การเรียนรู้โดยโครงงาน

        เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อและหลักการปฏิรูปกระบวนการการเรียนรู้ คือ การเชื่อมั่นในศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนภายใต้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและสอดคล้องกับสภาพที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น

  หลักการและแนวคิด

       การจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน เน้นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยวิธีการศึกษาค้นคว้าอย่างลุ่มลึกด้วยตนเอง และใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ทำให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง และได้เรียนรู้การแก้ปัญหา รู้จักการทำงานอย่างมีระบบ รู้จักการวางแผนการทำงาน ฝึกการคิดวิเคราะห์ และเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง

  ประเภทของโครงงาน

    1. โครงงานประเภททดลอง  เป็นโครงงานที่ผู้เรียนออกแบบการทดลอง เพื่อทดลองสิ่งที่สนใจในลักษณะต่างๆ

    2. โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์  เป็นโครงงานที่นำหลักการ ทฤษฎีต่างๆ มาประยุกต์ใช้ โดยคิดประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ โดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ลักษณะสำคัญของโครงงานประเภทนี้ คือ ต้องมีการทดสอบหาประสิทธิภาพ และอายุการใช้งานของสิ่งประดิษฐ์

    3. โครงงานประเภทสำรวจข้อมูล เป็นการศึกษาหลักการ หรือทฤษฎีต่างๆที่ผู้เรียนสนใจ