แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2553 - 2556

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา ประกอบด้วย ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ   สร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต   พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล   พัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด  อนุรักษ์ฟื้นฟู ศิลปะ วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและิสิ่งแวดล้อม และยกระดับคุณภาพชีวิตที่สอดคล้องกับภูมิสังคม    ศึกษาและวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน สังคม และอุตสาหกรรม