ตอบเทคโนโลยีที่ใช้จัดการสารสนเทศเป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การรวมจัดเก็บข้อมูลประมวลผล การพิมพ์ การสร้างรายงาน การสื่อสาร เช่น การออกแบบ HARD WARE