บทบาทและความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ

บทบาทและความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ

5. บทบาทและความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตอบ 

    ในปัจจุบันสังคมของเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆความก้าวหน้าทาง 
ด้านคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคมมีมากขึ้นเทคโนโลยี  
โดยเฉพาะการพัฒนาด้านการสื่อสารโทรศัพท์ไร้สาย  
ทำให้ชีวิตของเราเกี่ยวของกับเทคโนโลยีอย่างมาก มนุษย์รับความสะดวกสบาย 
และประสบความสำเร็จในด้านต่างๆ เช่นงานธุรกิจ  
เทคโนโลยีทางด้านการแพทย์ การผลิตสินค้า อวกาศและพาณิชกรรม เป็นต้น  
อ้างอิง หนังสือเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น เล่มที่ 5 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุทธิมานความเห็น (0)