การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางสาธารณสุข

การเลือกใช้สถิติ

การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางสาธารณสุข

     สถิติวิเคราะห์( Statistics Analysis) หมายถึง ระเบียบวิธีที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ ทำข้อสรุปและตัดสินใจในผลการวิเคราะห์ เพื่อนำเสนอให้ทราบว่า จะวิเคราะห์ข้อมูลอย่างไร ใช้สถิติตัวใดวิเคราะห์ ผลการวิเคราะห์จะแปลความอย่างไร  และนำเสนอค่าสถิติอย่างไร  ทำให้ได้ข้อสรุปที่กะทัดรัด ชัดเจน ผู้อ่านเข้าใจง่าย

     สถิติที่ใช้วิเคราะห์  ได้แก่  สถิติบรรยาย( Descriptive) ใช้วิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานเช่น ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่ออธิบายลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง สถิติอ้างอิง ( Inferential Statistics)ซึ่งใช้วิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างเพื่อพยากรณ์คุณสมบัติของประชากรและการทดสอบสมมุติฐานการวิจัย

      ข้อมูล( Deta) หมายถึง สัญลักษณ์หรือตัวเลขที่บอกลักษณะหรือบอกปริมาณของตัวแปรที่ศึกษา

       ตัวแปร หมายถึง ลักษณะของประชากรที่แปรเปลี่ยนได้ตามเวลาหรือบุคคล

       ระดับการวัดข้อมูลมี 4 ระดับ  1. ระดับกลุ่ม(Normal Scale) 2. ระดับอันดับ(Ordinal Scale) 3.ระดับช่วง( Interval Scale) 4. ระดับอัตราส่วน ( Ratio Scale)

       โปรแกรมที่ใช้วิเคราะห์ส่วนใหญ่ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป(SPSS) ข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การสัมภาษณ์ การสังเกต หรือแบบสอบถาม ต้องนำข้อมูลมากำหนดรหัสสำหรับข้อมูลเพื่อเตรียมนำเข้าเพื่อประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

     หลักการเลือกใช้สถิติทดสอบความแตกต่าง/ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว

ตัวแปรอิสระ           

ตัวแปรตาม          

    สถิติทดสอบ                    

วัตถุประสงค์ของการทดสอบ  

 

คุณภาพ 2 กลุ่ม

คุณภาพ 2 กลุ่ม

Chi-square test

ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัวแปร

คุณภาพ 2 กลุ่ม

ปริมาณ

Independent Sample

 t-test

ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างประชากร 2 กลุ่ม

คุณภาพ 3 กลุ่ม

ปริมาณ

Oneway ANOVA

ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย

ระหว่างประชากร 3 กลุ่ม

ปริมาณ

ปริมาณ

Pearson’ Correlation

ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัว

แปร 2 ตัวแปร

ปริมาณ

คุณภาพ 2 กลุ่ม

Chi-square test

ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัว

แปร 2 ตัวแปร

ทดสอบค่าเฉลี่ยก่อนและหลังดำเนินการ                      

Paired Sample t-test

ทดสอบค่าเฉลี่ยของตัวแปรในกลุ่ม

เดียวกันก่อนและหลังดำเนินการ

ทดลอง                  

น้ำอ้อย ผาคำ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน-รพ.มโนรมย์

คำสำคัญ (Tags)#การวิเคราะห์ข้อมูลกับโปรแกรมspss

หมายเลขบันทึก: 311110, เขียน: 05 Nov 2009 @ 14:06 (), แก้ไข: 22 May 2012 @ 20:38 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ตารางการเลือกใช้สถิติได้ประโยชน์ดีครับ / boss

เขียนเมื่อ 

ชอบหลักการฯที่สรุปมา ทำให้ง่ายในการเลือกใช้สถิติ ขอบคุณค่ะ/By Jan