6. ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ตอบ  1. มนุษย์ได้รับความสะดวกสบาย เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์
         2. รับข้อข่าวสารข้อมูลได้มากมายและสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
             เช่น การบริการข่าวสารทางอินเตอร์เน็ต การสืบค้นหาข้อมูลทาง  
             อินเตอร์เน็ต
        3. ความบันเทิง เช่น เครื่องเล่น VCD เครื่องเล่นDVD
            เครื่องเล่น MP3 เครื่องเล่นMP4
        4. การงานธุรกิจ เช่น เครื่องจักรกลต่างๆ
        5. การศึกษา เช่น การสืบค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตเพื่อการหา     
           ข้อมูลเพิ่มเติม หรือเพื่อการทำรายงาน
        6. การแพทย์ เช่น เครื่องตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด 
            เครื่องเอกซเรย์