกษตรฯ 2527

                                            คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

                                            มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

                                            ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

                                    วันที่ 12 พฤศจิกายน 2552

เรื่อง ขอเชิญพบปะสังสรรค์และร่วมพิจารณาจัดตั้งชมรม

เรียน ศิษย์เก่าคณะเกษตรฯ วิทยาลัยครู/สถาบัน/มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

                   ด้วยกลุ่มศิษย์เก่าคณะเกษตรฯ 2527 มีความเห็นร่วมกันว่า สมควรที่จะมีการพบปะสังสรรค์ระหว่างพี่น้องและเพื่อนที่เคยเข้ารับการศึกษาในคณะเกษตรฯ  ของวิทยาลัยครู/สถาบัน/มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อพบปะสังสรรค์และรำลึกถึงบรรยากาศในอดีตของศิษย์เกษตรแห่งทุ่งทะเลแก้ว  อีกทั้งเพื่อร่วมพิจารณาจัดตั้งชมรมศิษย์เก่าคณะเกษตรฯ พิบูลสงคราม อันจะเป็นศูนย์รวมศิษย์เก่าในการติดต่อสื่อสารและช่วยเหลือซึ่งกันในการพัฒนาอาชีพและสังคม  ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารปัจจุบัน  ที่ต้องการเห็นศิษย์เก่ามีความสมานสามัคคีเป็นปึกแผ่น

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญศิษย์เก่าคณะเกษตรฯ (คณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรม,       

คณะเกษตรและอุตสาหกรรม, คณะเทคโนโลยีการเกษตร, คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร)  ของวิทยาลัยครู/สถาบัน/มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามทุกท่านร่วมพบปะสังสรรค์ใน  วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2552 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยลงทะเบียน ท่านละ 200 บาท และท่านละ 300 บาท กรณีมาพร้อมครอบครัว เพื่อเป็นค่าอาหารและค่าใช้จ่ายในการจัดงาน   และขอให้ทุกท่านที่จะมาร่วมงานโปรดแจ้งรายชื่อภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2552 กับผู้ประสานงานท่านใดท่านหนึ่ง ดังนี้

                   1. นายณัฐพงษ์  พรดอนก่อ      โทร. 087-8442494

                   2. นายสำเริง  นาคผู้              โทร. 089-6412173

                   3. นายธเนศ  ทองทุ่ง             โทร. 083-4122124

                   4. นางดวงกมล  โตมิ             โทร. 083-9598419

และหวังอย่างยิ่งว่า ศิษย์เก่าคณะเกษตรฯ ทุกท่านจะมาร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซด์ http://kaset.psru.ac.th/board

                   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความกรุณาประชาสัมพันธ์ต่อไป

 

                                                          ขอแสดงความนับถือ

                 

                                                        นายสมชาย  ฉิมแย้ม

                                             ตัวแทนกลุ่มศิษย์เก่าคณะเกษตรฯ 2527