**เทคโนโลยีสารสนเทศ**

   เทคโนโลยีสารสนเทศ  หมายถึง เทคโนโลยีที่ใช้จัดการสารสนเทศ  กระบวนการต่างๆและระบบงานที่ช่วยให้ได้สารสนเทศที่ต้องการโดยจะรวมถึง

1.เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ  หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องใช้สำนักงาน  อุปกรณ์คมนาคมต่างๆรวมทั้งซอฟต์แวร์ทั้งระบบสำเร็จรูปและพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะด้าน

2.กระบวนการในการนำอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆข้างต้นมาใช้  รวบรวมข้อมูล  จัดเก็บประมวลผลและแสดงผลลัพธ์เป็นสารสนเทศในรูปแบบต่างๆที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป