• วันที่ 24 พฤษภาคม 2549 กศน.เกาะคาได้ต้อนรับผู้มาศึกษาดูงาน 2 ท่านได้แก่ นางอัมพร ฟ้าสาร รักษาการผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนนาหมื่น จ.น่าน และนางสาวคนึงนิตย์ กุลดี รักษาการผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนแม่ลาว จ.เชียงราย
  • ทั้ง 2 ท่านได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงาน และได้เขียนคำนิยมไว้ดังนี้ " ดิฉันพร้อมด้วยนางสาวคนึงนิตย์ กุลดีได้มาศึกษากระบวนการบริหารจัดการด้านบริหารทั่วไป บริหารงบประมาณ บริหารด้านบุคคล และการบริหารงานด้านวิชาการ ซึ่งได้รับความกรุณาจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดลำปาง ให้ศึกษาการบริหารในด้านต่าง ๆข้างต้น จากศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเกาะคา ซึ่งนับว่าเป็นสถานศึกษาที่บริหารงานในทุก ๆ ด้าน สามารถเป็นตัวอย่างและดำเนินการได้อย่างเป็นระบบ ชัดเจน มองเห็นเป็นรูปธรรม  ดิฉันพร้อมคณะ ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเกาะคา พร้อมทีมงานที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน โดยเฉพาะในด้านการประกันคุณภาพสถานศึกษา ที่ดำเนินการได้ก้าวหน้าและมีการวางระบบที่ชัดเจน ตลอดจนการดำเนินการแก้ไข ปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ กิจกรรมเพื่อมุ่งสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน"

สิ่งที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
1.ทีมงานกศน.เกาะคามีความมั่นใจในการทำงานมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องการประกันคุณภาพสถานศึกษา
2.ทีมงานกศน.เกาะคาต้องมาทบทวนการทำงานของตนเองในส่วนที่เป็นจุดอ่อน และต้องพยายามหาทางเติมเต็มเพื่อให้การดำเนินงานมีคุณภาพยิ่งขึ้น

ณราวัลย์
24 พฤษภาคม 2549