มหา'ลัย คอกหมู


จุดเริ่มต้นของแนวคิด "คืนชีวิตให้แผ่นดิน"


จุดเริ่มต้นของแนวคิด "คืนชีวิตให้แผ่นดิน" 

แหล่งเรียนรู้เรื่องหลักกสิกรรมธรรมชาติและการทำเกษตรอินทรีย์

ที่  มหาวิทยาลัยคอกหมู”  แห่งนี้ เปิดอบรมเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   หลักกสิกรรมธรรมชาติ    การพึ่งพาตนเอง การทำเกษตรแบบอินทรีย์       ให้ปลอดสารเคมี  ๑๐๐ %    เพื่อ คืนชีวิตให้แผ่นดิน   ไม่เพียงผู้เข้าอบรมเท่านั้น ที่มาเรียนรู้องค์ความรู้มากมายจากที่นี่      แม้แต่วิทยากรและบุคลากรทุกคน ของศูนย์เครือข่ายฯ จะต้องผ่านหลักสูตรที่เข้มข้นเพื่อสร้างจิตวิญญาณ และตอกย้ำอุดมการณ์รวมทั้งการบ่มเพาะองค์ความรู้ให้เชี่ยวชาญก่อนที่จะออกไปเป็น ผู้ให้” ต่อไปวัตถุประสงค์  

  ๑.  เพื่อเป็นศูนย์ค้นคว้าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการกสิกรรมธรรม

      การเพาะเลี้ยงสัตว์ การปศุสัตว์ การพลังงาน  การแพทย์ เภสัชกรรม การ 

      จัดการสิ่งแวดล้อม โดยใช้ภูมิปัญญาตะวันออก

  ๒. เพื่อเป็นศูนย์อบรม ถ่ายทอด แ    ละเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี    

      ชีวภาพ   ให้กับเกษตรกร  นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ  และประชาชน

  ๓. เพื่อเป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลภายใต้โครงการของกระทรวง 

      เกษตร และสหกรณ์

  ๔. เพื่อเป็นสถานที่จัดทำแปลงสาธิตในเรื่องของการนำเทคโนโลยีชีวภาพ มาใช้

     กับสมุนไพร  ไม้ดอกไม้ประดับ พืชผักสวนครัว และนาข้าวเพื่อให้ความรู้และ

     เป็นแปลงตัวอย่างให้กับกลุ่มเกษตรกรในท้อง  ถิ่นและเกษตรกรที่สนใจ

  ๕. เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมอุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการเกษตรในอตีต  โดยจะ

      ตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ชาวนาต่อไป

  ๖. เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้กับผู้ที่สนใจทางด้านการเกษตรแบบธรรมชาติเข้า 

      แวะชมและแสวงหาความรู้

  ๗. เพื่อเป็นศูนย์ฝึกอบรมที่เปิดให้กับหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ   และภาคเอกชน

      ต่าง ๆ ที่สนใจ ใช้เป็นสถานที่จัดอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรทุก  

      ประเภทเป็น ผู้ให้� ต่อไป

                               

 

             
            

 

        พื้นที่ศูนย์ทั้งหมด จำนวน  40  ไร่  โดยประมาณ

       พื้นที่ปลูกป่าและเกาะ เกาะ 

               จำนวน  8    ไร่

        พื้นที่ทำนา                                  

               จำนวน 10   ไร่

        พื้นที่เก็บน้ำ (บ่อน้ำ, คูน้ำ)     

               จำนวน 15    ไร่

        พื้นที่แปลงสาธิต จากภูผาผ่านท้องนาสู่มหานที

               จำนวน  2  ไร่

        อาคารเรียน / ที่พัก / ฐานเรียนรู้ 

               จำนวน   5 ไร่

                                             

 
             
   

หลักสูตรการฝึกอบรม

 
           หลักสูตร "การพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง "    
       หลักสูตร " การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่การพึ่งพาตนเองตาม

              แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง "

 
       หลักสูตร "การพัฒนาผู้นำเยาวชนสู่การเปลี่ยนแปลงตามแนวทาง 

              ศรษฐกิจพอเพียง "

       หลักสูตร " เทคโนโลยีการผลิตส้มด้วยชีวภาพ "
       หลักสูตร " เทคโนโลยีการผลิตส้มด้วยชีวภาพ "
       หลักสูตร "การกำจัดน้ำเสียและขยะด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ "
       หลักสูตร " เทคนิคการผลิตไม้ผลอินทรีย์ "
       หลักสูตร "ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน "
       หลักสูตร "การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนว      
       พระราชดำริ"  
       หลักสูตร " เทคนิคการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ สู่การการเป็นผู้นำการ

            

              เปลี่ยนแปลง "

      เนื้อหาวิชา : หลักสูตรเน้นให้เข้าใจถึงปรัชญา / หลักการ / แนวคิด

           

       เศรษฐกิจพอเพียง ,
      การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม, การวิเคราะห์ สังเคราะห์  
   

             การสร้างภาวะ

ที่มาศูนย์เครือข่ายประสานงานเศรษฐกิจพอเพียง

๑๑๔ ซอย บี๑๒ หมู่บ้านสัมมากร แขวง/เขตสะพานสูง กทม      ๑๐๒๔๐ โทรศัพท์/แฟกซ์ ๐๒ ๗๒๙๔๔๕๖


หมายเลขบันทึก: 310261เขียนเมื่อ 2 พฤศจิกายน 2009 02:43 น. ()แก้ไขเมื่อ 21 มิถุนายน 2012 15:27 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท