ความหมายของ " เทคโนโลยี "

ความหมายของ "เทคโนโลยี " ....... คำว่า " เทคโนโลยี " มีความสัมพันธ์กับการดำเนินชีวิตของมนุษย์มาเป็นเวลานาน  เป็นสิ่งที่มนุษย์ใช้แก้ปัญหาพื้นฐานในการดำเนินชีวิต เช่น การเพาะปลูฏ ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ในระยะแรกเทคโนโลยีนำมาใช้เป็นเทคโนโลยีพื้นฐานไม่สลับซับซ้อนเหมือนดังปัจจุบัน  การเพิ่มของประชากรและข้อจำกัดด้านทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งมีการพัฒนาความสัมพันธ์กับต่างประเทศเป็นปัจจัยด้านเหตุสำคัญในการนำและพัฒนาเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้น เทคโนโลบีกับวิทยาศาสตร์..... วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยีมีความสัมพันธ์กันมาก เทคโนโลยีเกิดจากพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับประเทศตะวันตกได้ศึกษาค้นคว้าทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์มาอย่างต่อเนื่อง ทำให้การพัฒนาเทคโนโลยีเจริญก้าวหน้าความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี....  ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นความรู้ที่เกิดจากปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ  โดยหลักสำคัญ คือความรู้ทางวิทยาศาสตร์คือการพยายามที่อธิบายว่าทำไมจึงเกิดอย่างนั้น  เช่น  ฟิสิกส์ อธิบายว่า  เมื่อลวดตัดสนามแม่เหล็กจะได้กระแสไฟฟ้า  .......  ส่วนในความหมายของเทคโนโลยีเป็ฯการประยุกต์  นำเอาความรูทางวิทยาศาสตร์มาใช้และก่อให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติแก่มวลมนุษย์ กล่าวคือ เทคโนโลยีเป็ฯการนำเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการประดิษฐ์สิ่งของต่างๆให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่วนที่เป็นข้อแตกต่างอย่างหนึ่งของเทคโนโลยีกับวิทยาศาสตร์คือ เทคโนโลยีจะขึ้นอยู๋กับปัจจัยทางเศรษฐกิจเป็นสินค้า  มีการซื้อขาย ส่วนทางความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นสมบัติส่วนรวมของชาวโลก มีการเผยแพร่โดยไม่มีการ ซื้อขายแต่อย่างใด กล่าวโดยสรุปคือ  เทคโนโลยสมัยใหม่เกิดขึ้นโดยมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานรองรับ บทบาทของเทคโนโลยีต่อการพัฒนา  ประเทศไทยได้เล็งเห็ฯความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาเป็นลำดับ เช่น  การตราพระราชบัญญัติ สถาบันเทคโนโลยีพนะจอมเกล้าในปี พ.ศ. 2514  และจัดตั้ง กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงานแห่งชาติ ขึ้นในปี พ.ศ. 2522  ให้ทำหน้าที่หลักในการเผยแพร่และพัฒนาผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด ปัจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทต่อการพัฒนาอย่างมาก

ที่มา http://th.wikipedia.org/wiki

วันที่  26/5/49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อัจฉรา บัวชื่นความเห็น (0)