ตอบ   

องค์กรภาครัฐและเอกชน

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสร้างระบบสารสนเทศในหน่วยงาน

วงการธุรกิจ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานเกิดความถูกต้อง  มีประสิทธิภาพ

ในชีวิตประจำวัน

ภายในครอบครัวก็มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกันมากขึ้น

เช่น โทรศัพท์ วิทยุ โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์