ความแตกต่างระหว่างข้อมูลและสารสนเทศ

ความแตกต่างระหว่างข้อมูลและสารสนเทศ

       ข้อมูล (data) หรือ ข้อมูลดิบ หมายถึง ข้อเท็จจริง หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น อาจจะเป็นตัวเลข ตัวอักษร หรือสัญลักษณ์ก็ได้. ข้อมูลที่ดีจะต้องมีความถูกต้องแม่นยำ และเป็นปัจจุบัน เช่น ปริมาณ ระยะทาง ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ คะแนนของนักเรียน รายงาน บันทึก ฯลฯ

ระบบ การจัดการความรู้ ทั้งหมดได้แก่

       ข้อมูล --> สารสนเทศ --> ความรู้ --> ความชำนาญ

ข้อมูลเหล่าที่ผ่านกระบวนการประมวลผลแล้ว เราจะเรียกว่า สารสนเทศ (information)

       สารสนเทศ (information)หมายถึงข่าวสารที่ได้จากการนำ ข้อมูลดิบ(raw data) มาคำนวณทางสถิติหรือประมวลผลอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งข่าวสารที่ได้ออกมานั้นจะอยู่ในรูปที่สามารถนำไปใช้งานได้ทันที

ข้อมูล -> (กระบวนการประมวลผล) -> สารสนเทศ

         ข้อแตกต่างระหว่างข้อมูลและสารสนเทศ

    ข้อมูลแตกต่างจากสารสนเทศคือ ข้อมูลเป็น ส่วนของข้อเท็จจริง โดยได้จากการเก็บมาจากเหตุการณ์ต่างๆ สารสนเทศคือข้อมูลที่นำมาผ่านกระบวนการเพื่อสามารถนำไปใช้ ในการตัดสินใจต่อไปได้ทันที

ตัวอย่างข้อแตกต่างระหว่างข้อมูลและสารสนเทศ

  • ข้อมูล: นิสิตในมหาวิทยาลัยนเรศวรมีจำนวน 36,000 คน อาจารย์มีจำนวน 350 คน
  • สารสนเทศ: อัตรานิสิตต่ออาจารย์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร = 36,000/350 = 102.86

จากตัวอย่าง ถ้ามีคำถาม

  • ถามขึ้นมาว่าให้หาจำนวน ของนักเรียนที่ปรึกษา ต่ออาจารย์หนึ่งคน ในมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยสามารถนำค่า 102.86 ไปใช้ได้ทันที โดยตอบว่า ประมาณ 100 คน
  • ถามว่า เปรียบเทียบมหาวิทยาลัยสองที่ ว่าที่ไหนอาจารย์สามารถดูแลนักเรียนได้ทั่วถึงมากกว่ากัน โดยเราหาค่า อัตราส่วนของนักเรียนต่ออาจารย์ ของสองมหาวิทยาลัยมาเปรียบเทียบ จะทราบว่ามหาวิทยาลัยที่มีค่าน้อยกว่า บอกเป็นนัยมหาวิทยาลัยนั้น อาจารย์ดูแลนักเรียนได้ทั่วถึงกว่า
ดึงข้อมูลจาก "http://th.wikipedia.org

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศิริกานต์ความเห็น (2)

[email protected]
IP: xxx.207.62.228
เขียนเมื่อ 

8=D

[email protected]
IP: xxx.207.62.228
เขียนเมื่อ 

8=D