อริยสัจจะกับภาวะโลกร้อน

Dhamma
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ตามรอยพระไตรปิฎก จปร.

บรรยายพิเศษ สภาอาจารย์ รร.จปร.

สรุป : ปัญหาโลกร้อนนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น เป็นมหันตภัยซึ่งจะเป็นปัญหาความมั่นคงแห่งชาติ เพราะไม่สามารถมีการบริหารจัดการได้ถูกต้อง

การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะเป็นปัจจัยสำคัญในการแก้ปัญหาของประเทศที่พัฒนา แต่การแก้ไขทางเทคโนโลยีอย่างเดียวก็ยังไม่เพียงพอ ด้วยเหตุนี้ จิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและความเข้าใจในธรรมชาติที่ลึกซึ้งจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องเสริมสร้างให้เกิดขึ้นพร้อมกัน

สำหรับประเทศที่กำลังพัฒนาเทคโนโลยีควรมีวิสัยทัศน์ทางการศึกษาและแก้ปัญหาอย่างไรเพื่อให้เกิดความมั่นคงแห่งชาติด้วย ?  

การนำเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการพิมพ์ที่เหมาะสมมาใช้ในสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีที่เป็นยุทธศาสตร์เพราะสามารถสร้างจิตสำนึกชาติไทยในการกู้วิกฤติของยุคได้

กล่าวคือทรงใช้เทคโนโลยีพิมพ์พระไตรปิฎก อักษรสยาม ซึ่งทำให้เกิดความสำนึกของชาติเชื่อมโยงกับในยุควิกฤติ และในขณะเดียวกัน การพิมพ์เนื้อหาทางปัญญาในพระไตรปิฎก ก็แสดงถึงอารยธรรมสูงสุดของมนุษยชาติที่ทั่วโลกยอมรับ ซึ่งส่งเสริมปัจจัยด้านการเมืองและความมั่นคงของชาติด้วย

ในสมัยรัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงโปรดให้จัดพิมพ์พระไตรปิฎกเป็นชุดหนังสือ ชุดแรกของโลก และได้พระราชทานไปทั่วกรุงสยามเป็นจำนวน 500 ชุด และพระราชทานต่ออีก 260 ชุด ไปยังสถาบันต่างๆ ใน 30 ประเทศทั่วโลก

ยุคนี้ถือเป็นยุคล่าอาณานิคมและเป็นช่วงที่กรุงสยามเกิดวิกฤตการณ์อันร้ายแรงกับมหาอำนาจตะวันตก ดังนั้นการพิมพ์พระไตรปิฎกได้สำเร็จจึงถือเป็นความสำคัญทางประวัติอย่างยิ่ง  

นอกจากคุณประโยชน์ยิ่งใหญ่ของการพิมพ์พระไตรปิฎกได้สำเร็จลุล่วงแล้ว ผลแห่งธัมมานุภาพของการพิมพ์พระไตรปิฎกในครั้งนั้นย่อมเป็นกุศลและปัจจัยแก่กรุงสยามด้วย เพราะการพระราชทานพระไตรปิฎกไปทั่วโลก เป็นการสร้างเครือข่ายมิตรภาพทางภูมิปัญญาระดับสูง

พระไตรปิฎก จปร. ที่นอรเวย์ :
ในปี พ.ศ.2552 ผู้แทนจากราชบัณฑิตยสถานได้ไปสำรวจพระไตรปิฎก จปร ที่กรุงออสโล ประเทศนอรเวย์ และได้พบว่ามหาวิทยาลัยแห่งกรุงออสโล ได้ทำการเก็บรักษาพระไตรปิฎก จปร. ไว้เป็นอย่างดี

ชาวนอรเวย์ได้เห็นถึงความสำคัญของพระไตรปิฎกอักษรสยาม ว่าเป็นคลังอารยธรรมทางปัญญาและปัจจุบันกำลังดำเนินการแปลพระไตรปิฎกภาษาปาฬิให้เป็นภาษานอรเวย์อีกด้วย

ในการไปสำรวจพระไตรปิฎกในประเทศนอรเวย์นั้น ทำให้เกิดความเข้าใจและเห็นถึงการสร้างเครือข่ายในนานาประเทศทั่วโลก และได้เกิดแนวความคิดต่างๆ ในพระไตรปิฎกในการวิเคราะห์ปัญหาและการหาหนทางแก้ไขปัญหา เช่น หลักอริยสัจจะ ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว  

การจัดพิมพ์พระไตรปิฎกในสมัยรัชกาลที่ 5 นอกจากเป็นการอนุรักษ์แนวคิดในพระไตรปิฎกที่เป็นอมตะแล้ว ยังเป็นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้อย่างมียุทธศาสตร์ในการสร้างเครือข่ายพระไตรปิฎกไทยกับประเทศมหาอำนาจทั่วโลก

เนื่องด้วย การบรรยายในครั้งนี้ตรงกับวันที่ 11 พฤศจิกายน ซึ่งเป็นวันคล้ายวันบรมราชาภิเศกของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ดังนั้นขอจบการบรรยายในวันนี้ ด้วยการอัญเชิญภาพพระไตรปิฎก จปร. ซึ่งได้ทำการอนุรักษ์ถ่ายภาพด้วยระบบดิจิทัล และจัดพิมพ์ในระบบสื่อผสมสำเร็จเป็นครั้งแรกแก่ที่ประชุมได้ชมและอนุโมทนาด้วย

พระไตรปิฎกฉบับนี้ จะได้ถวายแด่สมเด็จพระสังฆราช ในวันที่ 24 เดือนนี้ ในวารที่ทรงเจริญพระชนมายุ 96 ปี ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันที่ 24 พฤศจิกายนนี้

มอบหนังสือแก่ รร.จปร. :
เพื่อเป็นเกียรติแก่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ขอมอบหนังสือพระไตรปิฎกฉบับย่อซึ่งเป็นฉบับรวบรวมตัวอย่างชุด 39 เล่ม แก่ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ซึ่งเป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่นำสมัยมาจัดพิมพ์ เป็นการตามรอยพระไตรปิฎก จปร. ในอดีต เพื่อความมั่นคงแห่งชาติ

การจัดทำหนังสือนี้เป็นผลจากการร่วมมือระหว่าง ราชบัณฑิตยสถานกับโครงการพระไตรปิฎกสากล ในสมเด็จกรมหลวงนราธิวาสนาชนครินทร์โดยมูลนิธิร่วม  และคณาจารย์จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า นอกจากนี้จะได้ขอมอบ หนังสือที่จัดพิมพ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง ธัมมบท 100 บท จากพระไตรปิฎกแก่ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

เอกสารอ้างอิง :
พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว (๒๔๖๗). กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพฯ. (๒๕๕๑) ๔๗ หน้า

พระไตรปิฎกปาฬิ “จุลจอมเกล้าบรมธัมมิกมหาราช ฉบับอนุรักษ์ดิจิทัล” ชุด 40 เล่ม กองทุนสนทนาธัมม์นำสุขฯ ในพระสังฆราชูปถัมภ์ฯ กรุงเทพฯ (๒๕๕๒)

เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต  (๒๕๒๕). แหล่งน้ำกับปัญหามลพิษ. สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ. ๒๙๐ หน้า.

IPCC (๒๐๐๗). Climate Change ๒๐๐๗ : The physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. IPCC.
Wikipedia (2008). Global warming. <a href="http://www.wikipedia.org" rel="nofollow">www.wikipedia.org</a>  
Utube (2009). Worldtipitaka Documentary  

Environment, National Security &amp; Tipitaka : A Lecture at CRMA 2009.

--------------------------------------------------------
โครงการพระไตรปิฎกสากล สนับสนุนโดยมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์  

จดหมายเหตุดิจิทัลจากกองทุนสนทนาธัมม์นำสุข ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค ในพระสังฆราชูปถัมภ์ฯ ผู้ดำเนินโครงการพระไตรปิฎกสากลอักษรโรมัน พ.ศ. 2542-ปัจจุบัน

Digital Archives from the M.L. Maniratana  Bunnag Dhamma Society's World Tipiṭaka Project in Roman Script, 1999-2009.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Tipitakastudiesความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

กำลังเล็งๆ อยากได้พระไตรปิฎกสักชุดอยู่พอดีค่ะ เลยได้ข้อมูลเพิ่ม (แต่เข้าใจว่าชุดนี้คงไม่มีจำหน่าย)

ขออนุญาตินำบันทึก อริยสัจ 4 บนเวทีแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน มาแจมด้วยนะคะ

 

มร
IP: xxx.8.191.230
เขียนเมื่อ 

ติดต่อได้ที่ 086-7504153 มีทุกภาษาครับ

เขียนเมื่อ 

ภาษาที่ใช้เป็นภาษาปาฬิ อักษรโรมัน

ซึ่งไม่ได้มีจำหน่าย แต่สามารถ load ได้ที่ webside นะ