การเขียน บัน และ บรร

  ติดต่อ

  คำไทยที่ใช้ บันนำหน้า  

 

การเขียน บัน และ บรร

คำไทยที่ใช้ บัน นำหน้า

 

    บันดาลลงบันได     บันทึกให้ดูจงดี 

รื่นเริงบันเทิงมี           เสียงบันลือสนั่นดัง

บันโดย บันโหยให้     บันเหินไปจากรวงรัง

บันทึงถึงความหลัง    บันเดินนั่งนอนบันดล
บันกวดเอาลวดรัด     บันจวบจัดตกแต่งตน

คำ บัน นั้น ฉงน         ระวังปน กับ ร - หัน.

คำไทยที่ปรากฏนอกจากกลอนบทนี้ให้ใช้ บรร

เช่น

บรรกวด              - ประกวด, แข่งขัน.

 

บรรจง                - ตั้งใจทํา เช่น บรรจงเขียน, ทําโดยระมัดระวัง

                           เช่น มีน้อย      ใช้น้อยค่อยบรรจง. 

                           - อย่างประณีต เช่น เขียนบรรจง, ตัวบรรจง.

 

 บรรจถรณ์ [บันจะถอน] - เครื่องลาด, เครื่องปู, ที่นอน.   

 

 บรรจบ      - เพิ่มให้ครบจํานวน เช่น บรรจบให้ครบร้อย

                  บรรจบให้ครบถ้วน;

                  - จดกัน, ใกล้ชิดติดต่อกัน, เช่น ปูกระดานให้บรรจบกัน 

                   ทาง ๒ สายมาบรรจบกัน, ทําให้เข้ากันสนิท

                   เช่น ติดกรอบหน้าต่าง         ให้มุมบรรจบกัน;

                   - ชนขวบ เช่น บรรจบรอบปี, 

 

 บรรจวบ         - ประจวบ, ประสบ, พบปะ, สบเหมาะ, บังเอิญพบ.

 

 บรรจุ              - ประจุ, ใส่ลงในขวด หีบ หรือถุง เป็นต้น,

                       ใส่ลงไว้ในภาชนะ        หรือสถานที่ที่ใดที่หนึ่งที่มิดชิด

                       เช่น บรรจุอังคาร บรรจุอัฐิ บรรจุศพ; 

                      - โดยปริยายหมายความว่า ให้เข้าประจําที่,

                       ให้เข้าประจําตําแหน่งครั้งแรก,

                       เช่น บรรจุให้เป็นข้าราชการ,

                     - ใส่ลงไว้ตามอัตรา เช่น บรรจุเข้าไว้ในรายการ.

 

  บรรเจิด        -  เชิดสูงขึ้น, สูงเด่น, เฉิดฉาย.

                      - งาม.

 

  บรรณ, บรรณ- [บัน, บันนะ-] - ปีก;

                                              - หนังสือ;

                                             - ใบไม้. 

 

 บรรณกุฎี                        -กระท่อมอันมุงบังด้วยใบไม้. 

 

 บรรณพิภพ, บรรณโลก   - วงการหนังสือ.

 

 บรรณศาลา              -ที่สํานักของฤๅษีหรือผู้บําเพ็ญพรตเป็นต้น

                                 ถือกันว่ามุงบังด้วยใบไม้.   

 

บรรณสาร                      - หนังสือราชการ.

 

 บรรณาการ [บันนากาน] - สิ่งที่ส่งไปให้ด้วยความเคารพนับถือหรือด้วยไมตรี. 

 

 บรรณาคม [บันนาคม]   -ห้องหนังสือ.

 

 บรรณาธิกร [บันนา-]    - รวบรวมและจัดเลือกเฟ้นเรื่องลงพิมพ์.

 

 บรรณาธิการ [บันนาทิกาน] - ผู้จัดเลือกเฟ้น รวบรวม ปรับปรุง 

                                          และรับผิดชอบเรื่องลงพิมพ์;

                                        - บุคคลซึ่งรับผิดชอบในการจัดทํา  ตรวจแก้

                                        คัดเลือก    หรือควบคุมบทประพันธ์

                                        หรือสิ่งอื่นในหนังสือพิมพ์.

 

 บรรณานุกรม [บันนานุกฺรม]  - บัญชีรายชื่อหนังสือที่ใช้ประกอบ

                      การค้นคว้า, บัญชีรายชื่อหนังสือในหัวข้อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

                      ยุคใด  ยุคหนึ่ง หรือของผู้เขียนคนใดคนหนึ่ง

                      มักจะมีรายละเอียดหรือ บทวิจารณ์สั้น ๆ ประกอบ.

 

 บรรณารักษ์ [บันนารัก] - บุคคลที่รับผิดชอบในการบริหาร

                                      และดำเนินงานในห้องสมุด.

 

 บรรณารักษศาสตร์ [บันนารักสะสาด, บันนารักสาด]

                             -  วิชาที่ว่าด้วย การบริหารห้องสมุด.

 

 บรรดา [บัน-]       -  ทั้งหลาย, ทั้งปวง, ทั้งหมด,

                                (มักใช้อยู่ข้างหน้า) เช่น บรรดามนุษย์ 

 

 บรรดาศักดิ์ [บันดา-] - ฐานันดรศักดิ์ที่พระราชทานแก่ข้าราชการ

                                 หรือบุคคลทั่วไป แบ่งออกเป็น เจ้าพระยา พระยา พระ

                                หลวง ขุน หมื่น พัน และทนาย โดยมีราชทินนามต่อท้าย

                                 เช่น เจ้าพระยายมราช 

                                    

 บรรทม         - นอน,   

 

บรรทัด          - ข้อความที่เขียนหรือพิมพ์เป็นต้นต่อเนื่องกันเป็นแถวเป็น

                     แนวแต่ละแนว เช่น ตัดบรรทัดที่ ๒๐ ออก,

                     -ลักษณนามว่า บรรทัด เช่น ให้เขียนเรียงความ

                      อย่างน้อย ๕๐ บรรทัด,

                     -เรียกตัวหนังสือที่ เขียนเต็มช่วงระหว่างเส้นบรรทัด

                       ๒ เส้น   ว่า ตัวเต็มบรรทัด,

                     -เรียกตัวหนังสือที่เขียนเพียงครึ่งหนึ่งของช่วงระหว่าง

                      เส้นบรรทัด ๒ เส้น      ว่า ตัวครึ่งบรรทัด,

                      -เรียกอุปกรณ์การเขียนชนิดหนึ่งทําด้วยไม้เป็นต้น 

                      สําหรับทาบเป็นแนว  เพื่อขีดเส้นให้ตรง ว่า ไม้บรรทัด,

                      -เรียกเส้นที่ตี   หรือพิมพ์ไว้บนกระดาษเป็นต้นเพื่อเขียน

                       หรือพิมพ์ตัวอักษรบนเส้น     ใต้เส้นหรือระหว่างเส้น

                       ว่า เส้นบรรทัด.

 

 บรรทัดฐาน        - แบบแผนสําหรับยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ;

 

 บรรทุก             - วางไว้ ใส่ลง หรือบรรจุลงบนยานพาหนะเป็นต้น

                          เพื่อขนย้าย  ไปทีละมาก ๆ, 

                       - โดยปริยายหมายความว่า รับภาระ เช่น   บรรทุกงานไว้มาก,   

 

บรรเทา               - ทุเลาหรือทําให้ทุเลา, ผ่อนคลายหรือทําให้ผ่อนคลายลง, 

                            เบาบางหรือทําให้เบาบางลง, สงบหรือทําให้สงบ,

                           เช่น บรรเทาทุกข์ 

 

 บรรเทือง          - ทําให้กระเตื้องขึ้น, พยุง,  ทําให้ดีขึ้น.

 

 บรรพบุรุษ         - ผู้เป็นต้นวงศ์ตระกูลซึ่งมีผู้สืบสายโลหิตมา,

                          บุคคลที่นับตั้งแต่ปู่ย่าตา  ยายขึ้นไป.

 

บรรพสตรี        - หญิงผู้เป็นต้นวงศ์.

 

บรรพชา [บันพะ-, บับพะ-]    - การบวช เช่น  บรรพชาเป็นสามเณร.   

 

บรรพชิต [บันพะชิด]    -  นักบวชในพระพุทธศาสนา. 

 

บรรพต, บรรพต- [บันพด, บันพดตะ-]     -  ภูเขา. 

 

บรรยง                      - ทําให้งาม, ทําให้ดี.

 

บรรยงก์                   -  ที่นั่ง.   

 

บรรยากาศ           -  อากาศที่หุ้มห่อโลกหรือเทห์ฟากฟ้าใด ๆ,

                           - โดยปริยายหมายความ   ถึงความรู้สึกหรือสิ่งที่อยู่รอบ ๆ ตัว

                           เช่น บรรยากาศในที่ประชุม    บรรยากาศรอบ ๆ บ้าน

 

บรรยาย [บันยาย, บันระยาย]    -  ชี้แจงหรืออธิบายเรื่องให้ฟังเป็นต้น, เล่าเรื่อง 

                                           เช่น ภาพยนตร์มีอักษรไทยบรรยายกํากับไว้.   

 

บรรลัย [บันไล]                  - ฉิบหาย, วอดวาย, ย่อยยับ, มอดม้วย, 

 

บรรลัยกัลป์ [บันไลกัน]     - เรียกไฟที่เชื่อกันว่าจะล้างโลกเมื่อสิ้นกัป 

                                       ว่า ไฟบรรลัยกัลป์,    ไฟกัลป์ หรือ ไฟประลัยกัลป์ 

 

 บรรลัยจักร [บันไลยะจัก]   - วายวอด, มักใช้เป็นคําด่าประกอบคํา ฉิบหาย

                                            เป็น ฉิบหายบรรลัยจักร.

 

 บรรลาย                            - ปราย, โปรย, เช่น หยั่งหยาด

                                         -  ยอด, ที่สุด, ตรงข้ามกับ ต้น.

 

 บรรลุ [บัน-]                      - ลุ, ถึง, สําเร็จ, เช่น บรรลุมรรคผล

 

บรรลุนิติภาวะ           - มีอายุถึงกําหนดที่กฎหมายให้พ้นจากภาวะผู้เยาว์

                              และให้มี  ความสามารถใช้สิทธิตามกฎหมายได้ด้วยตนเอง 

 

บรรเลง                         - ทําเพลงด้วยเครื่องดุริยางค์ให้เป็นที่เจริญใจ.

 

บรรโลม                         -  ประโลม, ทําให้พึงใจ.

 

บรรษัท [บันสัด] ( แผลงมาจาก บริษัท)       

                         - หมู่, ผู้แวดล้อม; การรวมกันเข้าหุ้นส่วนทํา การค้าขาย;

                         -  นิติบุคคลที่มีฐานะอย่างเดียวกับบริษัทจํากัด ซึ่งมีกฎหมาย

                          จัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ. (อ. corporation).

 

บรรหาร [บันหาน]   ( แผลงมาจาก บริหาร)   -  เฉลย, กล่าวแก้, ตรัสสั่ง.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้

หมายเลขบันทึก: 308497, เขียน: , แก้ไข, 2012-12-11 13:36:48+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 2, ความเห็น: 7, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #การเขียน บัน และ บรร

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (7)

ผมกำลังเขียน เรื่อง การเขียนคำภาษาไทย พอดี ก็ยินดีด้วยนะครับที่มีคนร่วมอุดมการณ์เดียวกัน ที่จะสร้างคนไทยใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง ถ้ามีโอกาสอย่าลืมมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันบ้างนะครับ

http://gotoknow.org/post/wt_kaitch

ผมกำลังเขียน เรื่อง การเขียนคำภาษาไทย พอดี ก็ยินดีด้วยนะครับที่มีคนร่วมอุดมการณ์เดียวกัน ที่จะสร้างคนไทยใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง ถ้ามีโอกาสอย่าลืมมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันบ้างนะครับ

http://gotoknow.org/post/wt_kaitch

IP: xxx.53.84.119
เขียนเมื่อ 

ดี

oyyyya
IP: xxx.120.29.11
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ

กีรติกร
IP: xxx.180.58.92
เขียนเมื่อ 

อยากให้เพิ่มคำมากกว่านี้หน่อยค่ะ

กมลภัทร นวลสาย
IP: xxx.207.147.212
เขียนเมื่อ 

สุดยอดเลยครับผมทำได้ตั้ง47ข้อ

ภู
IP: xxx.183.170.68
เขียนเมื่อ 

สุดยอดไปเลย.........