ข้อมูลและสารสนเทศ

ข้อมูลและสารสนเทศ

1. ข้อมูลและสารสนเทศแตกต่างกันอย่างไรพร้อมทั้งยกตัวอย่าง

ตอบ
ข้อมูล หมายถึง ข้อเท็จจริง หรือสิ่งที่ถือหรือยอมรับว่าเป็นความจริงสำหรับใช้เป็นหลักอนุมานหาความจริงหรือการคำนวณ  
     เช่น คะแนน ราคาสินค้า หรืออาจจะกล่าวได้ว่าข้อมูล คือ ข้อเท็จจริงที่เป็นตัวเลข ข้อความ รูปภาพ เสียง เกี่ยวกับคน สัตว์ สิ่งของ  
     หรือเหตุการณ์ต่างๆ ส่วนข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ หมายถึง ข้อมูลดิบที่จำนวนมากมาย อาจอยู่ในรูปของ ตัวเลข ตัวอักษร กรคาฟิก  
     เป็นข้อมูลที่ต้องการ การประมวลผลเพื่อใช้งานต่อไป 
ข้อมูลที่ดี ต้องเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจมากที่สุด 
สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ต่างๆ ที่มีการบันทึกอย่างเป็นระบบตามหลักวิชาการ เพื่อนำมาเผยแพร่และใช้งานในด้านต่างๆทุกสาขาวิชา  
       ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้า การผลิต การบริการ การบริหาร การแพทย์ การสาธารณสุข การศึกษา การคมนาคม การทหาร และอื่นๆ 
  สมบัติที่สำคัญของสาสนเทศ ได้แก่  
 1. เป็นข้อมูลที่ประมวลผลแล้ว 
 2. มีรูปที่มีประโยชน์สามารถนำไปใช้งานได้ 
 3. มีคุณค่าสำหรับการดำเนินงานหรือตัดสินใจ 
  
ข้อแตกต่างระหว่างข้อมูลและสารสนเทศ 
   ข้อมูลแตกต่างจากสารสนเทศคือ ข้อมูลเป็น ส่วนของข้อเท็จจริง  
   โดยได้จากการเก็บมาจากเหตุการณ์ต่างๆ สารสนเทศคือข้อมูลที่นำมาผ่านกระบวนการเพื่อสามารถนำไปใช้  
  ในการตัดสินใจต่อไปได้ทันที 
ตัวอย่างข้อแตกต่างระหว่างข้อมูลและสารสนเทศ 
 • ข้อมูล: นิสิตในมหาวิทยาลัยนเรศวรมีจำนวน 36,000 คน อาจารย์มีจำนวน 350 คน  
  
 • นิสิตในมหาวิทยาลัยนเรศวรมีจำนวน 36,000 คน อาจารย์มีจำนวน 350 คน  
  
 • สารสนเทศ: อัตรานิสิตต่ออาจารย์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร = 36,000/350 = 102.86  
  
 • อัตรานิสิตต่ออาจารย์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร = 36,000/350 = 102.86  
  
  
  
อ้างอิง หนังสือเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น เล่มที่ 5 
    http://th.wikipedia.org/wiki/ 
  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุทธิมาน

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 31228, เขียน: 30 May 2006 @ 11:05 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:02 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)