พฤติกรรมมนุษย์

พฤติกรรมมนุษย์

พฤติกรรมมนุษย์ หมายถึง การกระทำของมนุษย์และการแสดงออกของมนุษย์ พฤติกรรมมี 2 ชนิด คือ

1. พฤติกรรมภายนอก เป็นพฤติกรรมที่เรามองเห็นและสามารถตรวจสอบได้

2. พฤติกรรมภายใน เป็นความรู้สึก ความคิด ทัสนคติ เจตคติ อารมณ์

 

ปัจจัยพื้นฐานของพฤติกรรมมนุษย์

1. ปัจจัยพื้นฐานทางชีววิทยา (พันธุกรรม) การศึกษาพฤติกรรมมนุษย์จำเป็นต้องศึกษาพันธุกรรม ระบบปรสาทต่างๆ ระบบต่างๆ ของร่างกายด้วย

2. ปัจจัยพื้นฐานทางสังคมวิทยา

-ประชากร

-วัฒนธรรม

-ผลผลิตทางวัตถุของวัฒนธรรมในสังคม

-การรวมกันทางสังคม

3. ปัจจัยพื้นฐานทางจิตวิทยา การรับรู้ ประกอบด้วยการสัมผัส ชนิดของสิ่งเร้า การแปลความหมายจากการสัมผัส การใช้ความรู้เดิมหรือประสบการณ์เดิมเพื่อแปลความหมาย

4. ปัจจัยพื้นฐานทางคุณธรรม จริยธรรม จริยธรรมแบ่งได้ 4 ส่วน

    1. ความรู้เชิงจริยธรรม

    2. เจตคติเชิงจริยธรรม

    3. เหตุผลเชิงจริยธรรม

    4. พฤติกรรมเชิงจริยธรรม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน kati_deknakotความเห็น (0)