ความหมายของเทคโนโลยี

                พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 ได้นิยาม คำนี้

    เทคโนโลยี  น.วิทยาการที่เกี่ยวกับศิลปะในการเอาวิทยาศษสตร์มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติและอุตสาหกรรม

และอีกความหมายหนึ่ง

        เทคโนโลยี (Technology) หมายถึง เป็นการนำความรู้ ทักษะ และทรัพยากรมาสร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการโดยผานกระบวนการ เพื่อแก้ปัญหา สนองความต้องการ หรือเพิ่มความสามารถในการทำงานของมนุษย์

 

ที่มาของข้อมูล

http://161.246.11.227/techno3/basic.html#num1

http://gold.rajabhat.edu/learn/4000107/Unit4/Unit4_1.htm