เทคโนโลยี กับ สารสนเทศ มารวมกันมีความหมายว่าอย่างไร?
   เทคโนโลยีสารสนเทศ เกิดจากคำสองคำ คือ เทคโนโลยี และ สารสนเทศ (สารนิเทศ) เมื่อนำคำว่า 
เทคโนโลยี และ สารสนเทศ มารวมกันเป็นคำว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) 
จะหมายถึง เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการจัดหา จัดการ ประมวลผลจัดเก็บ เรียกใช้แลกเปลี่ยน 
หรือเผยแพร่สารสนเทศด้วยเทคโนโลยีเล็กทรอนิกส์ หรือการนำสารสนเทศและข้อมูล
ไปปฏิบัติตามเนื้อหาของข้อมูลนั้นๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายของผู้ใช้