เทคโนโลยสารสนเทศรวมเทคโนโลยีใด

  ติดต่อ

  เทคโนโลยสารสนเทศรวมเทคโนโลยีใด  

4.เทคโนโลยีสารสนเทศนั้นป็นการรวมกันของเทโนโลยีใดบ้างจงอธิบาย

ตอบ

"เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีโทรคมนาคมคือหัวใจสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ เพราะเทคโนโลยีสารสนเทศจำเป็นต้องมีเทคโนโลยีอื่นเข้ามาช่วยในการจัดหา วิเคราะห์ ประมวล และจัดการกับข่าวสารข้อมูลจำนวนมหาศาล จึงขาดเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เสียมิได้ ส่วนการแสวงหาและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร อย่างรวดเร็ว ทันเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย และมีประสิทธิภาพ ก็จำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีโทรคมนาคม และท้ายสุดสารสนเทศที่มี จะก่อให้เกิดประโยชน์จากการบริโภค อย่างกว้างขวางตามแต่จะต้องการและอย่างประหยัดที่สุด ก็ต้องอาศัยทั้งสองเทคโนโลยีข้างต้นในการจัดการและการสื่อหรือขนย้ายจากแหล่งข้อมูลสารสนเทศ สู่ผู้บริโภคในที่สุด"
             

               ตัวอย่างเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในเทคโนโลยีสารสนเทศ
  1.เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดเก็บ รวบรวมข้อมูล เช่น คอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และฐานข้อมูล เทคโนโลยีเหล่านี้เป็นหัวใจสำคัญในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพราะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพสามารถใช้งานได้ยาวนาน และจัดเก็บข้อมูลได้มากจึงมีการใช้อย่างแพร่หลาย
  2. เทคโนโลยีที่ใช้ในการวิเคราะห์  ประมวลผล เรียบเรียงข้อมูล  เช่น โปรแกรมการคำนวณเกรดเฉลี่ย เครื่องมือตรวจสอบ DNA  เป็นต้น
  3. เทคโนโลยีที่ใช้ในการเผยแพร่ แลกเปลี่ยนสารสนเทศ และแสดงผลของการประมวลข้อมูลเทคโนโลยีระบบสื่อสารมวลชน ได้แก่ วิทยุ และโทรทัศน์ ทั้งระบบแบบมีสายและไร้สาย เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการกระจายข่าวสารหรือเป็นสื่อแลกเปลี่ยนความรู้ต่างๆ  นอกจากนั้นยังรวมถึงเทคโนโลยีด้านอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ อาทิ เทคโนโลยีโทรทัศน์ความคมชัดสูง (HDTV) ดาวเทียมคมนาคม (communications satellite) เส้นใยแก้วนำแสง (fibre optics) สารกึ่งตัวนำ (semiconductor) ปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence) อุปกรณ์อัตโนมัติสำนักงาน (office automation) อุปกรณ์อัตโนมัติในบ้าน (home automation) อุปกรณ์อัตโนมัติในโรงงาน (factory automation) เหล่านี้ เป็นต้น
 


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 31939, เขียน: , แก้ไข, , สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #uncategorized

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)