5. บทบาทและความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตอบ 

        ในปัจจุบันสังคมของเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆความก้าวหน้าทาง  
ด้านคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคมมีมากขึ้นเทคโนโลยี   
โดยเฉพาะการพัฒนาด้านการสื่อสารโทรศัพท์ไร้สาย   
ทำให้ชีวิตของเราเกี่ยวของกับเทคโนโลยีอย่างมาก มนุษย์รับความสะดวกสบาย  
และประสบความสำเร็จในด้านต่างๆ เช่นงานธุรกิจ   
เทคโนโลยีทางด้านการแพทย์ การผลิตสินค้า อวกาศและพาณิชกรรม เป็นต้น   
อ้างอิง หนังสือเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น เล่มที่ 5