Contact

*ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ*

  คุณคิดว่าเทคโนโลยีสารสนเทศคืออะไร?  

ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ

                คำว่าเทคโนโลยีกับสารสนเทศเข้าด้วยกัน จึงเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศ(Information Technology: IT) หมายถึง  เทคโนโลยีที่ใช้จัดการสารสนเทศ เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การรวบรวมการจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล การพิมพ์ การสร้างรายงาน การสื่อสารข้อมูล ฯลฯ เทคโนโลยีสารสนเทศจะรวมไปถึงเทคโนโลยีที่ทำให้เกิดระบบการให้บริการ การใช้ และการดูแลข้อมูล

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 31065, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Comments: 2, Read: Click

Tags #uncategorized

Recent Posts 

Comments (2)

บีบ๊ะ
IP: xxx.155.1.246
Written At 
ขอให้ได้คะแนนเยอะๆนะจุ๋ม
บีบ๊ะ
IP: xxx.155.1.246
Written At 
นิ้งขอโทษมองผิดนึกว่าของจุ๋มขอให้ได้คะแนนเยอะๆ