ก.ค.ศ. 1


ก.ค.ศ. 1

ก.ค.ศ. 1

แบบเสนอขอรับการประเมิน

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอมีวิทยฐานะชำนาญการ

ทุกตำแหน่ง

...........................................

วิทยฐานะที่ขอ ครูชำนาญการ

สาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระ  การเรียนรู้คณิตศาสตร์

1. ข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน

 ชื่อ         นายมานะ            นามสกุล               ไชยโชติ

อายุ        29           ปี            อายุราชการ          7             ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

                1. วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี   -                วิชาเอก -               จากสถาบันการศึกษา          –

                2. วุฒิปริญญาตรี  วิทยาศาสตร์บัณฑิต คณิตศาสตร์( เกียรตินิยม)  วิชาเอก คณิตศาสตร์ จากสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

                3. วุฒิสูงกว่าปริญญาตรี  การศึกษามหาบัณฑิต  วิชาเอก การบริหารการศึกษา       จากสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตำแหน่ง               ครู โรงเรียนบัวเจริญวิทยา                 ตำแหน่งเลขที่       86730

สถานศึกษา/หน่วยงาน      โรงเรียนบัวเจริญวิทยา                      อำเภอ/เขต  น้ำเกลี้ยง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศรีสะเกษ เขต 1             ส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รับเงินเดือนอันดับ คศ.      1            ขั้น         12,880    บาท

2. การรับราชการ

                2.1 เริ่มรับราชการในตำแหน่ง  อาจารย์ 1 ระดับ 3  เมื่อวันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2546

                2.2 เคยดำรงตำแหน่ง ที่สำคัญ ดังนี้

 

วัน เดือน ปี

ตำแหน่ง

รับเงินเดือน

ระดับ/อันดับ

ขั้น (บาท)

21 สิงหาคม 2546

อาจารย์ 1

ระดับ 3

7,040

1 เมษายน 2547

อาจารย์ 1

ระดับ 4

8,220

24 ธันวาคม 2547

ครู

อันดับ คศ. 1

8,440

 

 

 

 

               

2.3 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปัจจุบันเมื่อวันที่  24  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2547

                2.4 เคยขอมีวิทยฐานะเดียวกันนี้ ครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่  -  เดือน              -              พ.ศ. –

 

3. การปฏิบัติงานในปีที่ขอรับการประเมิน (ระบุรายการที่ปฏิบัติจริง)

                สายงานการสอน

1)      การปฏิบัติการสอน (ชั้น/ระดับ กลุ่มสาระการเรียนรู้/สาขา หรือรายวิชาตามที่สอน)

2)      จำนวนชั่วโมงที่สอน/ สัปดาห์

3)      ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา / ครูประจำชั้น /ครูประจำกลุ่มฯ

4)      กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่รับผิดชอบ

5)      หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ

 

4. การรายงานด้านที่ 1 คือ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

                (ให้ผู้ขอรับการประเมินรายงานโดยใช้แบบ ก.ค.ศ. 2 จำนวน 4 ชุด พร้อมทั้งรวบรวมเอกสาร หลักฐานอ้างอิง จำนวน 1 ชุด ไว้ที่สถานที่ปฏิบัติงานเพื่อรอรับการประเมินจากคณะกรรมการ)

 

5. ด้านที่ 2 ด้านความรู้ ความสามารถ

                (ให้ผู้ขอรับการประเมินรวบรวมเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการพัฒนางานในหน้าที่และการพัฒนาตนเองตามหลักเกณฑ์ ก.ค.ศ. กำหนด เช่น ตำแหน่งครู ให้รวบรวมหลักฐานเอกสารเกี่ยวกับแผนการจัดการเรียนรู้สื่อ/นวัตกรรม แฟ้มสะสมผลงานคัดสรร วุฒิบัตร เกียรติบัตรผ่านการอบรม เป็นต้น โดยเก็บไว้ที่สถานที่ปฏิบัติงานเพื่อรอรับการประเมินจากคณะกรรมการ)

 

6. การรายงานผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3)

                (ให้รายงานผลการปฏิบัติงานให้ชัดเจน โดยใช้ แบบ ก.ค.ศ. 3 และจัดทำเป็นเอกสาร จำนวน 4 ชุด พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานอ้างอิงเพื่อประกอบการพิจารณาในแต่ละหัวข้อ) ดังนี้

 สายการสอน

1)      ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการประเมิน และหรือ การทดสอบของวิชาที่สอนในระดับเขต/ประเทศ และผลการพัฒนาผู้เรียนด้านอื่นๆ

2)      รายงานการสังเคราะห์ผลการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน

3)      ข้อมูลอื่นๆ ได้แก่ ปริมาณงาน คุณภาพงาน และสภาพของงาน ที่ผู้ขอรับการประเมินปฏิบัติ

 

ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ถูกต้อง และเป็นความจริง

 

                                                                (ลงชื่อ)                                                  ผู้ขอรับการประเมิน

                                                                                (นายมานะ  ไชยโชติ)

                                                                ตำแหน่ง  ครู  โรงเรียนบัวเจริญวิทยา

                                                                วันที่       เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2552

 

 

 

 

 

การตรวจสอบและรับรอง

                การตรวจสอบและรับรองของผู้บังคับบัญชาขั้นต้น

                                ได้ตรวจสอบแล้วรับรองว่าข้อมูลถูกต้อง และเป็นความจริง

 

(ลงชื่อ)                                                  ผู้บังคับบัญชาขั้นต้น

                                                                                (นายยิ่งยง  นันทวณิชชากร)

                                                                ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวเจริญวิทยา

                                                                วันที่       เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2552

 

                การตรวจสอบคุณสมบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือส่วนราชการ

                                                ได้ตรวจสอบแล้ว

                                                   มีคุณสมบัติตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด

                                                   ขาดคุณสมบัติ  (ระบุ) .....................................................................

 

(ลงชื่อ)  ..................................................ผู้ตรวจสอบคุณสมบัติ

                                                                (................................................)

                                                                ตำแหน่ง ...............................................................

                                                                วันที่ ...........เดือน ............................  พ.ศ. ...................

 

 

(ลงชื่อ)  .................................................................

                                                                                (............................................................)

(ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

วันที่ ...........เดือน ............................  พ.ศ. ...................

 

หมายเลขบันทึก: 308746เขียนเมื่อ 26 ตุลาคม 2009 22:41 น. ()แก้ไขเมื่อ 15 มิถุนายน 2012 10:54 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี