กองการเจ้าหน้าที่ ขอเชิญผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการแลกเปลี่ยนความรู้ในกระบวนการบริหารงานบุคคลที่ดี (BEST Practice Sharing) สมัครเป็นสมาชิก Cop ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป