ข้อ2 ความหมายของ เทคโนโลยี

ตอบ  คำว่า “เทคโนโลยี” มีความสัมพันธ์กับการดำรงชีวิตของมนุษย์มาเป็นเวลานาน เป็นสิ่งที่มนุษย์ใช้แก้ปัญหาพื้นฐาน ในการดำรงชีวิต  เช่น การเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ในระยะแรก  เทคโนโลยีที่นำมาใช้ เป็น เทคโนโลยีพื้นฐานไม่สลับซับซ้อนเหมือนดัง
ปัจจุบัน การเพิ่มของประชากร และข้อจำกัดด้านทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งมีการพัฒนาความสัมพันธ์กับต่างประเทศเป็นปัจจัยด้านเหตุสำคัญในการนำและพัฒนาเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้น  
      องค์ประกอบของเทคโนโลยีมีส่วนที่สำคัญ 2 อย่างคือ                                                     1.องค์ประกอบที่เป็นรูปธรรม คือ สิ่งที่สามารถมองเห็นจับต้องได้ เช่น เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ เทคโนโลยีเป็นรูปธรรม เป็นประเภทผลผลิตที่นำไปใช้ได้เลย เช่น โทรทัศน์ วิทยุ รถไถนา ส่วนอีกประเภทหนึ่ง ไม่สามารถนำไปใช้ได้ทันที อยู่ในรูปของเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ 2.องค์ประกอบที่เป็นนามธรรมคือสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นจับต้องได้ยาก เช่น ความรู้ วิธีการ กระบวนการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรงฤทธิ์ จิวากานนท์ความเห็น (2)

นันท์สินี24/4ที
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 
เจ๋งแล้ว ตัวอักษรสีหวานเชียวนะ เหอะๆ  ดีแล้วแหละ
นางสาว บัสรีย์ ก้อเด็ม
IP: xxx.157.245.44
เขียนเมื่อ 

สู้ๆนะจิ้ง.....