การเรียนรู้โดยโครงงาน

ประเภทโครงงาน

  การเรียนรู้โดยโครงงาน

        เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อและหลักการปฏิรูปกระบวนการการเรียนรู้ คือ การเชื่อมั่นในศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนภายใต้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและสอดคล้องกับสภาพที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น

  หลักการและแนวคิด

       การจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน เน้นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยวิธีการศึกษาค้นคว้าอย่างลุ่มลึกด้วยตนเอง และใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ทำให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง และได้เรียนรู้การแก้ปัญหา รู้จักการทำงานอย่างมีระบบ รู้จักการวางแผนการทำงาน ฝึกการคิดวิเคราะห์ และเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง

  ประเภทของโครงงาน

    1. โครงงานประเภททดลอง  เป็นโครงงานที่ผู้เรียนออกแบบการทดลอง เพื่อทดลองสิ่งที่สนใจในลักษณะต่างๆ

    2. โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์  เป็นโครงงานที่นำหลักการ ทฤษฎีต่างๆ มาประยุกต์ใช้ โดยคิดประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ โดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ลักษณะสำคัญของโครงงานประเภทนี้ คือ ต้องมีการทดสอบหาประสิทธิภาพ และอายุการใช้งานของสิ่งประดิษฐ์

    3. โครงงานประเภทสำรวจข้อมูล เป็นการศึกษาหลักการ หรือทฤษฎีต่างๆที่ผู้เรียนสนใจ

       

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มยุรี แสงชาติความเห็น (1)

rong
IP: xxx.29.83.65
เขียนเมื่อ 

I have felt interested in PBL. I think this method can help Thai students think critically and analytically. They can think by themselves. And also they can find their interesting topics. They have to brainstorm their ideas with one another so that they can be sucessful with the aimed project. I have been an English instructor of private school. During this time, I have tried to enlarge new knowledge on English teaching methodology so that I will use it ith my students. If you have any advice about PBL, please inform me. I will appreciate so much for your kindness in advance.