23 พฤษภาคม 2549 ดิฉันได้รับเชิญจาก กศน.ห้างฉัตร จ.ลำปาง บรรยายพิเศษเรื่อง"การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ" ซึ่งกศน.ห้างฉัตรได้จัด โครงการอบรมบุคลากรตามโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนการสอนการศึกษานอกโรงเรียน จำนวน 14 คน ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. ดิฉันได้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมกับทีมงาน ซึ่งเป็นคุณกิจ อีก 1คน คือ   ครูเกวลิน อุตมะ ดิฉันได้เล่าให้ฟังถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการของกศน.เกาะคา การนำเสนอการเล่าได้ใช้โปรแกรม Mind Manager เล่าเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการหน่วยการเรียนรู้แบบสะสมหน่วยกิตบ้านทุ่งขาม และวิธีการคิดหน่วยกิตของหน่วยการเรียนรู้ ปรากฏว่าผู้เข้ารับการอบรมสนใจโปรแกรม Mind Manager มาก เพราะสามารถสรุปเรื่องยากให้เป็นง่าย ให้เข้าใจในระยะเวลาอันรวดเร็วได้ ผู้เข้ารับการอบรมเลยขอให้ดิฉันแนะนำวิธีการใช้โปรแกรม Mind Manager ต่ออีกครึ่งชั่วโมง

ณราวัลย์

24 พฤษภาคม 2549