Contact

5.บทบาทและความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ

  เพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้น  

  ตอบ   

องค์กรภาครัฐและเอกชน

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสร้างระบบสารสนเทศในหน่วยงาน

วงการธุรกิจ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานเกิดความถูกต้อง  มีประสิทธิภาพ

ในชีวิตประจำวัน

ภายในครอบครัวก็มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกันมากขึ้น

เช่น โทรศัพท์ วิทยุ โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 31221, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #uncategorized

Recent Posts 

Comments (0)