คำชี้แจง : ให้นักเรียนทำรายงาน ศึกษา ค้นคว้า และสรุปสาระสำคัญที่เราจะเรียนกัน ในภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา 2552  ด้วยการตอบคำถาม จากคำถามต่อไปนี้ กำหนดส่งภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552  

ชั้น ม.4 

 1. สรุปการย่อยอาหารของจุลินทรีย์ อะมีบา พารามีเซียม ฟองน้ำ ไฮดรา หนอนตัวแบน ไส้เดือนดิน และแมลง มาพอเข้าใจ 
 2. อธิบายการย่อยอาหารของสัตว์เคี้ยวเอื้อง มาโดยละเอียด 
 3. ปาก หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร และลำไส้เล็ก เกี่ยวข้องอย่างไรกับการย่อยอาหาร 
 4. อธิบายสรุปแสดงการทำงานของเอนไซม์ในการย่อยอาหาร 
 5. การดูดซึมสารอาหารเกิดขึ้นที่ใด และมีกระบวนการอย่างไร 
 6. จงสรุปการสลายโมเลกุลของสารอาหารแบบใช้ออกซิเจนมาโดยละเอียด ทุกขั้นตอน 
 7. กระบวนการหมักแอลกอฮอล์กับกระบวนการหมักกรดแลกติก เหมือนและแตกต่างกันอย่างไร 
 8. จงบอกวิธีการแลกเปลี่ยนแก๊สของอะมีบา พารามีเซียม พลานาเรีย ไส้เดือนดิน แมลง แมงมุม และปลา มาพอเข้าใจ 
 9. จงอธิบายการทำงานอย่างสัมพันธ์กันของกล้ามเนื้อกระบังลม กล้ามเนื้อยึดกระดูกทั้งแถบใน-แถบนอก ในการหายใจเข้า-ออก 
 10. จงอธิบายเปรียบเทียบวิธีการแลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจนกับคาร์บอนไดออกไซด์ในร่างกายคนเรา ว่าเหมือนและแตกต่างกันอย่างไร 
 11. จงอธิบายการขับถ่ายของเสียของอะมีบา พารามีเซียม ฟองน้ำ ไฮดรา หนอนตัวแบน ไส้เดือนดิน แมลง นก และสัตว์เลื้อยคลาน มาพอเข้าใจ 
 12. จงสรุปโครงสร้างของหน่วยไต(nephron) และกลไกการกรองของเสีย 
 13. ฮอร์โมนแอนติไดยูเรติก(antidiuretic hormones) ควบคุมระดับน้ำในร่างกายได้อย่างไร
 14. ผิวหนังช่วยควบคุมอุณหภูมิในร่างกายคนเราได้อย่างไร 
 15. จงอธิบายและยกตัวอย่างสิ่งมีชีวิตที่มีระบบหมุนเวียนเลือดแบบปิด(closed circulatory system)และระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปิด(open circulatory system) 
 16. จงบอกส่วนประกอบโครงสร้างของหัวใจ และทิศทางที่เลือดไหลเข้าออก 
 17. หลอดเลือดมีกี่ชนิด แต่ละชนิดแตกต่างกันอย่างไร 
 18. จงสรุปลักษณะหน้าที่ส่วนประกอบของเลือดต่างๆ 
 19. จงอธิบายสาเหตุและความอันตรายของอีริโทรบลาสโทซิส ฟีทาลีส(erythroblastosis fetalis)
 20. ระบบน้ำเหลืองประกอบด้วยอะไรบ้าง และแต่ละส่วนมีประโยชน์อย่างไร 
 21. กลไกการสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายมีกี่แบบ แต่ละแบบมีลักษณะอย่างไร

ดาวน์โหลดคำถามชีวะ ม.4 คลิ้กที่นี่!

ชั้น ม.5 

 1. โครงสร้างภายในของราก และลำต้น แบ่งเป็นกี่ชั้น แต่ละชั้นมีลักษณะอย่างไร 
 2. จงสรุปหน้าที่ และชนิดของราก พร้อมยกตัวอย่างชนิดของพืช 
 3. จงสรุปหน้าที่ และชนิดของลำต้น พร้อมยกตัวอย่างชนิดของพืช 
 4. เนื้อเยื่อชั้นต่างๆ ซึ่งเป็นโครงสร้างภายในของใบ มีลักษณะ รวมทั้งมีการจัดเรียงตัวอย่างไร 
 5. การคายน้ำของพืช ทำได้อย่างไรบ้าง จงอธิบาย 
 6. ปัจจัยที่มีผลต่อการคายน้ำมีอะไรบ้าง และมีผลอย่างไร 
 7. การลำเลียงน้ำของพืช อาศัยวิธีการใดบ้าง อย่างไร จงอธิบาย 
 8. จงอธิบายกระบวนการลำเลียงอาหารของพืช ตามแบบจำลองของมึนช์ 
 9. จากประวัติการศึกษากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงในอดีต จงบอกว่านักวิทยาศาสตร์เหล่านี้ เฮลมองท์ , พริสต์ลีย์ , อินเก็น ฮูซ , เดอร์โซซูร์ , แวน นีล , โรบิน ฮิลล์ และอาร์นอน ค้นพบและสรุปความรู้อะไรได้ 
 10. จงอธิบายปฏิกิริยาการสังเคราะห์ด้วยแสงมาโดยละเอียด ทั้งปฏิกิริยาแสง และการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์
 11. กลไกการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ของพืช C4 กับพืช CAM แตกต่างจากพืช C3 อย่างไรบ้าง จงอธิบาย 
 12. ปัจจัยที่มีผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงมีอะไรบ้าง และมีผลอย่างไร 
 13. การปรับตัวของพืชเพื่อรับแสง มีลักษณะอย่างไรบ้าง จงอธิบาย 
 14. จงอธิบายกระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ และเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียของพืชดอก 
 15. จงบอกลักษณะส่วนประกอบต่างๆของเมล็ด 
 16. ปัจจัยที่มีผลต่อการงอกของเมล็ดได้แก่อะไรบ้าง และมีผลอย่างไร 
 17. เมล็ดที่มีระยะการพักตัวยาวนาน กับเมล็ดที่มีระยะการพักตัวสั้น หรือแทบไม่มีระยะการพักตัวเลย มีข้อดีข้อเสียต่างกันอย่างไร
 18. การตรวจสอบคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ ทำได้กี่วิธี แต่ละวิธีมีลักษณะอย่างไร จงอธิบาย 
 19. การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศกับการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืช มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันอย่างไร
 20. จงสรุปแหล่งที่สร้างและหน้าที่ของฮอร์โมนพืชชนิดต่างๆ 
 21. การเคลื่อนไหวของพืชชั้นสูงมีกี่แบบ แต่ละแบบมีลักษณะอย่างไร จงอธิบาย พร้อมยกตัวอย่างชนิดพืช

ดาวน์โหลดคำถามชีวะ ม.5 คลิ้กที่นี่!