เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีโทรคมนาคมเป็นหัวใจสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ

3.เทคโนโลยีสารสนเทศนั้นเป็นการรวมกันของเทคโนโลยีใดบ้าง

ตอบ  "เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีโทรคมนาคมคือหัวใจสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ เพราะเทคโนโลยีสารสนเทศจำเป็นต้องมีเทคโนโลยีอื่นเข้ามาช่วยในการจัดหา วิเคราะห์ ประมวล และจัดการกับข่าวสารข้อมูลจำนวนมหาศาล จึงขาดเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เสียมิได้ ส่วนการแสวงหาและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร อย่างรวดเร็ว ทันเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย และมีประสิทธิภาพ ก็จำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีโทรคมนาคม และท้ายสุดสารสนเทศที่มี จะก่อให้เกิดประโยชน์จากการบริโภค อย่างกว้างขวางตามแต่จะต้องการและอย่างประหยัดที่สุด ก็ต้องอาศัยทั้งสองเทคโนโลยีข้างต้นในการจัดการและการสื่อหรือขนย้ายจากแหล่งข้อมูลสารสนเทศ สู่ผู้บริโภคในที่สุด"
             
               ตัวอย่างเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในเทคโนโลยีสารสนเทศ
  1.เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดเก็บ รวบรวมข้อมูล เช่น คอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และฐานข้อมูล เทคโนโลยีเหล่านี้เป็นหัวใจสำคัญในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพราะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพสามารถใช้งานได้ยาวนาน และจัดเก็บข้อมูลได้มากจึงมีการใช้อย่างแพร่หลาย
  2. เทคโนโลยีที่ใช้ในการวิเคราะห์  ประมวลผล เรียบเรียงข้อมูล  เช่น โปรแกรมการคำนวณเกรดเฉลี่ย เครื่องมือตรวจสอบ DNA  เป็นต้น
  3. เทคโนโลยีที่ใช้ในการเผยแพร่ แลกเปลี่ยนสารสนเทศ และแสดงผลของการประมวลข้อมูลเทคโนโลยีระบบสื่อสารมวลชน ได้แก่ วิทยุ และโทรทัศน์ ทั้งระบบแบบมีสายและไร้สาย เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการกระจายข่าวสารหรือเป็นสื่อแลกเปลี่ยนความรู้ต่างๆ  นอกจากนั้นยังรวมถึงเทคโนโลยีด้านอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ อาทิ เทคโนโลยีโทรทัศน์ความคมชัดสูง (HDTV) ดาวเทียมคมนาคม (communications satellite) เส้นใยแก้วนำแสง (fibre optics) สารกึ่งตัวนำ (semiconductor) ปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence) อุปกรณ์อัตโนมัติสำนักงาน (office automation) อุปกรณ์อัตโนมัติในบ้าน (home automation) อุปกรณ์อัตโนมัติในโรงงาน (factory automation) เหล่านี้ เป็นต้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นิชนันท์ เบ็ญญามาความเห็น (0)