ความพึงพอใจ

วิจัย

ชื่อเรื่อง                  ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนมัธยมท่าแคลง

                                สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี  เขต  1

ผู้วิจัย                      นายปริยวิศว์  วงษ์จันทร์

ปีที่วิจัย                   2550

วัตถุประสงค์        1.เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของผู้ปกครองนักเรียน  โรงเรียนมัธยมท่าแคลง

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี  เขต  1  ใน 4  ด้าน  ด้านบริหารวิชาการ , ด้านบริหารบุคคล , ด้านบริหารทั่วไป  และด้านบริหารงบประมาณด้านบริหารบุคคล

                                2.เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนมัธยมท่าแคลง

                สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี  เขต  1ใน  4  ด้าน  ด้านบริหารวิชาการ , ด้าน

บริหารบุคคล และด้านบริหารทั่วไป และด้านบริหารงบประมาณด้านบริหารบุคคล

วิธีวิจัย                    มีขั้นตอนศึกษาค้นคว้า ดังนี้

                                1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

                                                -  ประชากร  ได้แก่  ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนมัธยมท่าแคลง  จำนวน  240  คน

                                                -  กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนมัธยมท่าแคลง  จำนวน  148  คน

                                2.เครื่องที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

                                                -  แบบสอบถาม

                                3.ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

                                                -  ศึกษานิยาม  ทฤษฎี  เอกสาร  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

                                                -  นำแบบสอบถามมาปรับปรุงเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

                                                -  นำแบบสอบถามที่สร้างขึ้นโดยพัฒนาจากแบบสอบถามของ วิษณุ  เกิดในหล้าโดยขอ

   คำแนะนำจากประธานและกรรมการควบคุมงานวิทยานิพนธ์ตรวจสอบและแก้ไขเพิ่มความ

   ถูกต้อง

-  นำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม

-  นำแบบสอบถามที่ได้จากผู้ทรงคุณวุฒิมาพิจารณาปรับปรุงและขอคำแนะนำจากอาจารย์ที่

   ปรึกษาเพื่อปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามให้ถูกต้องเหมาะสม

-  นำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้กับผู้ปกครองนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง

-  นำแบบสอบถามที่ที่ไปทดลองใช้มาวิเคราะห์เพื่อนำมาหาค่าอำนาจจำแนกรายข้อโดยใช้ค่า

    สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าแบบสอบถามมีค่าอำนาจจำแนก

    ระหว่าง .21 - .85

-  หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า  ใช้สูตรของครอนบาค 

   พบว่าแบบสอบถามมีความเชื่อมั่น  .90

-  นำแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความเชื่อมั่นและมีความสมบูรณ์ไปใช้เก็บข้อมูลจาก

   กลุ่มตัวอย่าง

                               

 

4.การเก็บรวบรวมข้อมูล

                                                -  นำแบสอบถามจำนวน  148  ฉบับไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้

                                                -  ผู้วิจัยเป็นผู้รวบรวมแบบสอบถามกลับคืนมาเพื่อจัดทำข้อมูล  โดยส่งไป    148  ฉบับและได้กลับคืน 148  ฉบับ  คิดเป็นร้อยละ 100  และตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามพบว่ามีความสมบูรณ์

                                5.สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

                                                -  สถิติพื้นฐาน  ได้แก่  ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

                                                -  เปรียบเทียบความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการศึกษาของผู้ปกครองนักเรียน  ตามตัวแปร

   อาชีพโดยใช้สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว

   พบความแตกต่างเป็นรายคู่ใช้วิธีของนิวแมน – คูลล์

   สถานภาพการสมรสและสถานภาพครอบครัวสถิติที่ใช้คือ  ที – เทส

                                5.  ผลการวิจัยพบว่า

                                                -  ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของผู้ปกครองนักเรียนโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง

   ทุกด้าน

ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของผู้ปกครอง

-                   จำแนกตามอาชีพโดยรวมและรายด้านทุกด้านมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

-                   จำแนกตามสภาพการสมรสโดยรวมและรายด้านทุกด้านมีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ

-                   จำแนกตามสถานสภาพครอบครัวโดยรวมและรายด้านทุกด้านมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลุ่มคนรักงานวิจัย

คำสำคัญ (Tags)#ความพึงพอใจ

หมายเลขบันทึก: 314065, เขียน: 17 Nov 2009 @ 09:59 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 02:53 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
  • เห็นขั้นตอนชัดเจน
  • ขอบคุณครับ

มาเยี่ยมชมผลงานครับ