เทคโนโลยี (Technology) มีรากศัพท์มาจากภาษากรีก คือ Tech  Logos

Tech = Art ในภาษาอังกฤษ
Logos
= A study of

      ดังนั้น คำว่า เทคโนโลยี จึงหมายถึง A study of art ซึ่งได้มีผู้แปลความหมาย สรุป ได้ว่า
เทคโนโลยี หมายถึง การนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาและปฏิบัติงาน อย่างเป็นระบบ และหมายถึงการประยุกต์เอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ให้เกิดประโยชน์ การศึกษาพัฒนา องค์ความรู้ต่างๆเพื่อให้เข้าใจธรรมชาติ กฎเกณฑน์ของสิ่งต่างๆและหาทางนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์