สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต  1 วางแผนการพัฒนาบุคลากรในองค์กรเพื่อจัดการความรู้  โดยจะดำเนินการดังนี้

รุ่นที่  1 รุ่นเตรียมการวิทยากรแกนนำ จำนวน10 คน  ดำเนินการ วันที่ 31พฤษภาคม  2549   เวลา 1 วัน
รุ่นที่  2 - รุ่นที่ 7  พัฒนาการสร้างบล็อก  รุ่นละ  10  คน  รวม  70  คน  ดำเนินการวันที่  13,14,15,20,21,22และ 27 มิถุนายน  2549  รุ่นละ 1  วัน