ก.ค.ศ. 2


ก.ค.ศ. 2

ก.ค.ศ. 2

ตัวที่แก้ไข และส่ง 21 พ.ค. 2553 ที่ผ่านมาครับ

http://gotoknow.org/file/na_chaichot/view/555124

แบบรายงานด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

(ทุกตำแหน่งและทุกวิทยฐานะ)

 

1. ข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน

 ชื่อ         นายมานะ                                                            นามสกุล               ไชยโชติ

ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบัวเจริญวิทยา                               ตำแหน่งเลขที่  86730

สถานศึกษา/หน่วยงาน      โรงเรียนบัวเจริญวิทยา      อำเภอ/เขต  น้ำเกลี้ยง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศรีสะเกษ เขต 1             ส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รับเงินเดือนอันดับ คศ. 1 ขั้น  12,880  บาท

 

2. ให้รายงานพฤติกรรมที่แสดงถึงความเป็นผู้มีวินัยคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพและรวบรวมเอกสารหลักฐานอ้างอิงไว้ที่สถานที่ปฏิบัติงานเพื่อรอรับการประเมินจากคณะกรรมการดังนี้

                1. การมีวินัย

1.1 การมีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม และแบบแผนอันดีงามของสังคม  ข้าพเจ้าจะให้ความเคารพยอมรับนับถือผู้ที่อาวุโส  ทำตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่วมงานและนักเรียน  ให้เป็นที่ยอมรับของสังคม ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อมีโอกาส  ข้าพเจ้าเข้ารับการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ  ได้นำเอาความรู้ที่ได้ถ่ายทอดและเผยแพร่ให้ข้าราชการและผู้อื่นได้เรียนรู้ด้วย  นำความรู้ที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนางาน ตนเองและภารกิจของหน่วยงานด้วย  (แฟ้มเอกสารที่  2.1.1  การมีวินัย) 

    1.2 การรักษาและเสริมสร้าง วินัย ในตำแหน่งหน้าที่ราชการ การปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม  ปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย  จรรยาบรรณจรรยาบรรณและวินัยต่อตนเองและหน่วยงาน   รักษาวินัย  มีตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดี  เพื่อความก้าวหน้าแก่ราชการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุตสาหะ  เอาใจใส่ระมัดระวัง  รักษา   ผลประโยชน์ของทางราชการ  (แฟ้มเอกสารที่  2.1.2  การรักษาวินัย)

 1.3 การตรงต่อเวลาและการอุทิศเวลาให้แก่ราชการและผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ข้าพเจ้ามีความตั้งใจในการปฏิบัติราชการจะอุทิศเวลา  ให้แก่ทางราชการด้วยความเสียสละทุ่มเทกำลังกายกำลังใจและกำลังทรัพย์ในการทำงานให้เสร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  ถึงแม้จะเหนื่อยก็ไม่เคยย่อท้อ(แฟ้มเอกสารที่  2.1.3  การปฏิบัติราชการ)

1.4 ความซื่อสัตย์ สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ การรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน(แฟ้มเอกสารที่2.1.4การปฏิบัติราชการ)

1.5 การรักษาความสามัคคี มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ต่อเพื่อนร่วมงาน องค์กร และชุมชน (แฟ้มเอกสารที่  2.1.5  การรักษาความสามัคคี)        

   

2.  การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

2.1 ความอุตสาหะ ขยัน อดทน มุ่งมั่นและรับผิดชอบต่อ ผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยยึดหลักประหยัด คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ (แฟ้มเอกสารที่  2.2.1  ความอุตสาหะและรับผิดชอบ)             

2.2 การยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความศรัทธาและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา(แฟ้มเอกสารที่  2.2.2  การยึดมั่นในคุณธรรม)

2.3 การยึดมั่นในหลักนิติธรรม ยืนหยัด กระทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรม และชอบด้วยกฎหมาย(แฟ้มเอกสารที่  2.2.3  การยึดมั่นในหลักนิติธรรม)

2.4 การยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและวางตัวเป็นกลางทางการเมือง(แฟ้มเอกสารที่  2.2.4  การยึดมั่นในการปกครอง)            

2.5 การมีส่วนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม(แฟ้มเอกสารที่  2.2.5  การยึดมั่นในการปกครอง)

 

3. การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม

3.1 การดำรงชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง ข้าพเจ้าเป็นหลักในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย  เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชนทั้งในเรื่องการดำเนินชีวิตตามรอยพ่อหลวง  คืออยู่อย่างพอเพียง  ไม่ฟุ่มเฟือย  ใช้จ่ายอย่างประหยัด  รักครอบครัว  รักการทำงาน(แฟ้มเอกสารที่  2.3.1  การดำรงชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)

3.2 การละเว้นอบายมุขและสิ่งเสพติด (แฟ้มเอกสารที่  2.3.2  การละเว้นอบายมุขและสิ่งเสพติด  )

3.3 การใช้หรือให้ข้อมูล ข่าวสารของส่วนบุคคลและของทางราชการให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง  (แฟ้มเอกสารที่  2.3.3  การใช้หรือให้ข้อมูลข่าวสาร)

3.4  การดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี เหมาะสม กับสถานภาพและตำแหน่งหน้าที่ (แฟ้มเอกสารที่  2.3.4  การดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี  )

3.5 การประหยัด มัธยัสถ์ อดออม (แฟ้มเอกสารที่  2.3.5  การประหยัด  มัธยัสถ์  อดออม)

 

4. ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ

4.1 การเป็นสมาชิกที่ดี สนับสนุนหรือร่วมกิจกรรมของวิชาชีพและทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์ (แฟ้มเอกสารที่  2.4.1  การสนับสนุนหรือร่วมกิจกรรมของวิชาชีพ)

4.2 การศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ ความรู้ใหม่ๆ มาใช้พัฒนางานในวิชาชีพ (แฟ้มเอกสารที่  2.4.2  การศึกษาค้นคว้า  )

4.3 การมีบทบาทเป็นผู้นำทางวิชาการในวงการวิชาชีพ (แฟ้มเอกสารที่  2.4.3  บทบาทการเป็นผู้นำ)

4.4 การรักษาชื่อเสียงปกป้องศักดิ์ศรี แห่งวิชาชีพและการยกย่องเชิดชูเกียรติ (แฟ้มเอกสารที่  2.4.4  การรักษาชื่อเสียง)

4.5 การเสริมสร้างปลูกจิตสำนึกที่ดี แก่ผู้เรียน ชุมชน สังคม (แฟ้มเอกสารที่  2.4.5  การเสริมสร้างปลูกจิตสำนึกที่ดี)

 

5. ความรับผิดชอบในวิชาชีพ

5.1 การเอาใจใส่ ถ่ายทอด ความรู้ หรือส่งเสริมการแสวงหาความรู้ โดยไม่บิดเบือน ปิดบังหวังสิ่งตอบแทน นักเรียนส่วนมากเป็นเด็กด้อยโอกาส  และมีปัญหาทางครอบครัวเนื่องจากครอบครัวแตกแยก  ขาดความอบอุ่น บิดามารดาหย่าร้าง  เด็กถูกทอดทิ้งเพราะผู้ปกครองไปทำงานต่างถิ่น เด็กอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองที่เป็นปู่  ย่า  ตา  ยาย หรือญาติ ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ค่อนข้างมาก  เพราะเด็กขาดการเอาใจใส่จากผู้ปกครอง  ขาดรูปแบบในการครองตน การปลูกฝังระเบียบวินัยและความกระตือรือร้นในการเรียน จึงเป็นจุดด้อยที่ครูควรเอาใจใส่และทำการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ประสบผลสำเร็จ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  มีวิจารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค์  คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ ต้องอาศัยกลวิธีที่หลากหลาย  การปรับวิธีเรียน  เปลี่ยนวิธีสอน  (แฟ้มเอกสารที่  2.5.1  การถ่ายทอดความรู้หรือส่งเสริมการแสวงหาความรู้)

5.2 การเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียนและผู้รับบริการ เต็มความสามารถตามหลักวิชาชีพ อย่างสม่ำเสมอ เท่าเทียมกัน  ข้าพเจ้าจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  จัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ยึดหลักประชาธิปไตย  ให้โอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาส  เพราะเด็กขาดการเอาใจใส่จากผู้ปกครอง ขาดรูปแบบในการครองตน การปลูกฝังระเบียบวินัยและความกระตือรือร้นในการเรียน จึงเป็นจุดด้อยที่ครูควรเอาใจใส่และทำการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ประสบผลสำเร็จ  สามารถคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  มีวิจารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค์  คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ ข้าพเจ้าได้  ทำหน้าที่  ที่ได้รับมอบหมาย  รวมทั้งการติดต่อประสานงานบุคคลที่มาติดต่อราชการและอื่น  ๆ  ข้าพเจ้ามีความภาคภูมิใจในหน้าที่อันทรงเกียรติ  และปฏิบัติหน้าที่ด้วยไมตรีจิตที่ดี  ยึดผลประโยชน์  ผลลัพธ์ของผู้มาติดต่อเป็นหลัก  จนงานสำเร็จลุล่วงด้วยดีตลอดมา  และได้รับคำชมเชย  ยกย่องจากชุมชนและผู้มาติดต่อราชการตลอดมา  (แฟ้มเอกสารที่  2.5.2  การเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียนและผู้รับบริการ  )

5.3 การศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมในการพัฒนางานในหน้าที่ กิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากร ซึ่งบุคลากรมีความมุ่งมั่น  อุทิศตนแสวงหาความรู้และเทคนิคใหม่ ๆ(แฟ้มเอกสารที่  2.5.3  การศึกษาค้นคว้า  ริเริ่มสร้างสรรค์ความรู้ใหม่)

5.4 การประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและแบบแผน พฤติกรรม ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ  นักเรียนส่วนมากเป็นเด็กด้อยโอกาส  และมีปัญหาทางครอบครัวเนื่องจากครอบครัวแตกแยก  ขาดความอบอุ่น บิดามารดาหย่าร้าง  เด็กถูกทอดทิ้งเพราะผู้ปกครองไปทำงานต่างถิ่นเด็กอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองที่เป็นปู่  ย่า  ตา  ยาย หรือญาติ ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ค่อนข้างมาก  เพราะเด็กขาดการเอาใจใส่จากผู้ปกครอง  ขาดรูปแบบในการครองตน การปลูกฝังระเบียบวินัยและความกระตือรือร้นในการเรียน จึงเป็นจุดด้อยที่ครูเอาใจใส่และทำการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ประสบผลสำเร็จ  นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  มีวิจารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค์  คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ (แฟ้มเอกสารที่  2.5.4  การประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและแบบแผน)   

5.5 การมีจิตอาสา จิตสาธารณะ และมุ่งประโยชน์ส่วนรวม  การบริจาคกำลังทรัพย์  การให้ความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานอื่น  การช่วยเหลือนักเรียน  และบุคลากรทางการศึกษา  ข้าพเจ้าทำด้วยความเต็มใจ  และมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น  ในการร่วมกิจกรรมประเพณีในท้องถิ่น  ข้าพเจ้าก็ให้ความร่วมมือมาด้วยดีตลอด  ในบางครั้งยังเป็นหลักในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย  เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชนทั้งในเรื่องการดำเนินชีวิตตามรอยพ่อหลวง  คืออยู่อย่างพอเพียง  ไม่ฟุ่มเฟือย  ใช้จ่ายอย่างประหยัด  รักครอบครัว  รักการทำงาน  (แฟ้มเอกสารที่  2.5.5  การมีจิตอาสา  จิตสาธารณะ)

 

                ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ถูกต้อง และเป็นความจริง

 

 

 

                                                                (ลงชื่อ)                                                  ผู้ขอรับการประเมิน

                                                                                (นายมานะ  ไชยโชติ)

                                                                ตำแหน่ง  ครู  โรงเรียนบัวเจริญวิทยา

                                                                วันที่       เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2552

 

 

(ลงชื่อ)                                                  ผู้รับรอง

                                                                                (นายยิ่งยง  นันทวณิชชากร)

                                                                ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวเจริญวิทยา

                                                                วันที่       เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2552

                                                                                    ผู้บังคับบัญชา

 

(ลงชื่อ)                                                  ผู้รับรอง

                                                                                (………………………….)

                                                                ตำแหน่ง  ………………………………..

                                                                วันที่       เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2552

                           ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา/เขตพื้นที่การศึกษา /สำนักงาน กศน.

 

 

หมายเลขบันทึก: 308747เขียนเมื่อ 26 ตุลาคม 2009 22:44 น. ()แก้ไขเมื่อ 17 กันยายน 2012 15:06 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (12)

ขอบคุณมาก ๆ เลยคะ สำหรับตัวอย่าง

แฟ้มเอกสารที่ต้องเตรียม มีอะไรบ้าง

ลองโหลดไปดูครับเผื่อใช้ประกอบการประเมินชำนาญการ

http://gotoknow.org/file/na_chaichot/view/459797

ขอบคุณมากครับ สำหรับตัวอย่างการเขียน

ขอบคุณมากๆๆๆขอผลบุญกุศลครั้งนี้ให้กับคุณครูและครอบครัวนะค่ะ

ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ ขออนุญาตนำไปใช้นะคะ

ขอบคุณค่ะ เป็นประโยชน์มาก

แต่ยังงง ที่ลำดับการจัดแฟ้ม ทำไมเราไม่เรียงว่า 1.1.1 -1.1.5 ,2.1.1-2.1.5 , 3.1.1-3.1.5, 4.1.1-4.1.5, 5.1.1-5.1.5 ทำไมต้องขึ้นต้นด้วย 2 ตามข้อใหญ่ด้วยละค่ะ ในเมื่อเราไม่ได้จัดทำเอกสารในข้อ 1 ไม่ใช่หรือ

รับปรึกษาการทำผลงานทางวิชาการ งานวิทยฐานะ

สายผู้บริหารและสายผู้สอน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกช่วงชั้น

โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ รับปรึกษาตามความต้องการ ทั้งแบบแยกส่วน

- งานนวัตกรรม

- วิจัย 5 บท

- รายงาน 5 บท

- แผนการจัดการเรียนรู้

จัดทำรูปเล่มสวยงามตามแบบมาตรฐาน ไม่ซ้ำแบบใคร รับแก้ไขงานตามความต้องการจนกว่าจะผ่าน

สร้างสรรค์ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพเท่านั้น

ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ชมรมครูนักพัฒนาถิ่นไทย ยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านก่อนการตัดสินใจรับงานทั่วประเทศส่งงานถึงบ้าน นัดคุยได้

ชมรมครูนักพัฒนาถิ่นไทย เบอร์โทร 082-2369500,0866078069,0800569779

อีเมล์:kroothinthai@hotmail.com

เว็บไซต์:www.kroothinthai.co.cc

ขอถามค่าว่าเอกสารส่งเขตประเมินครูคศ2ตอนส่งไปเขาใส่อะไรกันเป็นเล่มหนาๆคะ

 

ส่งแบบ กคศ 1 จำนวน 4 เล่ม กคศ 2 จำนวน 4 เล่ม กคศ 3 จำนวน 4 เล่ม ครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี