7. แผนการจัดการเรียนรู้...กิจกรรมแนะแนว ม.3

PoOmDeE
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
แผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชา   กิจกรรม แนะแนว                                      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เรื่อง  ความฉลาดทางอารมณ์                                          
เวลา 1 ชั่วโมง                     
ครูผู้สอน  นางสาวเกษร  ภูมิดี  ตำแหน่ง  ครู
***************************************
1.  สาระการเรียนรู้
     สาระการเรียนรู้ที่  2    การปรับตัวและการดำรงชีวิต
     มาตรฐานการเรียนรู้   น. 2.3 ความสามารถในการจัดการกับอารมณ์ และแสดงออกได้อย่างเหมาะสมกับกับวัยและสถานการณ์

 

2.  สาระสำคัญ
     ความฉลาดทางอารมณ์ หรือ EQ เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อชีวิตมนุษย์ในปัจจุบัน คนที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูง จะเป็นคนที่สามารถรับรู้ เข้าใจและจัดการกับความรู้สึกของ ตนเองได้ดี รวมทั้งเข้าใจความรู้สึกของคนอื่น จึงมักประสบความสำเร็จในการทำงาน มีความพึงพอใจในชีวิตสามารถสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ ออกมาได้เสมอ  ซึ่งตรงกันข้ามกับคน ที่ไม่สามารถ ควบคุมอารมณ์ได้ มักจะเต็มไปด้วยความขัดแย้งภายในจิตใจ พลอยทำให้ขาดสมาธิในการ ทำงาน และ มีความคิดหมกมุ่น กังวลไม่ปลอดโปร่ง เกิดปัญหากับบุคคลรอบข้างได้ ดังนั้น การพัฒนาให้นักเรียนมีความฉลาดทางอารมณ์สูง  นำไปสู่การสามารถในการจัดการกับอารมณ์ และแสดงออกได้อย่างเหมาะสมกับกับวัยและสถานการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อตนเอง และประเทศชาติ

 

3.  จุดประสงค์
     1. นักเรียนบอกความหมายของความฉลาดทางอารมณ์ได้ (K)
     2. นักเรียนสามารถทำแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ของตนเองและแปลผลได้ (P)
     3. นักเรียนเล็งเห็นความสำคัญของ ความฉลาดทางอารมณ์ของตนเองอันนำไปสู่การพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสม กับวัยและสถานการณ์ (A)

 

 4.  สาระการเรียนรู้
    1. ความหมายของความฉลาดทางอารมณ์
    2. ความสำคัญของความฉลาดทางอารมณ์
    3. แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ของตนเองและแปลผลความฉลาดทางอารมณ์


5.  กิจกรรมการเรียนรู้ ตามรูปแบบการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ : โมลเดลซิปปา  (CIPPA Model)
 ....
      อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ความฉลาดทางอารมณ์ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ...แผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ICT ตาม "รูปแบบ CIPPA Model" โรงเรียนเชียงกลมวิทยา...ความเห็น (3)

  • ขอบคุณมาก ๆ เป็นแบบอย่างที่ดีมาก ๆ ในการเผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์
  • เป็นพลวัต ทันยุค ทันสมัย
เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณ ผอ.บรรจง ปัทมาลัย
  • ที่เข้ามาให้กำลังใจและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คะ
สรพงศ์
IP: xxx.11.62.170
เขียนเมื่อ 

ควายมาก ไม่รู้เรื่องเลย ม.3เขาไม่ได้เรียนกันเรื่องนี้