ตอนนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างได้ปลุกขึ้นมาให้มีชีวิตชีวา กันหมดเลย ไม่ว่าจะคืนชีวิตให้กับป่า ทำองค์การ หน่วยงานให้น่าอยู่ ปลุกชีวิตให้กับองค์กร หน่วยงาน ทุกสิ่งทุกอย่างได้ปรับเปลี่ยนและพัฒนาเสมอ

ไม่เว้นแต่ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวรก็ปลุกให้มีชีวิตเหมือนกัน (อิอิ) การทำให้ห้องสมุดมีชีวิต ก็คือการพัฒนาห้องสมุดให้น่าเข้ามาใช้บริการ และเมื่อพูดถึงห้องสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวรแล้ว ทำให้เกิดความรู้สึกว่าอยากเข้าไปใช้บริการมากที่สุด

ห้องสมุดมีชีวิต : หมายถึง ห้องสมุดที่มี การจัดกิจกรรมและการบริการสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ต่างๆ อย่างหลากหลายทันสมัย และ น่าสนใจ รวมทั้งมีการจัดองค์ประกอบต่างๆ ทั้งด้านกายภาพภายนอก-ภายใน และผู้ให้บริการ(บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่) และวัสดุอุปกรณ์เพื่อการใช้บริการของผู้มาใช้บริการที่สร้างความดึงดูดใจให้กับผู้พบเห็นให้เกิดความสนใจ หรือแรงจูงใจที่จะใช้บริการอย่างต่อเนื่อง (เน้นความหลากหลาย ทันสมัยแปลกใหม่ เน้นพลวัต (Dynamic) ของกิจกรรมและสื่อส่งเสริม การเรียนรู้และความน่าสนใจ)

เป้าหมายต่อไปของสำนักหอสมุดเรา ต้องคอยติดตามนะคะ