GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

แผนพัฒนาการศึกษา

แผนพัฒนาการศึกษา

แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2553 - 2556

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา ประกอบด้วย ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ   สร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต   พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล   พัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด  อนุรักษ์ฟื้นฟู ศิลปะ วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและิสิ่งแวดล้อม และยกระดับคุณภาพชีวิตที่สอดคล้องกับภูมิสังคม    ศึกษาและวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน สังคม และอุตสาหกรรม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): นโยบายและแผน
หมายเลขบันทึก: 312395
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 1
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน

ความเห็น (1)

ผมมองว่า นี่เป็นยอดของความมุ่งหวังที่หน่วยงานทางการศึกษา ต้องการให้เกิด นี่คือพุ่มใบ ดอก และผลที่มองเห็นและคาดหวัง แต่ลำต้นและดินไม่มีการเตรียมให้พร้อม ความหวังก็ไร้ค่า

ผมมองเหมือนหลวงปู่ดู่ ท่านสอนว่า " การที่จะหวะงให้ต้นไม้เกิดดอกผล สวยงามเราต้องเตรียมดิน ดูแลราก และลำต้นให้แข็งแรงเสียก่อน"