3. เมื่อนำคำว่าเทคโนโลยีกับคำว่าสารสนเทศมารวมกันเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  มีความหมายว่าอย่างไร พร้อมยกตัวอย่าง  
ตอบ   
   เทคโนโลยีสารสนเทศ (information technology), ไอที (IT)  
หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (information and communications technology),  
 ไอซีที (ICT) หมายถึงเทคโนโลยีสำหรับการประมวลผลสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการรับ-ส่ง,  
แปลง, จัดเก็บ, ประมวลผล, และค้นคืนสารสนเทศ 
   ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. ทำให้เราสามาารถติดต่อสื่อสารกันได้ทั่วโลก เช่น อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ 
2. ใช้ในการประสานงานกันถึงแม้จะกันคนที่ 
3. เป็นแนวความคิดทำให้เราสามารถได้สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ 
อ้างอิง http://th.wikipedia.org/wiki/