เรียงความ

เทคโนโลยีสานสนเทศกับแนวโน้มโลกอนาคต

7. จงเขียนเรียงความเรื่องเทคโนโลยีสานสนเทศกับแนวโน้มโลกอนาคต

ตอบ                 เรื่องเทคโนโลยีสานสนเทศกับแนวโน้มโลกอนาคต

      ตั้งแต่อดีตกาลมนุษย์เริ่มมีการใช้เทคโนโลยีโดยที่มนุษย์ไม่รู้ตัว  
เช่น การหมักดอง การประดิษฐ์ของเล่น เป็นต้น จนมาถึงในยุคปัจจุบันมนุษย์เริ่ม 
มีวิวัฒนาการมากขึ้นเรื่อยๆบวกกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ทำให้มนุษย์เราเจริญก้าวหน้า 
ไปพร้อมกับเทคโนโลยีที่พัฒนามากขึ้นเรื่อยๆ 
      สิ่งมีชีวิตทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ พืช หรือสัตว์ล้วนมีลักษณะที่แตกต่างกันอันเนื่องมาจากลักษณะที่ได้รับมากจากรุ่นพ่อแม่  
เรียกว่า ลักษณะทางพันธุกรรม ซึ่งมีคุณสมบัติทำให้สิ่งมีชีวิตสามารถดำรงเผ่าพันธุ์อยู่ได้ ซึ่งถูกควบคุมโดย  
หน่วยพันธุกรรมที่เรียกว่า ยีน ( gene ) ภายในมี ดีเอ็นเอ (DNA) เป็นชื่อย่อของสารพันธุกรรม ที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า  
กรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิก (Deoxyribonucleic acid) ซึ่งเป็น กรดนิวคลีอิก(กรดที่พบในใจกลางของเซลล์ทุกชนิด)ดีเอ็นเอบรรจุข้อมูล 
ทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นไว้ ซึ่งมีลักษณะที่ผสมผสานมาจากสิ่งมีชีวิตรุ่นก่อน ซึ่งก็คือ พ่อและแม่ และสามารถถ่ายทอดไปยังสิ่งมีชีวิตรุ่นถัดไป  
เมื่อวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าไปมนุษย์เราก็ได้พัฒนาเทคโนโลยียากขึ้นด้วย ทำให้เราค้นพบการโคลนนิ่ง ทำให้มาเป็นแกะดอลลี่ ซึ่ง สถาบัน รอสลิน ผู้สร้างดอลลี่ขึ้นมา  
โดยใช้เซลล์จากเต้านมของแกะหน้าขาวตัวหนึ่งซึ่งเจริญเต็มที่ ดูดเอานิวเคลียสของเซลล์ออกมา แล้วนำไปใส่ในไข่ที่ดูดมาจากรังไข่ของแกะหน้าดำ ซึ่งได้ดูดเอานิวเคลียสทิ้งไป  
เมื่อนำไปใส่แล้ว ก็นำเซลล์ที่ได้ ไปใส่ในโพรงมดลูกของแกะหน้าดำตัวเดิม ให้เกิดการฝังตัวและตั้งครรภ์ได้ เมื่อครบกำหนด ออกมาลูกของแกะหน้าดำที่คลอดออกมากลับกลายเป็นแกะหน้าขาว  
ที่มีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกับแกะหน้าขาว เจ้าของเซลล์เต้านมทุกประการ ทำให้นักวิทยาศาสตร์ได้เข้าใจขบวนการทำงานของยีน และการจำแนกชนิดของเซลล์  
เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ได้ในการแพทย์ เช่น ในอนาคตเมื่อเราทราบปัจจัยที่ทำหน้าที่ ปิด หรือเปิด การทำงานของยีน จะสามารถนำมารักษาโรคได้ เช่น ผู้ป่วยสมองตายจากอัมพาต  
ในอนาคตอาจสามารถกระตุ้นให้เซลล์สมอง แบ่งตัวทดแทนเซลล์ที่ตายไปได้ หรือผู้ป่วยที่ไตวาย สามารถกระตุ้นการทำงานและแบ่งตัวเซลล์ไตที่เหลืออยู่ให้ทำหน้าที่ทดแทนได้  
การอนุรักษ์พันธุ์สัตว์และพืชหายาก และใกล้สูญพันธุ์ ให้กำเนิดบุตรด้วยวิธีอื่น การปลูกถ่ายอวัยวะ เป็นต้น 
และการที่มนุษย์จะรับรู้เทคโนโลยีเหล่านี้ได้ต้องอาศัยการสื่อสาร ซึ่งตอนนี้โลกของเราได้พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ได้อย่างกว้างไกล โยดยที่ไม่ว่าเราจะอยู่ส่วนได้ของโลกเราก็สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างง่ายดายและทั่วถึง 
เทคโนโลยีเหล่านี้จะทำให้โลกอนาคตของเรามีความเจริญก้าวและสะดวกสบาย จนต่อไปมนุษย์อาจจะใช้เทคโนโลยี 
ในการควบคุมเรื่องต่างๆ ได้อย่างง่ายดายผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศเหล่านี้ 
     ในโลกอนาคตสิ่งต่างๆที่เราวาดฝันเอาไว้อาจเป็นไปได้ 
ดังที่ใจเรานึกเนื่องจากเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดหย่อน 
 อ้างอิงจาก 
   http://www.geocities.com/CollegePark/Union/4033/clone.html 
  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุทธิมานความเห็น (2)

ploy
IP: xxx.26.103.252
เขียนเมื่อ 

ควรจะมีคำถามด้วย เช่น

๑. งานเขียนร้อยแก้วอย่างมีศิลปะในการใช้ถ้อยคำสำนวนอย่างสละสลวยให้เป็น

เรื่องราวตามจุดมุ่งหมายของผู้เขียน คือ ข้อใด

ก. บทความ ข. เรียงความ

ข. สารคดี ง. เรื่องสั้น

๒. การสร้างภาพขึ้นในจิตใจแล้วถ่ายทอดออกมาเป็นถ้อยคำ คือข้อใด

ก. จินตนาการ ข. ความระลึกได้

ค. การระดมความคิด ง. การเขียน

ploy
IP: xxx.26.103.252
เขียนเมื่อ 

ควรจะมีคำถามด้วย เช่น

๓. ข้อใด ไม่ใช่ หลักในการเลือกเรื่องเขียนเรียงความที่ดี

ก. เป็นเรื่องใกล้ตัวมากกว่าไกลตัว

ข. เป็นเรื่องที่เคยเขียนมาแล้ว

ค. ควรเป็นเรื่องเกี่ยวกับรูปธรรมมากกว่านามธรรม

ง. เป็นเรื่องที่ผู้เขียนมีความรู้และประสบการณ์มาก่อน

๔. เรียงความประกอบด้วยองค์ประกอบกี่ส่วน ได้แก่อะไรบ้าง

ก. ๒ ส่วน คือ เนื้อเรื่อง และสรุป

ข. ๓ ส่วน คือ คำนำ เนื้อเรื่อง สรุป

ค. ๒ ส่วน คำนำ เนื้อเรื่อง

ง. ๓ ส่วน เนื้อเรื่อง คำนำ สรุป

๕. ส่วนใดของเรียงความที่ประกอบด้วยความรู้ ข้อเท็จจริง หรือข้อคิดเห็น

ก. คำนำ ข. เนื้อเรื่อง

ค. สรุป ง. ทุกส่วนขององค์ประกอบ