๒๕.เขาลับงา..แหล่งดูนก...น้อยๆ(๑)


เขาลับงา เป็นภูเขาเล็กๆ ที่ทอดยาวตามแนวเหนือใต้ ตั้งอยู่ที่ ละติจูดที่ ๑๖ องศา ๒๔ ลิปดา ๔๓ ฟิลิบดาเหนือ และลองติจูดที่ ๙๙ องศา ๒๔ ลิปดา ๔๙ ฟิลิบดาตะวันออก ห่างจากตัวจังหวัดกำแพงเพชร ไปทางทิศตะวันตก ประมาณ ๑๔ กิโลเมตร มีพื้นที่ตามการตัดขวาง ประมาณ ๙.๖ ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ ๖,๐๐๐ ไร่ ยอดสูงสุด ๔๘๕ เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ปกคลุมด้วยป่าเบญจพรรณ

ภูเขาเล็กๆลูกนี้ ถึงแม้จะอยู่ใกล้ชุมชนเมืองมากที่สุด แต่ก็พอมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่บ้าง เช่น อีเห็น กระต่าย ไก่ป่า ที่สำคัญ ก็คือ เป็นแหล่งอาศัยของนกชนิดต่างๆ

เท่าที่ผมลองเก็บข้อมูลนกในบริเวณเขาลับงารัศมี ๒ กม.เมื่อปี ๒๕๕๑ ไว้ เอาเท่าที่พอจะรู้จักอย่างงูๆปลาๆ มีอยู่ไม่น้อยกว่า ๘๒ ชนิด คือ

(๑) วงศ์นกกระติ๊ด ได้แก่ นกกระติ๊ดขี้หมู (๒) วงศ์นกกินปลี ได้แก่นกกินปลีอกเหลือง (๓) วงศ์นกอีเสือ ได้แก่ นกอีเสือหัวดำ นกอีเสือสีน้ำตาล (๔) วงศ์นกเอี้ยง ได้แก่ นกกิ้งโครงคอดำ,นกเอี้ยงสาลิกา, นกเอี้ยงหงอน,นกเอี้ยงด่าง (๕) วงศ์แอ่น ได้แก่ นกแอ่นพง,นกแอ่นตาล นกแอ่นบ้าน (๖) วงศ์กา ได้แก่ นกกาแวน นกกา นกกะลิง (๗) วงศ์ขมิ้นน้อย ได้แก่ นกขมิ้นน้อยธรรมดา (๘)วงศ์จาบคา ได้แก่ นกจาบคาเล็ก นกจาบคาหัวเขียว (๙) วงศ์แซงแซว ได้แก่ นกแซงแซวหางปลา ,นกแซงแซวหางบ่วง (๑๐) วงศ์นกกระแต ได้แก่ นกกระแตแต้แว๊ด (๑๑) วงศ์นกกะเต็น ได้แก่ นกกะเต็นน้อย,นกกะเต็นอกขาว (๑๒) วงศ์คัตคู/กาเหว่า ได้แก่ นกกาเหว่า (๑๓) วงศ์นกเค้า ได้แก่ นกทึดทือ นกเค้าแคระ นกแสก นกเค้าแมว นกเค้าจุด นกเค้ากู่ นกฮูกพันธุ์เนปาล (๑๔) วงศ์นกตะขาบ ได้แก่ นกตะขาบทุ่ง (๑๕) วงศ์นกปรอด ได้แก่ นกปรอดคอลาย นกปรอดสวน นกปรอดเล็ก,นกปรอดหัวสีเขม่า (๑๖) วงศ์นกหัวขวาน ได้แก่ นกหัวขวานด่างแคระ นกหัวขวานด่างอกลายจุด (๑๗) เหล่านกกะราง ได้แก่ นกกะรางหัวขวาน นกกะรางหัวหงอก (๑๘)วงศ์นกอัญชัน-อีแจว ได้แก่ นกกวัก นกอีโก้ง (๑๙) วงค์อีแพรด ได้แก่ นกอีแพรดแถบอกดำ นกอีแพรดคิ้วขาว (๒๐) วงศ์กระจาบ ได้แก่ นกกระจาบธรรมดา นกกระจาบทอง นกกระจาบอกลาย (๒๑) วงศ์นกกระจอก ได้แก่ นกกระจอกบ้าน นกกระจอกตาล นกกระจอกใหญ่ (๒๒) วงศ์นกกระจ้อย ได้แก่ นกกระจ้อยหัวลาย (๒๓) วงศ์นกกระจิบ ได้แก่ นกกระจิบหญ้าสีเรียบ นกกระจิบหญ้าอกสีเทา นกกระจิบธรรมดา นกกระจิบหญ้าท้องเหลือง (๒๔) เหล่านกกินแมลง ได้แก่ นกกินแมลงกระหม่อมแดง นกกินแมลงคอเทา จาบดินอกลาย (๒๕) วงศ์กางเขน ได้แก่ นกกางเขนบ้าน (๒๖) เหล่านกเขา ได้แก่ นกเขาไฟ นกเขาฝุ่น(นกเขาใหญ่) นกเขาชวา (๒๗) เหล่านกคุ่ม ได้แก่ นกคุ่มอืด ใหญ่ นกคุ่มอกลาย กระทาทุ่ง (๒๘) วงศ์นกเด้าดิน ได้แก่ นกเด้าดินทุ่ง (๒๙) เหล่านกบั้งรอก ได้แก่ นกกระปูดเล็ก นกกระปูดใหญ่ นกบั้งรอกใหญ่ (๓๐) เหล่านกพงตั๊กแตน ได้แก่ นกพงตั๊กแตนอกลาย นกพงคิ้วดำ นกพงนา (๓๑) เหล่านกพิราบ ได้แก่ นกพิราบ นกเปล้า (๓๒) เหล่านกยอดหญ้า ได้แก่ นกยอดหญ้าหัวดำ นกยอดหญ้าสีเทา (๓๓) วงศ์นกยาง ได้แก่ นกยางกรอก นกยางควาย นกยางลายเสือ นกยางไฟธรรมดา (๓๔) วงศ์เหยี่ยว ได้แก่ เหยี่ยวนกเขาชิครา (๓๕) เหล่านกตบยุง ได้แก่ นกตบยุงหางยาว นกตบยุงเล็ก ส่วน(๓๖)เหล่านกจับแมลง ไม่สามารถแยกชนิดได้.ครับ

ที่บันทึกเรื่องนี้ไว้ จุดประสงค์เพื่อ......

ก.ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์หรือแหล่งเรียนรู้ ดูนก ที่อยู่ใกล้ตัวเมืองกำแพงเพชร ไปมาสะดวก มาก ให้เป็นที่รู้จักแก่ผู้คนมากยิ่งขึ้น

ข.เพื่อหาแนวทางพัฒนาการปลูกป่า ปลูกพืชอาหารนก ในบริเวณ เขาลับงา ให้มีปริมาณเพียงพอ ให้เป็นแหล่งดูนก แหล่งศึกษาพืชสมุนไพร ตลอดจน เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ชุมชนและคนไทย ได้หันมาดูแลและรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น

ซึ่งที่ผ่านมา ผมได้พบ(๑) นกหัวขวานด่าง ถูกเด็กๆ ยิงด้วยหนังสติ๊กบาดเจ็บและตายในเวลาต่อมา ผมจึงขอ นำมาหาข้อมูลเฉพาะ ก่อนนำไปฝัง คือน้ำหนัก ๔๕ กรัม ความกว้างเมื่อปีกกาง ๒๖.๕ ซ.ม ยาว ๑๗ ซม

(๒) นกกะรางหัวขวาน ติดข่ายดักค้างคาว ที่น้องคนเฝ้าสวน ดักค้างคาวมากินลำไย หลังแกะออกจากข่ายนำมาหาข้อมูล มีน้ำหนัก ๕๖กรัม ความกว้างเมื่อกางปีก ๓๖ ซม.ความยาวจากหัวถึงปลายหาง ๒๓.๕ ซม เสร็จแล้วก็ปล่อยกลับคืนป่าไป

<span style="color: #000080;" > (๑) จากHome-Bird.Com</span>

และ(๓)นกยางกรอกเดินผ่านสายเบ็ด ที่น้องคนเฝ้าสวนปักเบ็ดล่อปลาไว้ แต่นกเดินผ่านสายเบ็ด จนเบ็ดรูดขึ้นมาติดที่โคนขาบาดเจ็บ หลังรักษา .ได้ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ

ส่วนนกอีก.หนึ่ง เป็นน้องพยาบาลอยู่เชียงใหม่ ที่ผมรู้จัก ..มักคุ้นมานานถึง ๓ ปี..แต่ก็ได้แต่งงานกับนายแพทย์ไปแล้ว.. ผมไม่รู้ว่าจะอนุรักษ์และนำเข้าวงศ์ไหนดีครับ....อิอิ....

สามสัก

๒๔ ตค.๕๒

เพิ่มเติม/ปรับปรุง

๑. เพิ่งไปดูไฟล์ภาพที่ถ่ายไว้เมื่อปี ๒๕๕๑ เป็นภาพเหยี่ยว.... ผมลองถ่ายรูปผ่านกล้องส่องทางไกล ระยะห่างประมาณ ๕๐๐ เมตร ผลอย่างที่เห็นครับ

สามสัก

๒๘ ตค.๒๕๕๒

๒.ผมและคณะเข้าไปศึกษาสภาพนิเวศน์และดูนก ในเขต ภูเขาลูกนี้ เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๓ พบสัตว์และนกเพิ่มเติมจากเดิมดังนี้

๒.๑ ลิง ในระหว่างพักรับประทานอาหารเช้าที่ยอดสูงสุดที่ระดับ ๔๘๕ เมตร จากระดับทะเลปานกลาง พบลิง ๔-๕ ตัว โหนผ่าน(ถ่ายรูปไม่ทัน)

๒.๒ พบนกเพิ่มเติมจากเดิมอีก ๓ ชนิด คือ นกขุนแผน ไก่ฟ้าพญาลอ และเหยี่ยวต่างสี(Changeable Haek Eagle)

สามสัก

๑๖ พค ๒๕๕๓

๓.วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ เวลาประมาณ ๑๖. น พบฝูงนกแขกเต้า ๕ ตัว ในป่าประดู่และป่าสักของเอกชน(เถ้าแก่ช้าง) ห่างจากตีนเขาลับงา ไปทางตะวันออก ประมาณ ๑.๕ กม.หรือ ที่ละติจูด ๑๖ องศา ๓๙ ลิปดา ๒๘ ฟิลิปดาเหนือ ลองติจูด ๙๙ องศา ๔๓ ลิบดา ๒๘.๔ ฟิลิบดาตะวันออก

๔.วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๓ พบฝูงนกปากห่าง มากกว่า ๕๐ ตัว บริเวณทุ่งนาข้างเขาลับงาด้านทิศตะวันออก ที่ละติจูด ๑๖ องศา ๔๒ ลิปดา ๓๙ ฟิลิปดาเหนือ ลองติจูด ๙๙ องศา ๔๕ ลิปดา ๓๗ ฟิลิปดาตะวันออก มีแต่กล้องตัวเล็กติดตัว พอจับภาพ พอได้เห็นกันครับ

รวม นกที่พอแยกวงศ์และชนิดได้ ถึงวันที่ ๔ ส.ค.๕๓ มีไม่น้อยกว่า ๘๗ ชนิดครับ

สามสัก
๑๐ ส.ค ๒๕๕๓

เขาลับงาแหล่งดูนกน้อยๆ ตอน ๒ https://www.gotoknow.org/posts/623013

หมายเลขบันทึก: 308325เขียนเมื่อ 24 ตุลาคม 2009 21:34 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2017 14:19 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (94)

อยากให้บันทึกจริงๆ...ให้ดิ้นตาย..อย่าเพิ่งไปเลย อยู่เป็นคู่กันก่อนเถอะมันจะได้ไม่วังเวงนะ

ท่านสามสัก

มีความหลังฝังใจกับนก..รึว่า....ไม่ใช่นก

นกที่บ้านมีเยอะเลยค่ะ..แต่ไม่รู้ชื่อ

มาทำรังที่ต้นไม้หน้าบ้านเต็มเลย

สวัสดีค่ะคุณสามสัก

แวะมาดูนกด้วยคนนะคะ

คืนนี้ฝันดีค่ะ^^

 • เอามาฝากครับ
 • นกกระจาบ
 • น่ารักดี

 

 

สวัสดีค่ะ

ชอบสำเนียงเสียงประสานของเจ้านกค่ะ

ในสวนมีต้นไม้ใหญ่หลายต้นเป็นที่อาศัยของนกหลายชนิด

3-4ปีมานี้ก็มีคนเข้าไปดักนกเอามาเลี้ยงแข่งขันประชันเสียง(นกกรงหัวจุก)

นานๆถึงจะไปดูสวนสักครั้ง เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าเสียงเบาบางเยอะค่ะ

ก็คิดว่าเจ้านกคงจะหนีหายไปเยอะทีเดียว

สวัสดีค่ะ...นกมากมายเลย แต่สงสาร "นกหัวขวานด่างแคระ" สวยนะคะ...สมัยก่อนพี่ชายก็ชอบยิงนก ยิงเล่นยิงกิน...มานึกถึงตอนนี้ สงสารมันค่ะ...บางคนชอบจับมาเลี้ยงในกรงไร้ซึ่งอิสระภาพ...อยากให้นกเหล่านั้นอยู่ตามธรรมชาติมากกว่าค่ะ...เสียงเขาช่างไพเราะเมื่อขับขานอยู่บนต้นไม้...

ขอบพระคุณมากค่ะ

สวัสดีค่ะคุณสามสัก

ตามมาดูนกค่ะ...

สมัยเป็นนักศึกษาเคยออกค่ายดูนกที่เขาเขียว ดูเพื่อความเพลิดเพลิน จำไม่ได้ว่ามีนกชนิดไหนบ้าง ให้จัดวงศ์สกุลของนกก็แยกไม่เป็น แยกได้แค่หงส์กับกาค่ะ...แต่คนที่เค้าดูเก่งๆ เนี่ย...เห็นแค่ท่าทางการบินก็บอกได้ว่าเป็นนกอะไร น่าทึ่งมากๆ

พวกที่ชอบดูนกก็คิดไปคิดมาก็เป็นพวกชอบแอบดูนะคะ ทำตัวเหมือนปาปารัสซี่แอบส่องกล้องมองชีวิตคนอื่น...เอ้ย ตัวอื่น อิอิ

ที่คำเขื่อนแก้วก็มีพี่นกยักษ์ค่ะ (Giant bird) ดาวเองก็ยังไม่รู้ว่าจะจัดเข้าวงศ์ไหนดี รู้แต่ว่าควรค่าแก่การอนุรักษ์ 555

เห็นนกเยอะเลยเอารังมาฝากค่ะคุณสามสัก...

สวัสดีค่ะ

 • กำลังจัดหาพาหนะมาเที่ยวสวนนกค่ะ
 • ได้แล้วถูกใจมากค่ะ
 • ครูแมว...จัดให้

 • ชะอุ้ยป้าเหมียว..ผมยังอยู่ครับ
 • ตอนแรกๆ ก็คิดๆอยู่เหมือนกัน
 • แต่กลัวป้า..ขาดหมาก ขาดพลู ไม่มีใครส่งมาให้ป้า..
 • เกิดอาการเปริ้ยวปากขึ้นมา...กลัวจะขว้างด้วย ไม้ตำหมาก.กระจุยกระจาย.จึงต้องอยู่
 • แต่บางช่วง..ขอตัวไปงีบเอาแรง..เป็นพักๆ..อิอิ
 • คงไม่ว่ากันน๊ะป้า
 • ขอบคุณคุณครู ป.๑ ครับ
 • ที่กรุณาแวะเข้ามาทักทาย
 • ความหลังที่ดีๆ และเกือบจะดี เก็บไว้เป็นอุทาหรณ์สอนตนเองครับ
 • น้องเฟิร์น..น้องสาวที่น่ารัก
 • นอนหลับที่ผ่านมา.ไม่ยักกะฝัน...มันแจ้งเสียก่อน.อิอิ
 • เดี๋ยวหาดูยากแล้วครับ..ที่นกจะมาสร้างรังให้เห็นๆ ใกล้ๆชุมชน
 • คนรบกวนมากเหลือเกิน
 • เฮ้อ...บางครั้งก็เหนื่อยใจกับคนพวกนี้ครับ ท่านอาจารย์ก้ามกุ้ง
 • คงจะต้องช่วยกันอนุรักษ์ไว้คู่โลกแล้วล้ะครับ คุณบุญนาค
 • ขอขอบคุณมากน๊ะครับที่แวะมาทักทาย
 • ท่านอาจารย์Vijครับ
 • เห็นด้วยอย่างยิ่งครับ..ที่จะปล่อยนกไว้กับธรรมชาติ
 • เราก็ยังอยากอยู่..อย่างอิสระเลย
 • นกก็มีหัวใจ...อิอิ
 • คงเหมือนๆ เราน้อ..ท่านอาจารย์

มาชมนกน้อย นกใหญ่ ค่ะ

ยามเช้าถ้าได้ยินเสียงนกร้อง เหมือนทำนองดนตรี อารมณ์ดี๊ ดี นะคะท่านสามสัก

 • paparazzo คำดั้งเดิมแปลว่า ยุง
 • แหม..คุณดาว มากล่าวหาว่า เป็นพวกชอบแอบลักส่องดูชีวิตคนอื่นและอาจจะรวมหมายถึง ยุงด้วยรึเปล่า...ดูซิน๊ะ คุณดาวP ช่างว่าได้..ว่าดี
 • โธ่..ผมชอบของผมอย่างนี้...แต่ไม่เคยไปรบกวนให้นก เกิดความรำคาญหรือรบกวนเดือดร้อนเหมือนยุง แถมยังปลูกผลหมากรากไม้ไว้ให้นกได้กินอีก คุณดาวช่างใจดำ..ว่าผมได้ลงคออีกหรือ...
 • เป็นหมอที่ช่างใจร้าย ใจดำเสียจริงๆ...น้อ
 • คุณอ้อยเล็กครับ
 • ไปถ่ายภาพนี้ ที่ไหนครับ
 • ชอบจริงๆ
 • พี่ครูคิม..ครับ
 • จะไปเที่ยวสวนนกที่ไหนครับ
 • แต่ถ้าจะไปสวนผม เพื่อดูนก อย่าลืม ถั่วอืดน๊ะครับ..อิอิ
 • ยินดีต้อนรับพี่ครูครับ
 • คุณPoo ครับ
 • เสียงนก ฟังแล้วสบายใจ สบายอารมณ์ครับ
 • เป็นเพราะ เราอาจฟังไม่รู้เรื่องก็ได้ ว่ามันร้องเพลง หรือมันด่าเรา...อิอิ

"ฟ้าในเดือนฝนฉ่ำ คงนึกขำกับคำสัญญา ฝนหล่นเทล่วงมาสายลมพัดพายิ่งทนร้อนใจใครว่าไปแล้วกลับหน้าฝน ใครเป็นคนสัญญาเอาไว้ ทิ้งให้รอ ทุกข์ทนเท่าไร คนอย่างเงี้ย ก็มี...(มาร้องเพลงให้ฟัง คริคริ)...............

สวัสดีค่ะ

บันทึกนี้น่าสนใจมากเลยค่ะ

แต่พออ่านถึงย่อหน้าสุดท้าย อดหัวเราะไม่ได้

 • สวัสดีค่ะ
 • แวะมาดูสวนนกด้วยคนค่ะ ได้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนกเพิ่มขึ้น
 • สำหรับคนที่ชื่อ นก (บุษรา) ไม่แน่ใจว่าเป็นนกอนุรักษ์หรือไม่  อยู่ที่โรงพยาบาลพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร เช่นกัน (555)
 • ขอบคุณค่ะ

ขอแก้ข่าวค่ะ....ไม่ได้ว่าคุณสามสักนะคะ...คร๊าย ใครจะกล้าว่า ท่าน สส

แค่เปรียบเทียบให้เก็นภาพเฉยๆ ค่ะ....(ปาปารัสซี่ก็ไม่ได้ไปรบกวนดาราเหมือนยุงนี่คะ 555)

ที่คุณสามสักปลูกผลหมากรากไม้ให้นกกินก็นับว่าเป็นความเมตตา เป็นบุญเป็นกุศลค่ะ แถมยังช่วยอนุรักษ์พันธุ์นกไว้ให้ลูกหลาน เหลน โหลน ได้ดูต่อไปในภายภาคหน้า

มีโอกาสอันดี ดาวก็คงจะไปทำตัวเป็นปาปารัสซี่แอบดูเจ้านกน้อยๆ เหมือนกัน อิอิ

สวัสดีค่ะคุณสามสัก มาพิจารณาความตามที่โจทก์ฟ้องค่ะ

คดีมีมูลค่ะ ศาลรับฟ้อง ดูซิ คนให้ข้อมูลให้ข้อมูลครบถ้วนต่อการเตรียมตัวดูนกเลยทีเดียว

เจ้าดาวดวงเล็กมากล่าวหาชมรมดูนก ว่า เป็น ปาปารัสซี่ เสียหายๆ ต้องปรับ..ซะหน่อย ดีมั๊ย

เอ้า.....ช่วยๆกันคิด ใครจะปรับดาวฟ้า...ยังไงดี

สวัสดีค่ะ

แวะมาเยี่ยม...ขอชมนก...ชมไม้ด้วยคนค่ะ

แวะมาสวัสดียามบ่ายค่ะ

 • เอ..ไม่อยู่แค่วัน สองวัน ป้าเหมียวเปลี่ยนไป
 • จากที่เคยดีเจ เคยเป็นโฆษก..
 • เดี๋ยวนี้..จะไปแย่งอาชีพนักร้องอีกแล้ว..
 • แหม..ถือว่าเสียงดี ..เสียงหวาน
 • นายสามสัก..เสียงไม่หวานบ้าง..ก็แล้วไป
 • คุณณัฐรดา..กรุณาอย่าหัวเราะ หรือขำผมเลย
 • ต่อไปจะพยายาม..ทำตัวให้เป็นคนมีฝีมือ..อิอิ
 • คุณบุษรา..ครับ
 • คนที่ชื่อนก..ที่อื่นผมไม่รู้ครับ แต่ที่เป็นกัลยาณมิตร..ชาวGotoknow
 • ไม่ว่าเป็น นก-คุณบุษราPแห่งเมืองชุมพร หรือคุณหมอนกยักษ์P (Giant bird) แห่งคำเขื่อนแก้ว เหล่านี้ สมควรอนุรักษ์อย่างยิ่ง
 • จัดอยู่ในวงศ์..มิ่งมิตรศรีสยาม ครับ
 • คุณดาว หนอคุณดาวP
 • ว่าไปแล้ว..ยังจะมาขอแก้ข่าวอีก
 • อย่างนี้ ต้องลง หน้า ๑ ถึง ๗วันน๊ะ..ฮ่าๆ...
 • คุณหมอ Giant bird  Pครับ
 • แม้แต่จะคิด ยังไม่กล้าเลย...
 • อโหสิครับ..หมอในถิ่น/แถบนี้ยิ่งขาดอยู่ด้วย
 • แค่นี้.. ก็หัวเป็นน๊อตแล้ว
 • อย่าไปลงโทษเลย..น้อ
 • ดีใจ..ม๊ากๆๆ ที่หนูรีมา...P
 • คิดว่ามีขนมติดไม้ ติดมือมาด้วย.....  จ๊ากๆ
 • ขอขอบคุณท่านมหาเหรียญชัยครับ
 • ที่กรุณาแวะมาเยี่ยม/และทักทาย
 • ถ้าจะให้ดี..กรุณาติดน้ำส้มควันไม้มาซักขวด ก็จักเป็นพระคุณ...ฮ่าๆๆๆๆ

สวัสดีค่ะพี่สามสัก

รู้มั้ยค่ะว่า แมวอะไรเย้ๆๆๆ

สวัสดี ครับ

มากับคุณ ก้านกอ

มาทักทาย...บันทึกที่มีแต่นกน้อย ๆ

น่ารัก นะครับ บันทึกนี้ 

ตามคุณแสงแห่งความดีมาติดๆ ค่ะ

ว๊าว ๆๆๆๆ นกสวยๆ ทั้งนั้น  สมควรอย่างยิ่งที่ต้องช่วยกันอนุรักษ์ไว้

ขอบคุณความรู้ดีๆ เป็นอาหารสมองชั้นยอดค่ะ

ระลึกถึงค่ะ

 

มาบล็อคหลานสามสัก สนุกจังเลยนะ  นี่คบเด็กหนุ่มก็ดีกว่าคบเด็กสร้างบ้าน ได้สวนได้ป่า ได้ประวัตินก เรื่องราวนกเป็นชิ้นเป็นอัน  สงสารนกที่โดนหนังสะติกหนะ ใจร้าย หลานสามสักได้อบรมเขาหรือเปล่าคะ ว่าสถานที่แห่งนี้อนุรักษณ์นก  อย่ามายิงหรือทำร้าย  ยิ่งเป็นตัวที่กำลังจะสูญพันธ์ด้วย  น่าตีมือเหลือเกิน ยิงเพื่อความสนุกสนาน คึกคะนอง นกสวยๆจะสูญพันธ์หมดแล้ว รุ่นลูกหลานเหลนโหลน จะเหลือให้ดูไหมนี่

ส่วนนกที่แต่งงานไปแล้วกับหมอ ก็เลิกอนุรักษ์ซะ เขามีเจ้าของอนุณักษ์แล้ว  แต่ถ้าฝากใจไปกับนกคงได้ นกมีปีกหนะ  เอาอย่าอิจฉาเขาเลย มาอิจฉานกคู่นี้ดีกว่า

                      

                            นี่แหละหนา  นกแก้วนกขุนทอง อ๋อ อี่ กันเชียว

 • ขอบใจน้องสาว Pที่แวะมาทักทายครับ
 • ขอบคุณคุณแสง Pมากครับ
 • ขอให้คุณแสงโชคดีด้วยน๊ะครับ
 • ระลึกถึงคุณครูใจดีP เช่นกันครับ
 • ไปพักผ่อนมา..น่าสนุกมากน๊ะครับ
 • ผมจะน้อมนำคำสอน คำแนะนำของป้าไปปฏิบัติครับ
 • ขอขอบพระคุณป้าสุ P มากน๊ะครับ

สวัสดีครับ

แวะมาอ่านชื่อนกมากมายไม่ค่อยจะรู้จักเห็นแต่ตัวอย่างที่เคยมาทำรังหน้าบ้านใช้ใบหม่อนทำก็ไม่รู้จักชื่อทางการ ได้ความรู้ดีครับ

สุพล

 • ขอแวะมาเยี่ยมด้วยคนค่ะ และขอรับความรู้เรื่องนกด้วยค่ะ
 • ว่างๆ จะได้แวะไปดูนกที่กำแพงเพชรด้วยค่ะ

สวัสดีค่ะ

มาชมนก ชมไม้ ด้วยคนค่ะ

(เอานกแก่ๆ มาฝากตัวหนึ่งค่ะ...55)

สวัสดีค่ะคุณสามสัก..มิน่าล่ะมีความหลังกับนก..เรื่องนกๆ..จึงมีมากมายที่บันทึกนี้จะขอนำไปให้นักเรียนรู้จักบ้าง ติดป้ายนิเทศหน้าชั้นเรียนแบบนี้เผยแพร่นะค่ะ

สวัสดีค่ะคุณสามสัก

ที่ถามว่าชอบดูนก ชอบเข้าป่าศึกษาธรรมชาติ ศึกษาว่าจะใช้ประโยชน์อะรได้บ้างเป็นกิเลสหรือไม่ ยึดมั่นในอัตตาหรือไม่

มนุษย์เรามีอินทรีย์ 6 (หรืออายตนะภายใน 6) อันประกอบด้วยตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ไว้ทำหน้าที่ต่างๆ พอจะแยกหน้าที่ได้เป็น 2 อย่างค่ะ

คือหนึ่งหน้าที่รู้ เรียกว่าด้านศึกษา อันมีแจงจูงใจ หรือ “ความอยาก” มาจากกุศลฉันทะ คือต้องการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาปัญญาให้ยิ่งขึ้นไป

พอได้ความรู้มาก็เกิดความสุข ก็อยากจะรู้ให้ลึกลงไปอีก เป็นการสร้างความใฝ่รู้ และต่อมา ก็เกิดปัญญาที่จะแยกได้ว่าสิ่งที่เรียนรู้อยู่นี้ อยู่ในภาวะที่มันควรจะเป็นหรือไม่ ก็จะเกิดความอยากที่จะทำให้สิ่งที่เรียนรู้อยู่นี้ดีขึ้นไปเรื่อยๆจนอยู่ในสภาพที่ควรจะเป็น

ความอยากนี้เป็นด้านกุศล ในด้านการพัฒนา ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อจิตใจเราเอง และสิ่งที่เราศึกษาอยู่ อย่างนี้ไม่ใช่กิเลสค่ะ กุศลฉันทะเป็นจุดเริ่มที่จะนำตัวเองไปสู่มรรค

อีกหน้าที่คือหน้าที่รู้สึก เรียกว่าด้านการเสพ อันมีแรงจูงใจ หรือ “ความอยาก” มาจากตัณหาฉันทะ ถ้าชอบสิ่งใด ก็จะเกิดกามตัณหา ปรารถนาจะได้เพิ่มขึ้น เกิดภวตัณหา คืออยากให้ของสิ่งนั้นอยู่ในสภาพที่คงที่ ไม่เปลี่ยนแปลง ถ้าไม่ชอบ ก็เกิดวิภวตัณหา คือ อยากหนี อยากทำลาย ไม่อยากให้สิ่งนั้นมีตัวตน

ถ้าเราใช้อินทรีย์ 6 แต่ในทางเสพ ก็ย่อมนำไปสู่อุปาทาน ก็คงไม่ดีใช่มั๊ยคะ

การที่คุณสาสักใช้อินทรีย์ไปในทางการศึกษา เพื่ออนุรักษ์ และไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์ของตนเอง แต่เพื่อให้ธรรมชาติเป็นอย่างที่เป็น ถือเป็นกุศลฉันทะค่ะ

ส่วนความเบิกบานที่ได้จากการศึกษาเป็นผลพลอยได้ ก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์ เพราะมนุษย์เราอยู่ได้ด้วยปิติอยู่แล้ว เพียงแต่อย่าหลงปิตินั้นก็แล้วกันค่ะ

<ul>

ขอขอบคุณ คุณSupolppที่กรุณาแวะเข้ามาทักทาย โอกาสหน้าเชิญใหม่น๊ะครับ

</ul>

<ul>

&nbsp;

</ul>

 • โอ๊ะๆๆ...คิดผิดคิดใหม่เถอะครับ คุณจินตมาศP
 • ที่จะมาเรียนรู้เรื่องนกๆ กับผม....
 • งูๆปลาๆ ตามที่บันทึกไว้จริงๆ
 • บางชนิด ผมก็ยังงงๆ อยู่ หรือจะเรียกว่าสับสนก็ได้ เพราะดูไม่ถนัดซักที..
 • โดยเฉพาะเหล่านกกระจิบ เหล่านกกระจ้อยและเหล่านกกินแมลง..
 • ยิ่งพวกที่หากินกลางคืนหรือช่วงพลบค่ำ อย่างพวกนกตบยุง ผมได้ยินเสียงร้องบ่อยมาก เมื่อตามไปดูตัว...ยากเหลือเกิน เห็นแว๊บๆ และก็มืดเสียด้วย
 • บางครั้ง..ก็กลัวงูเห่า..เพราะที่เขาลับงา..งูเห่าชุมมาก โดยเฉพาะงูเห่าปลวก..

เจ้าขาว สุนัขเฝ้าสวน มันกัดและฟัดตายในปีนี้ ไปแล้ว ๑๖-๑๗ ตัว แล้วครับ

 • ขอขอบคุณ P คุณชาดาครับ
 • ที่เอานกมาฝาก
 • แหม..ถ้าจะกรุณา ช่วยจัดเข้าวงศ์เข้าสกุล ให้ผมหน่อย ก็จะเป็นพระคุณยิ่ง
 • มึนตึบ..เพิ่งเคยเห็น..ค้นหาในสารบบของนก ก็ไม่พบ ทำอย่างไรดี..ฮ่าๆๆๆ
 • ดีใจจัง ที่อาจารย์รินดามาเยี่ยมเยียน
 • ไปแวะหา..เห็นงานยุ่งๆ เหรอครับ
 • ระลึกถึงเสมอครับ
 • สำหรับความหลังเรื่อง..นกที่คุณครูว่า..ผมไม่ได้เครียดอะไรหรอก
 • กลอนพาไป..ผสมผสานแบบ ขนมเส้นกับน้ำเงี้ยว.นั่นแหละครับ.มันถึง.. รำ..ถึงม่วน
 • ยินดี๋ จ๊าดนัก ครับ ตี้แวะแอ่ว....
 • ดีใจครับ ที่คุณครูรินดา Pมาแวะเยี่ยมเยียน
 • ระลึกถึงเสมอครับ
 • ความหลังเรื่องนกๆๆ..ที่คุณครูว่า..นั้น กลอนพาไปครับ..ไม่ได้เครียดอะไร
 • ผสมผสาน หลากหลายแบบ แก๋งโฮ๊ะ..ครับ
 • ยินดี จ๊าดนัก ครับ ตี้แวะแอ่วหา
 • โอโฮ...คุณณัฐรดา P
 • บริการตอบปัญหาทางธรรม บริการส่งถึงหัวบันไดบ้านเลย
 • เฮ้อ..เป็นหนานเป็นฑิต ผ่านวัด ก็อย่างนี้แหละ..คงต้องศึกษาและอาศัยท่านต่อๆไป เกี่ยวกับความรู้ด้านธรรมะ
 • ขอบพระคุณ ขอบพระคุณมากจริงๆ ครับ

เห็นว่า...ชอบนก เลย เอานกมาฝาก...

สวัสดีค่ะ

            แวะมาชมนกค่ะ  เรียกลูกชายทั้งสองมาดูด้วยค่ะ

            พร้อมกับถือโอกาสอบรมลูก ๆ ให้มีใจเมตตาสัตว์ค่ะ โดยเฉพาะนก

            ซึ่งเป็นสัตว์ที่แสนจะน่ารัก และเป็นสัญลักษณ์แห่งความสดชื่น

                                   ขอบพระคุณค่ะ 

 • ขอขอบคุณ คุณภาวนา P มากน๊ะขอรับ
 • ที่กรุณาส่งนกแอร์มาให้
 • จัดเข้าวงศ์ เข้าสกุลไม่ได้..มันซวดๆๆๆๆๆ....เหมือนหมู..เห็นเครื่องบิน..จ๊ากๆๆ
 • ขอส่งคืนครับ
 • ขอขอบพระคุณ ท่านอาจารย์อิงจันทร์ Pครับ
 • ที่กรุณาแวะมาทักทาย  และ..
 • ช่วยกรุณาเผยแพร่..ช่วยปลุกจิตสำนึก โดยเริ่มจากที่บ้าน ให้เยาวชนรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมครับ
 • ขอขอบคุณ ด้วยความจริงใจอีกครั้ง ครับ

สวัสดีค่ะ

เห็นบันทึกนี้เกี่ยวกับการความสวยงาม และธรรมจากธรรมชาติ เลยนำมาส่งค่ะ

พี่ครับ ใส่เสียงนกในบันทึกด้วยสิคะ อิอิ

 • ขอขอบพระคุณคุณณัฐรดา Pมากน๊ะครับ
 • ขอขอบคุณ น้องP.. พอลล่ามากครับ
 • ที่กรุณาแนะนำ
ครูโรงเรียนข้างเขาลับงา

ตามคอมเม้นท์ที่ 52 คุณสามสักบอกว่า งงๆหรือสับสน แล้วคุณสามสักรู้ได้อย่างไรว่า เป็นนกกระจิบ นกกระจ้อย นกกินแมลงและนกตบยุง อ่านแล้วก็งงๆ อย่างนี้จำนวนชนิดหรือวง ก็ไม่แน่นอนใช่ไหมค๊ะ

 • ดีใจยิ่งครับ ที่คุณครูให้ความสนใจ นี่แสดงว่า อ่านรายละเอียดทั้งตัวบันทึกและที่คอมเม้นทุกรายการ..
 • ดีใจอันที่ ๒ ก็คือ เสาหลักที่จะถ่ายทอดไปสู่เยาวชน..เกี่ยวกับรักษ์สิ่งแวดล้อม ได้กรุณาให้ความสนใจ ก็นับว่าเป็นบุญของแผ่นดินเมืองกำแพง..แล้วครับ
 • หากท่านจะกรุณาแจ้งเบอร์มือถือ ไว้ที่ Email ผม ก็จะเป็นพระคุณครับ ผมจะได้พูดคุยกันและไปคารวะคุณครูได้ถูกคน..ถูกที่ครับ
 • เรื่องที่ผมบอกว่า งงๆ คืออย่างนี้ครับ ในนกแต่ละเหล่าแต่ละวงศ์ ก็จะมีหลายชนิดครับ ยกตัวอย่างเช่น นกกระจิบ ก็จะมีหลายชนิด- กระจิบธรรมดา กระจิบหญ้าคิ้วขาว กระจิบหญ้าสีเรียบ กระจิบอกเทา กระจิบยอดข้าวหางแพน 

               นกกระจ้อยก็เช่นกัน มีทั้ง-กระจ้อยขาว กระจ้อยหัวลาย กระจ้อยป่า

               นกกินแมลง  ก็มี-นกกินแมลงคอเทา คอลาย อกเหลือง ฯ

              นกตบยุง ก็มี -นกตบยุงเล็ก นกตบยุงหางยาว นกตบยุงป่า นกตบยุงภูเขา ฯ

    แต่ละชนิดในแต่ละวงศ์นั่นแหละครับทำให้งง เพราะไม่แน่ใจว่า มันเป็นชนิดไหน เพราะแต่ละชนิดจะคล้ายๆ กันมาก รู้แต่ว่า..ที่เห็นเป็นนกกระจิบ กระจ้อย นกกินแมลง นกตบยุง แต่แยกสายพันธุ์ไม่ได้ ..ยอมรับว่ายังงูๆปลาๆ อย่างที่ผมเรียนไว้ในบันทึกนั่นแหละครับ  เหมือนคนชอบหมา(ขอเรียกภาษาชาวบ้าน) นั่นแหละครับ เห็นปั๊บ ก็รู้ว่าเป็นหมาไทย หรือหมาเทศ ชื่อว่าพันธุ์อะไร..เช่นเดียวกันครับ

    ขอขอบคุณมากครับ ที่กรุณาให้ความสนใจ

สวัสดีค่ะอาจารย์

 • ปิดเทอมหน้าสงสัยว่าน้องซิลเวียไปออกป่า เข้าค่ายเพื่อดูนกกับชมรมดูนกบ้างแล้วล่ะค่ะ
 • เห็นแล้วน่าตื่นเต้นจังเลยค่ะ..นกบางชนิดไม่ได้หาดูง่ายๆเลย
 • ขอบคุณค่ะที่แบ่งปันเนื้อหาดีๆแบบนี้

นกบางตัวมีชื่อเรียกแปลกมากนะคะ แต่เชื่อว่าสวยงามไม่แพ้กัน และคงหาชมได้ยาก อาจจะต้องไปเดินป่า จึงจะพบเห็น ขอบพระคุณสำหรับเรื่องราวดี ๆ เกี่ยวกับนกค่ะ

สวัสดีค่ะ...คุณสามสัก

นก(มีปีก)คู่ธรรมชาติ

พยาบาลชื่อนกคู่นายแพทย์

สมัยโน้น....(นานมาก)เคยไปเที่ยวน้ำตกคลองลาน สวยค่ะ

แต่ไม่ได้สังเกตนก สนใจแต่แย่งทานส้มตำกับเพื่อนค่ะ 

ขอบคุณบันทึกธรรมชาติที่นำมาแบ่งปันนะคะ

 

สว

 

 • ขอขอบคุณครับ ที่มาเยี่ยมเยียน
 • สวัสดีค่ะ คุณสามสัก
 • มาเยี่ยมชมนกค่ะ  นกมีปีกหาชมได้ไม่ยาก
  นกไร้ปีกอาจไม่ใช่คู่ชม....อิอิ  อ่านแล้วขำค่ะ
 • บันทึกนี้น่าสนใจ  รวบรวมข้อมูลนกได้ดีทีเดียวขอชื่นชมค่ะ
 • ขอบพระคุณที่ไปเยี่ยมทักทายพร้อมคำอวยพรปีใหม่
  วางแผนชีวิตระยะยาวดีมากค่ะ
 • รักษากายดูแลใจ   บุญรักษา  พระคุ้มครองค่ะ

 • สวัสดีครับท่านอาจารย์ธรรมทิพย์
 • ขอบคุณมากครับที่แวะมาเยี่ยมทักทาย
 • ขอขอบคุณในคำชมเชยและคำอวยพรครับ

น่าสนใจมากค่ะ

พอดีเริ่มหัดดูนกมาได้ ปีกว่าๆแล้วค่ะ ถ้ามีโอกาสจะแวะไปดูนกแถวๆเขาลับงา

จังหวัดกำแพงเพชรดูบ้างค่ะ (ถ้านกแถวๆนั้นไม่โดนทำร้ายจนหมดเสียก่อนน่ะค่ะ)

สวัสดีค่ะท่านสามสัก มาเยี่ยมค่ะ ฝนตกช่วงนี้จึงเย็นๆ นำดอกบัวมาฝากนะคะ

จากในภาพที่ 1 ไม่น่าจะใช่หัวขวานด่างแคระ น่าจะเป็นนกหัวขวานด่างอกลายจุดนะค่ะ

เพราะสังเกตว่าตรงบริเวณหน้าผากของนกมีสีแดง (ตัวผู้) อีกทั้งขนาดความยาวที่คุณสามสักวัด 17 เซนติเมตร

เป็นขนาดที่ยาวกว่านกหัวขวานด่างแคระ ซึ่งจะมีขนาดความยาวประมาณ 13-15.5 เซนติเมตรค่ะ (อ้างจากคู่มือดูนก

หมอบุญส่ง เลขะกุล 2550) แต่ถ้าจะให้ฟันธงได้ต้องดูที่อก กับก้น ถ้าอกสีน้ำตาลแกมสีเนื้อและก้นสีชมพูแกมแดงก็

ชัวเลยค่ะ แต่พอดีไม่เห็นอกกับก้นของนกค่ะ แต่ดูจากสีที่หน้าผากกับขนาดตัวในความเห็นส่วนตัวคิดว่าน่าจะใช่น่ะค่ะ

 • ขอขอบคุณ คนไม่แสดงตนครับ ที่กรุณาแวะเข้ามาทักทาย
 • ระยะเวลาการดูนก..พอๆ กันครับ
 • แต่ผมไร้พี่เลี้ยง ...ไร้อาจารย์สอนสั่ง
 • ศึกษาตามหนังสือกับในอินเตอร์เน๊ตเท่านั้น ..ผิดๆถูกๆ
 • ถ้าสอบใบขับขี่รถ..ยังไม่ผ่านครับ
 • ขอบพระคุณอาจารย์P รินดา ที่กรุณาฝ่าฝนมาเยี่ยมเยียนกัน
 • อา..ฮะ  พบอาจารย์ใหญ่P แล้ว..ดีใจจัง
 • ขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์ และ
 • กรุณา..ขอความกรุณาช่วยชี้แนะ..ไม่ต้องเกรงใจน๊ะครับ
 • จะได้สอบผ่าน..กับเขาบ้าง
 • ขอขอบพระคุณ ที่กรุณาเพิ่มเติมข้อแตกต่างและข้อสังเกตุที่ให้
 • ขอขอบพระคุณด้วยจริงใจครับ

สวัสดีค่ะท่านสามสัก

ตามมาอัพเดทภาพนกค่ะ...อยู่ที่นี่มีแต่นกพิราบกะอีกาให้ชื่นชม

ดาวเลยขอมาชมนกน่ารักๆ จากบันทึกท่านสาม 555

 • โถๆ คุณหมอ ..P
 • เปลี่ยนภาพ..หันข้างและหันหลังให้อย่างไร
 • ก็ยังจำได้และระลึกถึงเสมอครับ

สวัสดีค่ะ คุณสามสัก

ดีใจที่มีบล๊อคให้ความรู้เรื่องนก ปกติจะชอบดูนกแต่เข้าไปแสดงความคิดเห็นใน web ของนักดูนกไม่ถนัด เพราะเราแค่สมัครเล่น

ไม่เคยมีภาพและออกทัวร์กับชมรมนักดูนก

อยากเรียนปรึกษาคุณสามสักว่า ถ้าจะปลูกต้นไม้เรียกนก และคนก็กินได้ด้วยอย่างเช่นต้นมะเกี๋ยง หรือลูกหว้าดีแน่ๆอยู่แล้ว

แต่บ้านอยู่ภาคเหนือจะปลูกต้นไม้อะไรที่จะเรียกนกแปลกเข้ามากินได้

ไม่รู้ว่าเป็นคำถามอนุรักษ์ธรรมชาติหรือเปล่านะคะ เพราะความคิดอยากจะปลูกไม้ต่างถิ่นเพื่อเรียกนกต่างถิ่น !

ขอบคุณค่ะ

 • คุณครูดาราP..ครับ
 • ดีใจมากครับ..ที่คุณครูให้ความสนใจเกี่ยวกับนก.
 • ที่ดีใจ เพราะครู..เสมือนแสงสว่าง.นำทางให้กับเยาวชน คนของชาติในอนาคต
 • หากครูได้มีส่วนร่วมด้วย ช่วยกัน..ปลูกฝัง บ่มเพาะทัศนคติและค่านิยมให้เยาวชนรักษ์ธรรมชาติ-สิ่งแวดล้อม ความเสื่อมโทรมและปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติ คงจะลดลงได้ระดับหนึ่งในอนาคต อย่างแน่นอน
 • สำหรับการปลูกพืชเป็นอาหารให้นก ในความคิดผมน่าจะแบ่งแยกออกได้เป็น ๒ ประเภท คือประเภทแรก ปลูกในที่สาธารณะหรือไม่ใช่ที่ดินของตนเอง กับประเภทสอง ปลูกในที่ดินของตนเอง
 • คุณสมบัติของไม้ ควรเลือกชนิดที่โตเร็ว ให้ผลตอบแทนเร็ว ทนแล้ง ทนต่อโรค และเป็นอาหารที่นกหลายชนิด กินเป็นอาหารได้ ถ้าปลูกในที่ดินของตนเอง ก็ควรพิจารณาพืชที่กินทั้งนกและคนกินได้..ครับ 
 • ตัวอย่างชนิดไม้ เช่น..กล้วย(ถ้าปลูกตามป่าก็คือน้ำว้าดง แต่ถ้าในที่ดินตนเอง ก็ควรปลูกน้ำว้านวลหรือน้ำว้าขาว)

มะแว้ง ตำลึง มะระขี้นก ไทร หว้าสวน ตะขบสวน งิ้ว ถ้าปลูกในที่ดินตนเอง อาจเพิ่มไม้ประดับที่เป็นอาหารนก เช่น ต้นใบเงิน ต้นก้ามกุ้ง ก้ามกั้ง ..เมื่อออกดอกไม้เหล่านี้จะเป็นอาหารของนกบางชนิด เช่นนกกินปลี  ที่ "เพิงพัก..ชายเขา " ผมปลูกต้นใบเงินไว้ มีนกกินปลี อกเหลืองมาเยี่ยมเยียนเป็นประจำครับ..

สวัสดีค่ะท่านสามสัก

มาชมนก น้องนก มีหลายวงศ์ที่ไม่เคยเห็น อยากจะจับภาพนกให้ได้บ้างค่ะ ยังอยู่ในช่วงฝึกหัด แบบว่าตามไม่ทัน บินเร็วมากๆ ค่ะ ;)

สวัสดีค่ะ ตามน้องปูมาค่ะ

แวะมาชมนกบ้านนี้หน่อยน่ะค่ะ

ไม่ค่อยได้ทักทายกันพักนี้...สบายดีน่ะค่ะ

 • อ้อ ..ผมลืมไปครับ...คุณครูP ดารา
 • ขอเพิ่มเติมจาก 83 ครับ....
 • หากมีสระน้ำ..นอกจากจะปล่อยปลาแล้ว....ผมได้ลองหาหอยขม ชนิดตัวโต ซึ่งผมไปเก็บมาจากจังหวัดชัยนาท สิงห์บุรีและบึงบรเพ็ด นครสวรรค์มาปล่อยไว้ในสระ เผื่อนกน้ำได้อาศัย ปรากฎว่ามีนกเป็ด..เข้ามาอาศัยครับ..ครเก็บเอาแกงอร่อยดีด้วย....ครับ
 • คุณPpooครับ
 • ผมก็อยู่ใระยะฝึกหัดฝึกฝนเหมือนๆกัน
 • อย่าเพิ่มท้อถอย น๊ะ..บินเร็วแค่ไหนก็ต้องตามไปดู..อิอิ
 • ขอบพระคุณที่กรุณาแวะเข้าทักทาย
 • ว่างเว้นจากการแวะทักทายกับอาจารย์Pหนูรี..เสียนาน
 • หิวเมื่อไร..นึกถึงอาจารย์ทุกทีไป..นิสัยไม่ค่อยดีน๊อ
 • นี่ก็ได้เวลาท้องร้องอีกแล้วครับ....
 • ขอบคุณมากครับ
 • อ้อ..มีอีกที่หนึ่ง น่าสนใจเรียนรู้
 • http://www.savebird.com/
 • ขอขอบพระคุณ ในคำแนะนำที่มากด้วยประโยชน์ครับ
 • แหม..อยากรู้จักด้วยจัง

 

 • สวัสดีครับอาจารย์
 • ต้องขอขอบคุณ ที่นำประสบการณ์ดีๆมาแบ่งปัน
 • ผมคิดว่าอีกไม่นานผมอาจจะ.........ตามไปที่เส้นชัย
 • ขอให้อาจารย์ มีความสุขกับงานที่ทำนะครับ
 • ขอบคุณ
 • ขอบคุณ คุณเขียวมรกต ที่แวะเวียนเข้ามาชมนก ดูไม้ ในไพรพง

สวัสดีค่ะ

อุดมสมบูรณ์มากๆ เลยค่ะ นกเยอะมากเลย ดีใจด้วยนะคะที่ได้อยู่ในธรรมชาติดีดีแบบนี้ค่ะ ขอติดตามอ่านเรื่องราวดีดีต่อนะคะ

ขอบคุณค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี