แผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์                                                  
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์
เรื่อง  กฎเบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ
เวลา  2  ชั่วโมง
โดย นายปกรณ์  ชมวงศ์  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
*******************************************
1.  สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ม.4-6)
      ค . 5.3 
        1. ใช้ความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นช่วยในการตัดสินใจและแก้ปัญหาได้
      ค 6.1 
        1.  ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหาได้
        2.  แก้ปัญหาในสถานการณ์จริงโดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ได้
        3.  ใช้ความรู้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
       ค 6.4
        1.  เชื่อมโยงความคิดรวบยอด หลักการและวิธีการทางคณิตศาสตร์และศาสตร์อื่น ๆ เพื่ออธิบายข้อสรุปหรือเรื่องราวต่าง ๆ ได้
        2. นำความรู้และทักษะที่ได้จากการเรียนคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ในการเรียนสิ่งต่าง ๆ และในการดำรงชีวิต
       ค 6.5
         1. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำงาน 
 2.  สาระสำคัญ
       ถ้าต้องการทำงานสองอย่างโดยที่งานอย่างแรกทำได้  n1  วิธี  และในแต่ละวิธีที่เลือกทำงานอย่างแรกนี้มีวิธีทำงานอย่างที่สองได้  n2  วิธีจำนวนวิธีที่จะเลือกทำงานทั้งสองอย่างเท่ากับ  n1n2  วิธี
3.  จุดประสงค์
       1.  แก้โจทย์ปัญหาโดยใช้กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับและแผนภาพต้นไม้อย่างง่ายได้
       2.  นักเรียนมีความรับผิดชอบในการทำงาน 
       3.  นักเรียนมีวินัยและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำงาน 
4.  สาระการเรียนรู้
  1. ความน่าจะเป็น
  2. ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
5.  กิจกรรมการเรียนรู้ ตามรูปแบบการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง : โมลเดลซิปปา (CIPPA Model) โดย ทิศนา แขมมณี
 ....
      อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์