ความหมายของข้อมูล

          ข้อมูล หมายถึง ข้อเท็จจริง หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง ๆ เช่น  บุคคล   สิ่งของ  สถานที่  ฯลฯ ข้อมูลเป็นเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น อย่างต่อเนื่องข้อมูลต้องถูกต้องแม่นยำครบถ้วนขึ้นอยู่กับผู้ดำเนินการที่ให้ความสำคัญของความรวดเร็วของการเก็บข้อมูล

 ความหมายของสารสนเทศ      

          สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านกระบวนการเก็บรวบรวมและเรียบเรียง เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ เช่น การนำเสนอยอดขายรายเดือนต่อผู้บริหาร ซึ่งยอดขายรายเดือนนั้นได้มาจากการรวบรวมยอดขายของตัวแทนขายในแต่ละวัน

ความแตกต่างระหว่างข้อมูลกับสารสนเทศ

          ข้อมูลเป็นข้อมูลดิบๆที่ยังไม่ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองซึ่ง แต่สารสนเทศได้ผ่านการกลั่นกรองข้อมูลมาเรีบยร้อยแล้ว

ที่มา http://202.29.7.2/teacher/lawan/Lesson2.htm

       http://www.school.net.th/library/createweb/10000/generality/10000-5437.html

วันที่ 27/05/49